Aanlegovereenkomst

Bootbewoners van het Buiten IJ worden in hun woonrecht bedreigd en geconfronteerd met een aanlegovereenkomst. Het WBK is van mening dat je zo niet met mensen om kan gaan en heeft ter ondersteuning een Raadsadres gestuurd. Inmiddels is er bericht van het stadsdeel gekomen dat het Raadsadres op 30 augustus in de raadscommissie Middelen wordt behandeld. De commissie begint om 20.00 uur. Bewoners die daarbij aanwezig willen zijn kunnen de datum vast noteren.

Ligplaatsvergunning; artikel 31 – 2005

Naar aanleiding van de brief van 1 juni jl. van het Stadsdeel over de aangewezen ligplaatsen en de afhandeling daarvan, hebben wij een klacht bij het stadsdeel ingediend en deze

doorgestuurd aan de Gemeentelijke Ombudsman (zie verder in de krant). Het stadsdeel heeft gereageerd dat de klacht volgens de Klachtenregeling wordt behandeld en dat binnen 14 dagen telefonisch wordt gereageerd en uiterlijk in zes weken de klacht wordt afgehandeld. Indien wij niet tevreden zijn over de afhandeling dan kunnen wij ons wenden tot de Gemeentelijk Ombudsman. Bewoners die met hun boot ligplaats innemen op een aangewezen ligplaats moeten zelf de keuze maken of ze een ligplaatsvergunning willen aanvragen of deze procedure willen afwachten. Wij houden u op de hoogte.

Enquête van het bureau Onderzoek & Statistiek

Bootbewoners (niet iedereen) hebben van het bureau Onderzoek & Statistiek van de Gemeente Amsterdam een enquêteformulier ontvangen voor een woonlastenonderzoek, waarin ook werd gesteld dat dit in overleg met de Woonboten Comités heeft plaatsgevonden. De vraag van bewoners was of dit ook in overleg met het WB K is gebeurd. Daar kunnen wij kort over zijn: het WBK is hier niet bij betrokken geweest.

In 1991 is door dit zelfde onderzoeksbureau een woonlastenonderzoek gedaan en toen was het resultaat dat de woonlasten voor huiseigenaren en woonbooteigenaren praktisch gelijk waren. Opgemerkt moet worden dat toen de bootbewoners nog geen Roerende Ruimte Belasting betaalden en rioolaansluitrecht. Er zijn dus meer vaste woonlasten bijgekomen en is dit onderzoek feitelijk overbodig.

Precario 2005

Stand van zaken m.b.t. het voorstel betaling voor gebruik steigers en gebruikersovereenkomst voor de tuin.
Op 3 mei jl. heeft het WBK een brief ontvangen van het Dagelijks Bestuurslid dhr. R. Post. Omdat daarin er een onjuiste voorstelling van zaken is gegeven en een standpunt over het baggeren en beschoeiing door het DB werd ingenomen, die afwijkt van het vastgestelde beleid, hebben wij daarop een reactie aan de betrokken portefeuillehouder gestuurd. Tot op heden is hierop geen reactie gekomen.

Alternatief WBK Zijkanaal I voor 2e fietsbrug over Zijkanaal I

Fietsplan (CONCEPT)
Alternatief WBK Zijkanaal I voor 2e fietsbrug over Zijkanaal I
WBK, werkgroep De Bongerd
Concept 260605

aanleiding
-de 2e fietsbrug is in eerder stadium in het bestemmingsplan De Bongerd door de raad van state na advies extern juridisch deskundige niet als noodzakelijk aangetoond en is toen nietig verklaard
(advies stichting advisering rechtspraak opgesteld 8 juni 2001, STAB kenmerk 35052/H)
-direct na deze uitspraak is de 2e fietsbrug door het stadsdeel steeds opnieuw ingetekend als noodzakelijk ondanks deze uitspraak
-de gemeente werkt aan een nieuw stedenbouwkundig plan voor De Bongerd, hierbij worden nieuwe fietsroutes in en langs De Bongerd aangegeven in noord-zuid richting aan de westzijde van Zijkanaal I, die een 2e fietsbrug niet noodzakelijk maken
-de 2e fietsbrug wordt steeds op andere plekken over bestaande te handhaven woonboten ingetekend, door de gemeente aangegeven als “indicatief”, hierdoor is door het WBK dan wel voor individuele betrokkenen geen gelegenheid om hier tegen bezwaar te maken, de brug verplaatst zich over het kanaal als rusisch roulette.
-doel om na vier jaar na de bovengenoemde uitspraak duidelijkheid te krijgen over de status van de steeds wijzigende plannen van de gemeente over de voorstellen voor een 2e fietsbrug
-hiermee rechtszekerheid te bieden aan bestaande woonbootbewoners over de status van deze plannen en daarmee hun woonsituatie
-doel is om vanuit het WBK zijkanaal I de bezwaren tegen deze plannen voor een 2e fietsbrug te motiveren en constructieve voorstellen te doen voor alternatieve ingrepen in het fietspadenplan

