Ligplaatsvergunning; artikel 31

Medio juli 2004 ontvingen veel bootbewoners aan de Buiksloterdijk een brief van het stadsdeel Noord waarin werd meegedeeld dat zij een ligplaatsvergunning moesten aanvragen. Op juridische gronden was het WBK het niet eens met de noodzaak hiervoor. Dit werd meegedeeld in een brief dd. 26 augustus 2004. Deze brief werd opgenomen in de WBK-krant van september. Ook informeerde het WBK de betrokken bewoners met een extra mailing.
Het stadsdeel reageerde na wat korzelig en kleinerend telefonisch overleg, schriftelijk op 3 januari j.l.  Hierop stuurde het WBK opnieuw een schriftelijke reaktie dd. 20 januari.
Hoewel de ambtelijke termijn waarbinnen een antwoord verstuurd dient te worden zes weken is en dus afliep op 3 maart, is er tot op heden niets vernomen van het stadsdeel. De kwestie is daarmee uit de wereld en het WBK houdt vast aan haar juridisch juiste argumenten.
Het staat bewoners die het beloop van deze procedure niet willen afwachten uiteraard vrij om de ligplaatsvergunning aan te vragen.

verkeers- en leefbaarheidsproblemen in de Verstuiverstraat en op het Koppelingpad (De Bongerd)

Het beoogde bouwterrein De Bongerd ligt nu al sinds langere tijd braak met alle problemen van dien. Om te zorgen dat de leefomgeving van het  Koppelingpad en de Verstuiverstraat niet verloedert, schreef Gabrielle Meerbach de onderstaande (bezorgde) brief aan de  verantwoordelijke wethouder. Inmiddels  heeft de wethouder via een ambtenaar gereageerd en is het eerste punt (het gat in de weg) inmiddels gerepareerd.

Brief aan Chris de Wild Propitius, Portefeuillehouder Verkeer en Leefbaarheid Amsterdam-Noord

Geachte heer,

Graag wil ik, mede namens buurtbewoners, het volgende onder uw aandacht brengen. Als portefeuillehouder zou u ons kunnen helpen met de oplossing van de volgende verkeers- en leefbaarheidsproblemen in de Verstuiverstraat en op het Koppelingpad (De Bongerd):

1.    Er zit een gat van ongeveer 70 x 70cm in het geasfalteerde wegdek, ter hoogte van Verstuiverstraat 4/6. Dit gat wordt elke dag groter met de hoeveelheid verkeer die daaroverheen dendert (zoals ondermeer vrachtwagens van Union en Mebin, bestemmingsverkeer voor de Bongerdboot en verkeer naar de kringloopwinkel). Des te gevaarlijker omdat dit verkeer regelmatig niet de 50 km per uur regel respecteert.

2.    Al meer dan een jaar worden trottoirs en straten niet meer schoongemaakt. Dit betekent dat met name de trottoirs aan de overzijde van de Verstuiverstraat niet meer beloopbaar zijn, zo erg zijn deze overwoekerd door onkruid. Buren houden zoveel mogelijk de trottoirs grenzend aan hun tuinen, zelf schoon.

3.    Niet-buurtbewoners komen regelmatig hun huisvuil en grof vuil dumpen in de Verstuiverstraat. Dit gebeurt buiten de dagen / tijden dat de huisvuilophaaldienst langs komt. Dit impliceert veel overlast in de vorm van zwerfvuil, omdat zakken zelfs niet goed zijn afgesloten. En vaak moeten we bellen om het vuil alsnog te laten ophalen en resten zelf verwijderen. Soms brengt een van ons dat vuil van derden  uiteindelijk zelf maar naar de afvalstort.

4.    Als gevolg van het straatvuil en brokken asfalt raken straatputten verstopt. Zo waren we afgelopen zondagavond, na de hevige regenbuien, wel gedwongen om zelf de straat schoon te maken, zodat het water weg kon.

Zoals u wellicht bekend ondervinden wij al enige tijd overlast van de ontwikkelingen in het Bongerdproject. Overlast met name als gevolg van afbraak van onze buurt, het braak liggen van terreinen, en onzekerheden over de effectuering van de bouwplannen.

We hopen dan ook dat u ons kunt helpen om onze straat weer veilig, schoon en daarmee leefbaar te maken, door:
1.    het wegdek te laten repareren en een 30 km regel in te doen stellen;
2.    de trottoirs en straat te laten schoonmaken, zoals voorheen gebeurde;
3.    maatregelen te nemen tegen ongeoorloofd dumpen van huisvuil en grof vuil.

