precarioheffing

Aan:    Stadsdeel Amsterdam-Noord,
t.a.v. dhr. R. Post, voorzitter
Buikslotermeerplein  2000
1030 BB Amsterdam

Amsterdam, 16 november 2006

Betreft: verzoek precarioheffing aanhorigheden op nul tarief

Geachte voorzitter,

Omdat de Precarioverordening 2007 op 28 november op de agenda van de Commissie Middelen staat, doet het Woonboten Komitee Zijkanaal I e.o. het volgende verzoek aan de Commissie:

Gelet op de beleidsovereenkomst van het stadsdeel Amsterdam – Noord: “Sociaal en slagvaardig”  waarin is opgenomen dat de lokale lasten de komende jaren niet zullen stijgen, verzoekt het WBK u om de aanhorigheden in de precarioverordening 2007 op nul te stellen of deze uit de verordening te schrappen. Mogelijke precarioheffing voor steigers zou immers voor betrokken bewoners een behoorlijke lastenverzwaring betekenen.

Ter informatie voor de commissieleden vindt u hierbij informatie over de historie van de discussie tussen stadsdeel en WBK over deze materie.

Vanaf 2000 is er grote onrust onder de bootbewoners, omdat het stadsdeel aanvankelijk precario wilde heffen over tuintjes, schuren en steigers bij woonboten. In de voordracht voor de precarioverordening 2005 werd voor het eerst expliciet duidelijk dat tuintjes bij de woonboten en schuren op de wal niet onder de precarioverordening vallen en voorstellen daarover zijn dan ook ingetrokken.

In de voordracht van 2005 aan de Stadsdeelraad werd aangegeven dat aanhorigheden voorwerpen betreffen die in en op het water zijn geplaatst. Het WBK vond dat deze formulering opnieuw verwarring in de hand werkte, omdat bijvoorbeeld een vlot wel expliciet onder punt 4.3 van de verordening is opgenomen, maar steigers niet.

Op de Raadsvergadering van 22 december 2004 stond de precarioverordening 2005 op de agenda en is bij de mededelingen door de toenmalige voorzitter van het stadsdeel mw. J. Peppels aangaande steigers gemeld dat zij met een delegatie van het WBK overeenstemming heeft over een huurovereenkomst, waarin geregeld is dat voor kleine steigers 25 euro en voor grote steigers 50 euro per jaar betaald moet worden. Dat besluit zou op 21 december in het DB genomen zijn.

Het WBK wil nogmaals duidelijk maken dat het in 2004 heeft voorgesteld om een symbolische vergoeding vast te stellen voor de steigers en geen huurovereenkomst. Bij de vaststelling van de precarioverordening 2005 op 22 december 2004 nam dhr. R. Post voor behandeling van de precarioverordening de functie van voorzitter van het Dagelijks Bestuur over van mw. Peppels. Hij gaf aan dat de Raad op de hoogte moest worden gebracht over de overeenstemming met de bootbewoners. Hij stelde voor om de Precarioverordening 2005 vast te stellen, met dien verstande

dat de tarieven aanhorigheden voor 2005 zouden worden teruggebracht tot nul en de toezegging dat het DB de kwestie zou uitzoeken en met een voorstel zou komen.

Tien maanden later, in de Commissie Middelen van 18 oktober 2005, deelde de portefeuillehouder R. Post mee dat op 19 oktober een overleg zou plaatsvinden met woonbootbewoners over het onderwerp “Precario aanhorigheden”, nu in verband met de precarioverordening voor 2006.  Dit gesprek bleek een agendaoverleg met de bedoeling om snel nog eens bij elkaar te komen. De precario voor aanhorigheden werd voorlopig op nul gezet.

Bij het volgende gesprek op 9 december 2005 werd door dhr. R. Post melding gemaakt van een voorstel voor grondgebruik en van water voor steigers. Er zou mogelijk één tarief komen en dan zouden de “aanhorigheden” uit de precarioverordening worden geschrapt. De ligplaats zelf zou daar niet onder vallen; daarvoor zou een aparte precario gehandhaafd blijven.

Zodra het beleidsvoorstel klaar zou zijn, zou het voorstel van het WBK voor een gebruikersregeling “om niet” voor tuinen en een voorstel voor de steigers worden besproken. Het was de bedoeling dit af te ronden in het eerste kwartaal van 2006.

De voordracht  Precarioverordening 2006 geeft aan dat het onderdeel 4.3. aanhorigheden woonboten tot nadere orde op nul is gesteld. Het Dagelijks Bestuur zou op 1 januari 2006 met een voorstel komen.

Inmiddels is het eind 2006 en de precarioverordening 2007 zal aan de Commissie Middelen op 28 november ter beoordeling worden aangeboden en daarna aan de Raad ter goedkeuring worden voorgelegd.

Het WBK constateert dat de intentie van het Dagelijks Bestuur om op 1 januari of in het eerste kwartaal van 2006 het beleidsvoorstel af te ronden niet is gehaald. Het WBK betreurt dat er geen uitnodiging meer van dhr. R. Post is gekomen voor verder overleg over de precarioheffing op steigers bij woonboten en over ons voorstel om een symbolische vergoeding voor steigers vast te stellen.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

Woonboten Komitee Zijkanaal I e.o.
Namens de werkgroep precario
G.van Zelst, bestuurslid

C.C. Commissie Middelen