plannen gemeente  1e fietsbrug over Zijkanaal I De Bongerd
-het  WBK kijkt positief naar een extra fiets verbinding via een brug over het Zijkanaal I, deze verbindt de De Bongerd en daarmee ook buurten als Tuindorp Oostzaan direct via doorgaande fietspaden met bijvoorbeeld De Banne en het Buikslotermeerplein
-de voorgestelde 1e fietsbrug is helaas niet beweegbaar (alleen uitneembaar) en heeft een beperkte doorvaarthoogte (3 meter?), deze beperken het gebruik van de vaarroute voor onderhoud van de woonboten en voor het recreatieve gebruik van het water, hiertegen is al eerder bezwaar gemaakt
-zorgen zijn er bij deze brug over de aanlanding aan de Buiksloterdijk, deze heeft een beperkte breedte en hier gaat doorgaand verkeer (bus en auto) zonder vrijliggende fietspaden

voorstellen gemeente 2e fietsbrug over Zijkanaal I
een 2e fietsbrug tussen de voorgestelde 1e nieuwe brug en de bestaande fietsroute over de brug ter plaatse van de Klaprozenweg heeft voor het WBK een aantal onoverkomelijke bezwaren zonder dat deze structurele problemen in het fietsnetwerk oplost:
1-op de schaal van noord zijn twee doorgaande bestaande en nieuwe fietsroutes in oost-west richting: van Tuindorp Oostzaan/De Bongerd naar de Banne en het Buikslotermeerplein én een fietsroute via de Klaprozenweg naar de ponten (NDSM en Buiksloterveer).
Een mogelijke 3e route hiertussen wordt geblokkeerd door het Noord Hollands Kanaal met aan de westoever de Buiksloterkerk, het BovenIJ ziekenhuis en het Sportpark Buikslotermeer. De 2e fietsbrug en een mogelijke nieuwe 3e fietsroute loopt hier dan ook dood.
2-op de schaal van de Bongerd en omgeving zijn geen directe aanleidingen om op 400 meter ! afstand van elkaar twee nieuwe fietsbruggen aan te leggen, er zijn aan weerszijde fietsroutes in noord-zuid richting mogelijk langs het kanaal waardoor één fietsbrug voldoende mogelijkheden biedt.
3-de voorgestelde 2e fietsbrug gaat minimaal ten koste van 2 woningen van woonbootbewoners, de vraag is welke , daarnaast zal een fietsbrug op hoogte direct naast de overige bestaande woonboten voor aantasting van de privacy en geluidsoverlast zorgen (scooters)
4-de 2e fietsbrug is zoals door de gemeente voorgesteld beweegbaar om voldoende gebruik te kunnen maken van het recreatief water en onderhoud aan alle woonboten te kunnen plegen
5-de aanlanding van deze 2e brug aan de Buiksloterdijk is qua verkeersveiligheid zeer moeizaam te regelen, de brug komt vanaf hoogte aflopend loodrecht aan op de dijk waardoor fietsers de weg op zullen schieten zonder dat hier ruimte is om te stoppen.

Alternatief WBK
Het WBK stelt voor om een beperkt deel van de middelen die de gemeente heeft voor de aanleg van een 2e beweegbare fietsbrug op een andere manier in te zetten zodat hetzelfde doel wordt bereikt: het verbeteren van de fietsverbindingen tussen Oostzaan/De Bongerd met De Banne en het Buiksloterplein:

1-vanaf de 1e fietsbrug kan op een eenvoudige manier een extra fietspad gemaakt worden vanaf de Buiksloterdijk langs de zuidkant van het gemaal bij Kadoelen dat uitkomt bij het bestaande fietspad langs de IJdoornlaan naar De Banne en het Buikslotermeerplein. Hierdoor hoeft er niet meer omgefietst te worden via de Buiksloterdijk maar ontstaat er een directe recreatieve route langs Kadoeler Breek. Voor deze fietsroute kan grotendeels gebruik gemaakt worden van de bestaande toerit tot het gemaal, er moet slechts een klein stukje nieuw fietspad aangelegd worden (circa 80 meter).
2-een doorgaande fietsroute langs De Bongerd aan de groene westoever van het Zijkanaal I (zit in de huidige indicatieve plannen van de gemeente)

3-het doortrekken van de fietsroute over het noordelijk deel van de Buiksloterdijk (vrijliggende/afgebakende fietspaden)
4-het verbeteren van de fietsroute over de Klaprozenweg door de aanleg van een 2 richtingen fietspad aan de noordzijde van de bestaande brug, hierdoor hoeven fietsers de Klaprozenweg niet over te steken om naar de pont te gaan (wordt in de praktijk al zo gebruikt maar is verkeersonveilig)
5-het beweegbaar maken van de geplande 1e fietsbrug zodat een duurzaam en recreatief gebruik van heel het Zijkanaal I mogelijk blijft.

Reactie op brief van 3 mei 2005

Aan dhr. R. Post voorzitter van het
Stadsdeel Amsterdam- Noord
Postbus 37608
1030 BB Amsterdam

Amsterdam, 16 juni 2005

Onderwerp: uw brief van 3 mei /kenmerk 210373

Geachte voorzitter,

Uit uw brief van 3 mei 2005 blijkt dat u niet verder wil gaan met het overleg dat wij met de voormalige portefeuillehouder hadden over de gebruikersregeling betreffende de steigers en gebruik van tuin “om niet”, Wij zijn hierover uitermate teleurgesteld. Het nauw betrekken van bewoners bij voorstellen heeft blijkbaar voor u geen prioriteit.

Verder stelt u dat de afspraak betreffende het voorstel voor de steigers van het Woonboten Komitee Zijkanaal I. (WBK), tijdens de raadsvergadering, mede op verzoek van het WBK is ingetrokken. Dit is onjuist. De situatie is als volgt: Door twee vertegenwoordigers van het WBK is op 22 december 2004 in het vragenhalfuurtje, ingesproken. De toenmalige voorzitter heeft kort na de inspreekreactie bekend gemaakt dat er een afspraak gemaakt is met een delegatie van het WBK (op 15 dec. 2004) over een huurovereenkomst, waarin geregeld is dat voor kleine steigers 25 euro en voor grote steigers 50 euro per jaar moet worden betaald en dat daarmee de precariotarieven voor de steigers vervallen. Dat besluit zou op 21 december in het Dagelijks Bestuur (DB) genomen zijn.

Bij de behandeling van de Precarioverordening 2005, op 22 december merkten enkele raadsleden op dat over de inhoud van de overeenkomst niets bekend is. Uw antwoord (eerste termijn) daarop was, dat er een precaire situatie was ontstaan en dat u meende dat de Raad op de hoogte gebracht diende te worden van de overeenstemming tussen DB en bootbewoners over de steigers. Het was dan ook uw voorstel om de Precarioverordening 2005 vast te stellen, met de wijziging dat de tarieven aanhorigheden 2005 teruggebracht worden tot nul, en met de toezegging dat het DB dit zal uitzoeken en met een voorstel zal komen. Daar is de Raad (tweede termijn) uiteindelijk mee akkoord gegaan. Daarna is er voor de leden van het WBK geen gelegenheid meer geweest om nog iets in de Raad naar voren te brengen.

Hoewel uw brief van 6 januari 2005 uitsluitend gericht is aan de leden van de stadsdeelraad, schrijft u in de laatste alinea dat “het voorstel van het woonbotencomité opnieuw aan de orde zal komen”. Uit uw brief van 3 mei 2005 blijkt dit echter niet. Daarin staat alleen nog dat in het kader van de inspraakverordening het WBK benaderd zal worden. Wij gaan er vooralsnog van uit dat u uw toezegging in de brief van 6 januari 2005 gestand doet.

Wat betreft de vraag wie de verantwoordelijkheid draagt voor baggerwerkzaamheden heeft het Dagelijks Bestuur volgens u eerder het standpunt ingenomen dat uitsluitend gebaggerd wordt indien dat noodzakelijk is vanwege nautische belangen of waterberging. U gaat niet in op het door ons gebruikte argument dat de portefeuillehouder tijdens de Commissie Middelen op 23 november 2004 zelf gezegd heeft dat in geheel Noord de afgelopen 30 jaar niet gebaggerd is en dat dat inderdaad een probleem is.