Hopend op een spoedig antwoord, met de meeste hoogachting en vriendelijke groet,

Gabriella Meerbach

Vernieuwing regels afvalwater (persbericht VROM)

De staatssecretarissen van VROM en Verkeer en Waterstaat (VenW) hebben nieuwe algemene regels opgesteld voor het lozen van afvalwater door particulieren. De regelgeving die nu nog versnipperd is wordt samengevoegd tot één besluit.
Volgens dat nieuwe besluit hebben particulieren voor het lozen van afvalwater niet meer een vergunning of ontheffing nodig, zoals dat nu voor sommige afvalwaterstromen wel het geval is. Dat geldt niet alleen voor afvalwater van de wc, de keuken en de badkamer, maar ook voor het hemelwater van het dak en bijvoorbeeld het water van het op straat wassen van de auto. Alleen als er voor huishoudens ongebruikelijk afvalwater zou worden geloosd, is wel een vergunning of ontheffing nodig.
Het meeste afvalwater mag zonder beperkingen worden geloosd. Ook het huishouden moet daarbij natuurlijk wel op de bescherming van het milieu letten. Zo mogen verfresten niet in het afvalwater komen, maar als klein chemisch afval worden afgevoerd. Als er geen openbaar riool of een openbare afvalwaterzuivering aanwezig is waarop het huishouden het afvalwater kan lozen, moet het afvalwater uit de woning door de particulier zelf worden gezuiverd. Hierin verschilt het besluit niet van de daarvoor geldende algemene regels. Het bevoegd gezag – de gemeente of de waterbeheerder – krijgen wel meer mogelijkheden om de vereiste zuivering af te stemmen op de plaatselijke situatie. Ook kan het bevoegd gezag, als het vanwege de plaatselijke situatie nodig is, bij andere afvalwaterlozingen maatregelen voorschrijven. Dit kan bijvoorbeeld bij het lozen van hemelwater, daar waar zware metalen te veel tot uitloging leiden. Verder staat er in het besluit dat het vanaf 1 januari 2009 wordt verboden om toiletwater afkomstig van pleziervaartuigen te lozen in het oppervlaktewater.
Het ontwerpbesluit is op 25 januari gepubliceerd in de Staatscourant. Binnen zes weken kan een ieder commentaar op het besluit sturen naar het ministerie van VROM. Naar verwachting kan het besluit nog dit najaar in werking treden.
Meer informatie

Dossier Afvalwater: http://www.vrom.nl/afvalwater

Bericht uit Schellingwoude – maart 2005

Het vorige bestemmingsplan van Schellingwoude is ongeveer tien jaar verlopen en nooit uitgewerkt. Als bewoners van de schepen in het Buiten IJ zijn we al bijna twee jaar bezig het stadsdeel uit te leggen dat na 40 jaar bestuurlijke onverschilligheid, ook wij een duidelijke, maar ook rechtvaardige regeling voorstaan. Op dit moment worden vele bewoners onnodig in onzekerheid gehouden.

Inmiddels is ons vermoeden bevestigd dat het hele bestemmingsplantraject vanuit het Stadsdeel is opgezet om het wonen op het water in een keurslijf te duwen. De schepen aan de Durgerdammerdijk worden aan hetzelfde regiem onderworpen. Aan de landzijde wordt helemaal niets gedaan. We hebben de meest fantastische verhalen te horen gekregen waarom er schepen op het Buiten IJ moeten verdwijnen. Bij controle bij de diverse betrokken instanties bleek steevast die reden niet te deugen. Het vervolgingsbeleid heet gericht te zijn tegen wrakken. In de praktijk worden bewoonde, wel onderhouden schepen met dwangsommen de wacht aangezegd. Hinderlijke wrakken blijven liggen.
Bij het verlenen of afwijzen van ligplaatsvergunningen komen we bizarre eisen tegen, die niet zijn te herleiden op een bestemmingsplan of door Gemeenteraad of Deelraad bekrachtigde regeling. Scheepsbewoners worden met zeer weinig respect behandeld en zonder noodzaak financieel benadeeld.

Het is bekend dat ons Stadsdeel in 4 jaar al aan haar 4e Dagelijks Bestuur bezig is. En ook is het zo dat de vorige (deel)Gemeentesecretaris met ruzie vertrokken is. En die vacature een tijd niet is opgevuld. Natuurlijk lijdt de interne organisatie daaronder. Een ongestuurde overheidsorganisatie is gevaarlijker dan een ongeleid projectiel. Over een jaar zijn er verkiezingen, zodat grote problemen nu niet erg gelegen komt. Maar toch: dat is juist geen reden om eerst te besluiten over onze toekomst en die van onze buren en pas daarna met ons te willen praten.

We hoorden dat het Dagelijks Bestuur op 15 maart 2005 al besluiten wou nemen over ons. Zo’n procedure kan alleen het gevolg zijn van informatie achterstand, dachten we. Daarom heeft het comité Scheepsbewoners Buiten IJ ieder lid van het Dagelijks Bestuur persoonlijk bondig op de hoogte gebracht van de risico’s bij voortzetting van het traject zoals hen dat intern wordt voorgesteld

brief 11 maart 2005 – Schellingwoude

Amsterdam, 11 maart 2005

aan de dagelijks bestuurders
Stadsdeel Amsterdam Noord

Wist u dat :
Scheepsbewoners van Rijkswaterstaat ontheffing hebben voor hun ligplaatsen.
Scheepsbewoners aan Domeinen huur betalen voor de ligplaats.
Scheepsbewoners aan Verkeer en Waterstaat Verontreiniging Oppervlaktewater betalen.
Scheepsbewoners aan de Gemeente Amsterdam Roerende Ruimte Belastingen betalen,
-hetzelfde als OZB op de kant- en ook Afvalstoffenheffing.
Scheepsbewoners zelf alle voorzieningen betaald hebben en ook onderhouden.

·    Dat per abuis in de ‘Nota woonschepenbeleid 1991’ vergeten is op te nemen dat binnen
het huidig bestemmingsplan Schellingwoude het water pas sinds 1997 bij Stadsdeel Noord is gekomen, en bijgevolg de op dat moment hier liggende schepen tot het ‘huidig bestand’ woonschepen in Noord behoren, conform het gemeentelijk beleid, bevestigd door B&W getuige bericht dd. 21 oktober 1985
·    Er op het Buiten IJ volgens Rijkswaterstaat in 2002 zelfs minder woonschepen liggen dan
in de telling 1991 van het Stadsdeel voorkomen.
·    Ligplaatsvergunningen in het verleden op niet altijd eenduidige gronden zijn verleend of
afgewezen. Helaas niet gebaseerd op welk voorschrift dan ook. Er zijn ettelijke en zeer verschillende ad-hoc toezeggingen en soms halve vergunningen verleend.
·    Door het Stadsdeel op het Buiten IJ jarenlang alleen willekeurig is gehandhaafd.

Deze voorgeschiedenis maakt het niet redelijk en niet billijk om nu 35 schepen weg te schrijven, dus 35 huishoudens uit hun woning te zetten.
Dat wordt ook absoluut niet begrepen. Niet door de scheepsbewoners, niet op de scholen, niet op de verenigingen en sportclubs.
Daarin weten we ons gesteund door de vele vrienden en kennissen in de dorpsgemeenschappen van Landelijk Noord.
En door de Dorpsraden. En de andere woonbootcomité’s.
Wij verwachten ook niet dat u daar de verantwoordelijkheid voor wilt nemen.

Wij doen een beroep op u om een streep te zetten onder alle trivialiteit uit het verleden.
Ook wij willen in goed overleg en samenwerking komen tot een voor alle partijen leefbare en werkbare situatie. Met duidelijke afspraken.
De afwikkeling van het komende bestemmingsplan Schellingwoude zal daarmee gediend zijn.

Het enige wat wij daarvoor van u vragen is legalisatie van alle bewoonde schepen in de telling 2002 van Rijkswaterstaat.
Dit doorkruist geen enkel ander beleidsvoornemen.

Met vriendelijke groeten,

Comité Scheepsbewoners Buiten IJ
p/a Volharding, Schellingwouderdijk t/o 315, 1023 NM Amsterdam
comitescheepsbewonersbuiten-ij@hetnet.nl

namens deze:                Geert Lewis            George Walhof

brief 20 januari 2005 – aangewezen ligplaatsen (art. 31) en art. 88 Huisvestingswet

Aan het Dagelijks Bestuur van het
Stadsdeel Amsterdam-Noord
Postbus 37608
1030 BB Amsterdam

Amsterdam, 20 januari 2005

Uw kenmerk: 126932/139528

Betreft: aangewezen ligplaatsen (art. 31) en art. 88 Huisvestingswet.