U geeft aan dat indien baggeren noodzakelijk is voor het aanleggen van een woonboot, de kosten voor rekening van de betreffende woonbootbewoners is. Hetzelfde zou ook voor de toestand van de beschoeiing gelden, indien deze aangepast moet worden vanwege het aanleggen van een woonboot.

Wij constateren dat het DB hiermee een standpunt inneemt dat afwijkt van het vastgestelde beleid, met grote gevolgen voor de bootbewoners. Wij willen dan ook schriftelijk van u vernemen wanneer het DB dit standpunt heeft ingenomen en waarop dit is gebaseerd. Dit DB standpunt is namelijk volledig tegengesteld aan het vastgestelde Woonschepenbeleid van 1991. De bagger- en beschoeiingswerkzaamheden genoemd in de nota Woonschepenbeleid hebben betrekking op de ligplaatsen van de woonboten. Het stadsdeel dient volgens de nota de publieke taak zoals vastgelegd in het vastgestelde beleid als goed beheerder uit te voeren. Door het nu ingenomen standpunt van het DB, onttrekt het bestuur zich aan haar verplichtingen en wordt deze publieke taak op de schouders van de bootbewoners gelegd. Is hier sprake van het  invoeren van nieuw beleid, dan heeft de Raad daar geen beslissing over genomen en zijn de betrokken bewoners er niet in gekend. Overigens is het op diepte houden van de vaargeul (nautische aspecten) een verantwoordelijkheid van het stadsdeel, όόk als daar geen woonboten liggen.

Voor uw informatie melden we in dit verband nog dat  DWR in oktober 2000 per brief aankondigde dat zij in Zijkanaal I, bij de woonboten zouden gaan baggeren (na ruim 35 jaar was dat wel nodig), omdat zij bezig waren met het op onderhoudsdiepte brengen van het kanaal. Dit wordt gedaan om de doorstroming en de kwaliteit van de waterbodem te verbeteren. Wij citeren: “ Verder beperkt het op onderhoudsdiepte brengen het risico op bodemschade en dergelijke aan uw ark of schip”.
In juli 2001 is door DWR per brief aan de bewoners gemeld dat de voorgenomen baggerwerkzaamheden bij de woonarken niet worden uitgevoerd. Als reden wordt door DWR aangevoerd dat de beschoeiingen niet overal even sterk zijn om de druk op de vaste wal tijdens de baggerwerkzaamheden te weerstaan. Met andere woorden DWR is bang dat de tuin het water inschuift en dat DWR voor de kosten moet opdraaien.

Mede gezien het voorafgaande zien wij het zo: Het stadsdeel geeft een vergunning uit om op een plek een ligplaats in gebruik te nemen, daarvoor wordt precario betaald, in ruil daarvoor moet van de ligplaats gebruik gemaakt kunnen worden. Het stadsdeel zorgt dan ook voor een deugdelijke beschoeiing en baggert conform het vastgestelde beleid, ook als dit ten behoeve van een nieuwe woonboot moet gebeuren. Om te kunnen baggeren en voor het vervoer van bagger naar een depot is de overheid aan strenge regels gebonden. Het is om voornoemde redenen onjuist en ondenkbaar dat een burger dergelijke overheidstaken opgelegd krijgt. Wij verzoeken u daarom het eerder ingenomen standpunt van het DB m.b.t. baggeren en beschoeiingen bij woonboten in heroverweging te nemen en het beleid uit te voeren zoals vastgesteld is in de nota Woonschepenbeleid 1991.

Hoogachtend,

Woonboten Komitee Zijkanaal I e.o.
G. van Zelst, bestuurslid

c.c Dagelijks Bestuur Raadsleden

reactie brief van 6 januari 2005

Amsterdam, 19 april 2005

Onderwerp: uw brief van 6 januari 2005 aan de leden van de stadsdeelraad

Geachte voorzitter,

Naar aanleiding van uw brief van 6 januari 2005 aan de leden van de stadsdeelraad betreffende “afspraak woonboot komitee”willen wij in de eerste plaats opmerken dat wij het betreuren dat wij niet in kennis zijn gesteld van deze brief. De brief heeft betrekking op het Woonboten Komitee Zijkanaal I (WBK), de belangen van de bewoners en afspraken die met de voormalige portefeuillehouder grondzaken zijn gemaakt.