Geacht bestuur,

Naar aanleiding van uw brief van 3 januari 2005 delen wij u het volgende mee. Het verbaast ons ten zeerste dat de brief ondertekend is door de voormalige voorzitter van het Dagelijks Bestuur mw. J. Peppels. De betrokken ambtenaar heeft telefonisch mee gedeeld dat het besluit over beantwoording van onze brieven op 21 december 2004 door het toen nog in functie zijnde Dagelijks Bestuur genomen is. Uit de besluitenlijst van het Dagelijks Bestuur van 21 december van 9.05 uur t/m13.55 uur blijkt dit besluit niet genomen is (zie bijlage). Ons rest dan ook geen andere conclusie dan dat de brief van 3 januari 2005 onbevoegd is ondertekend.

Ook blijkt dat op de site van het Stadsdeel m.b.t de aanvraag ligplaatsvergunning al op 25-11-2004  gesproken wordt van een voormalig aangewezen ligplaats op grond van art. 31. Op die datum kon er nog niet gesproken worden van voormalig omdat daar pas op 21-12-2004 een besluit over genomen zou zijn. Wij willen van u vernemen wie dat besluit heeft genomen: het DB of de ambtelijke dienst.

In alinea 5 van uw brief staat dat art. 2.2. van de VHB van 1995 geen inhoud meer heeft en dat de aanwezige woonboten derhalve vergunningplichtig zijn. Maar in alinea 8 blijkt dat de stedelijke ambtelijke werkgroep die bezig is de VHB te herzien het artikel 2.2. waarschijnlijk zal schrappen en dat het voorstel tot herziening nog aan wethouder Stadig voorgelegd moet worden. Dit betekent dat er met het aanvragen van een ligplaatsvergunning vooruitgelopen is op deze eventuele wijziging.

Ook staat er in uw brief dat u onze visie niet deelt. Het gaat hier niet om een visie. Wij hebben op 26 augustus jl. met juridisch onderbouwde argumenten aangetoond waarom het art. 31 zoals opgenomen in de Huisvestingswet art. 88 onverkort moet worden voortgezet. Volgens u moet er een ligplaatsvergunning aangevraagd worden als gevolg van het vervallen van de wet en ook het raadsbesluit.  Dit is niet juist: in de eerste plaats omdat art. 31 is overgegaan naar de Huisvestingswet. Ten tweede er is geen raadsbesluit genomen maar zijn de aangewezen ligplaatsen bij besluit door Burgermeester en Wethouders van Amsterdam genomen ( reeds vanaf 1921). Dit besluit is nooit ingetrokken.

In uw brief van 20 juli 2004 wordt de indruk gewekt dat het aanvragen van de ligplaatsvergunning slechts een formaliteit betreft en omdat de brief een informatieve status heeft kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht geen formeel bezwaar gemaakt worden.

Indien u een ligplaatsvergunning inclusief bezwaarclausule verstrekt had aan de betrokken bewoners, zoals bij het Koppelingpad en Verstuiverstraat is gedaan, dan zou ieder voor zich hebben kunnen besluiten wat te doen . Deze kwestie loopt zo lang omdat u in januari 2005 pas heeft gereageerd op onze brief van 8 november jl. terwijl wij bij brief op 26 augustus jl. u  hierover al gemotiveerd hebben geïnformeerd.

Tot slot vraagt u wat het belang van deze discussie is,
Voor ons is dit geen discussie. Het WBK hecht er belang aan om op volwaardige manier behandeld te worden. In uw brief ontbreekt de juridische onderbouwing om deze wijzigingen in onze rechtspositie door te voeren.

Wij gaan er van uit dat we binnen  een  termijn van 6 weken van u een zakelijk, alsmede juridisch onderbouwd, antwoord ontvangen. Gebeurt dit niet, dan zien we ons genoodzaakt om in deze vastlopende conflictsituatie andere stappen te ondernemen.

Hoogachtend,

Namens het Woonboten Komitee Zijkanaal I e.o
G. van Zelst, bestuurslid

Bijlagen: bijlage besluitenlijst DB – 21 december 2004
kopie site sdan betr. aanvraag ligplaatsvergunning
brief WBK van 26 augustus 2004

Brief 15 februari 2005 – inspraakreaktie op het Projectbesluit Buiksloterham

Gemeente Amsterdam
Projectbureau Noordwaarts
Postbus 37556
1030 AN  Amsterdam

Amsterdam, 15 februari 2005

Betreft: inspraakreaktie op het Projectbesluit Buiksloterham.