Ten tweede: de opmerking in uw brief over de voormalige portefeuillehouder, waarin u aangeeft dat zij de mening over achterstallig onderhoud van de walkanten niet deelt, heeft ons zeer verbaasd, omdat zij dit nooit tijdens een overleg tegen ons heeft gezegd. Het is ook strijdig met wat zij op 23 november 2004 in de Commissie Middelen heeft gezegd namelijk: “Overigens is in geheel stadsdeel Noord de afgelopen 30 jaar niet gebaggerd en dat is inderdaad een probleem”. Wij begrijpen de passage in deze brief dan ook niet.

Ten derde: u maakt bekend dat het Dagelijks Bestuur de komende maanden een voorstel aan de Raadsleden zal doen over het huur- en precariobeleid ten aanzien van tuingrond en water, waarbij het voorstel van het WBK opnieuw aan de orden zal komen. Het lijkt ons van belang dat wij als direct belanghebbenden hierbij betrokken worden en vragen u hierbij om de gesprekken/overleggen die wij met de voormalige portefeuillehouder hebben gehad te continueren.

Hopende op een spoedige reactie van uw kant.

Met vriendelijke groet,

Namens de bewonerswerkgroep,
Precario van het Woonboten Komitee Zijkanaal I e.o.
G. van Zelst, bestuurslid

c.c. Dagelijks Bestuur Raadsleden

Geld besparen????

Kijk goed op uw Combi aanslag of u niet WVOW (wet verontreiniging oppervlaktewater) betaalt aan het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht WVOW want dat heeft u al betaalt aan Rijkswaterstaat.
Kijk ook goed naar de jaarrekening van NUON of daar geen VWO bij staat, want dat betreft ook een aanslag voor oppervlakte verontreiniging en die heeft u ook al betaald aan Rijkswaterstaat.

Laatste nieuws werkgroep De Bongerd, maart 2005

Het stadsdeel Noord heeft in de zomer van 2004 het tracébesluit over de Bongerdtunnel genomen (variant Kadoelen). In november 2004 heeft de Werkgroep De Bongerd van het WBK een eerste bijeenkomst gehad met de gemeente. De gemeente gaf aan dat zij nu aan de slag gaan met een nieuw stedenbouwkundig plan voor De Bongerd. Dus behalve het deelgebied 1 langs de Druivenstraat zullen de plannen voor de overige deelgebieden gaan wijzigen. Dus opgelet! De gemeente wil dit nieuwe plan voor de zomer van 2005 klaar hebben.

De eerste schetsen die zij onder voorbehoud hebben laten zien geven aan dat de inrichting van de oever langs het Zijkanaal I groener wordt. Ook zijn in de schetsen van de gemeente alle woonboten met tuin ingetekend langs de hele oever waarbij de tunnel wat is opgeschoven naar het westen. Voor de waterplas in De Bongerd wordt voorgesteld om deze te laten vervallen en het water langs de westrand van De Bongerd te plaatsen tussen de bestaande en nieuwe woningen. De rotonde wordt meer naar het westen geschoven zodat de oever vrij blijft. De voorstellen van de gemeente lijken dus eindelijk meer rekening te houden met de voorstellen zoals die eerder door het WBK zijn voorgesteld en die in een motie in 2003 zijn aangenomen. Tot onze grote verbazing stelt de gemeente wel weer voor een 2e fietsbrug te plaatsen over het Zijkanaal I hoewel die in een eerder stadium was vervallen. De brug zou wat meer naar het noorden komen dan voorgesteld in de oude plannen ten kosten van minstens twee bestaande woonboten. We hebben hier als werkgroep dan ook ernstig bezwaar tegen gemaakt!

Binnenkort zal een volgende bijeenkomst van de werkgroep plaatsvinden. Meer informatie volgt dan ook op de volgende WBK vergadering in april 2005. (het verslag van de gemeente van de bijeenkomst in november is via het WBK op te vragen)

Fietsplan

Wie wil er mee denken over een alternatief Fietsplan? Dit in verband met de beoogde fietsbrug in het plangebied De Bongerd.  Kom naar de eerstvolgende woonbotenvergadering in bibliotheek Molenwijk, 6 april 2005 om 20:00.