Geachte dames en heren,

Na bestudering van het Projectbesluit Buiksloterham hebben wij de volgende opmerkingen en vragen:

18 Woonschepen Tolhuiskanaal aan de Grasweg:
Uit de tekeningen blijkt dat er geen woonschepen zijn ingetekend. Bovendien is de plangrens midden in het kanaal gelegd waardoor de woonschepen buiten het bovengenoemde projectbesluit vallen terwijl deze hier al meer dan 80 jaar legaal liggen. Wij vragen ons af door wie dit besloten is en waarom?
Door de heer D. Stadig wethouder Ruimtelijke Ordening van de Centrale Stad is immers bij brief van 24 mei 2004 (kenmerk/7425) de toezegging gedaan dat de woonschepen met tuinen en schuren zullen worden opgenomen in het Bestemmingsplan Buiksloterham. Er is ons inziens dan ook geen enkele reden om de woonschepen buiten dit projectbesluit te houden en verzoeken hierbij dan ook deze toezegging na te komen.

Ook wordt er melding gemaakt van een 2e brug over het Tolhuiskanaal. Wij willen hierbij aantekenen dat deze brug aan dezelfde eisen zal moeten voldoen (hoogte en breedte) als de brug op de kop van de Grasweg richting Distelweg. Er zijn in het verleden schriftelijk afspraken gemaakt met de woonbootbewoners over het uittillen van het beweegbare deel van de brug. Deze afspraken moeten onverkort gaan gelden voor een 2e nog te bouwen brug. Dit dient dan ook schriftelijk te worden bevestigd aan de bewoners.

4 Woonschepen in het Zijkanaal I tussen de Klaprozenweg en het Papaverkanaal:
Ook hier heeft men verzuimd de woonschepen in te tekenen. Ook wordt er geen melding gemaakt van het feit dat hier 4 woonschepen liggen terwijl deze er al meer dan 60 legaal jaar liggen. Men heeft besloten dat het deel waar deze woonschepen zijn afgemeerd “openbaar groen” moet gaan heten zonder zich om de woonschepen te bekommeren. Het Projectbesluit Buiksloterham laat zien dat recreatie (openbaar groen) geprevaleerd wordt boven wonen en werken. Dit is voor de bewoners en het woonbotenkomitee een onacceptabele gang van zaken.

Bovendien blijkt men de Klaprozenweg te willen verbreden naar 2 x 2 rijstroken. In dat geval zal ook de brug moeten worden verbreed hetgeen weer gevolgen heeft voor de woonschepen aan beide zijden van de brug. Hoe denkt men dit op te lossen?

Wij wijzen erop dat de woonschepen in de woonschepenhaven gelegen bij de Klaprozenweg buiten het Projectbesluit Buiksloterham vallen maar daar in een later stadium wellicht toch mee te maken krijgen.

Uit het Projectbesluit blijkt dat visie voor de Buiksloterham voortgekomen is uit het concept Masterplan  Noordelijke IJ-oever 2003. Ook blijkt, dat het Masterplan nog steeds een concept is en niet vastgesteld is door de Stadsdeelraad. Wij menen dan ook dat het vooruitlopen op de vaststelling van het Masterplan niet bijdraagt aan democratische en evenwichtige besluitvorming.

1 Woonschip aan de Distelkade achter het NH Hotel:
Ook dit woonschip is niet ingetekend (ligt daar al 17 jaar) en er wordt ook geen melding van gemaakt. Wel ligt er het plan om een deel te dempen om dit vervolgens als openbare pleinen en kaden te bestempelen. Vanzelfsprekend een – voor de bewoners van dit woonschip -onverkwikkelijke zaak.

In het Johan van Hasseltkanaal wordt gesproken over 2 nieuwe oververbindingen. Wij nemen aan dat hiermee bruggen worden bedoeld. Men dient ook hier rekening te houden met uitneembare weggedeelten, ofwel beweegbare bruggen, zodat de doorvaart voor de woonschepen en varende schepen gelegen aan de Ranonkelkade en de Distelkade gegarandeerd blijft.

Wonen is een eerste levensbehoefte, recreëren kan daarop niet voorgaan. Door het niet intekenen van bovengenoemde woonschepen (boten/arken) wordt de rechtszekerheid van deze bewoners aangetast.

Wij stellen ons op het standpunt dat alle hierboven genoemde woonschepen dienen te worden ingetekend en opgenomen in het Projectbesluit Buiksloterham. Het is absoluut onacceptabel dat er ligplaatsen voor woonschepen zouden moeten verdwijnen, terwijl men in dit gebied juist wonen en werken wil combineren.

Hoogachtend,

Namens het Woonbotenkomitee Zijkanaal I en omstreken,
Bestuurslid, Gerda van Zelst

Ontvangstbevestiging op de inspraakreactie is op 18 februari 2005 bij het WBK binnengekomen.