Principenota Klaprozenweg Noordoost september 2017

Op 27 september jl. stond het principebesluit van de bestuurscommissie Noord gepland over het advies dat zij aan het college van burgemeester en wethouders geven over de principenota Klaprozenweg Noordoost. Bewoners die onder deze planvorming vallen en die ingrijpende gevolgen kunnen hebben op hun woon en leefmilieu, zijn niet door middel van een bewonersbrief van het Stadsdeel Noord geïnformeerd. Buren die daar wel van op de hoogte waren, omdat ze op 11 juli jl. op een inloopavond aanwezig waren, hebben via facebook laten weten dat er ingesproken kon worden. Het betekende dat sommige bewoners slecht 1 of 2 dagen de tijd hebben gehad om de nota door te nemen en een reactie te maken om in te spreken. Bij het inspreken is dat ook meegedeeld, dat het niet informeren van de bootbewoners een zeer kwalijke zaak is en dat in de toekomst er op toegezien moet worden dat zij wel worden uitgenodigd.

Door verschillende bootbewoners zijn de volgende punten onder de aandacht van de bestuurscommissie gebracht:

In het advies van het Algemeen Bestuur van Noord in de principenota, wordt niet ingegaan op de gevolgen voor bootbewoners, om opnieuw een Fietsbrug over het Zijkanaal I aan te leggen. Voor deze plannen moeten tenminste 2 woonboten verplaatst worden, waardoor bewoners ernstig in hun woonbelang worden aangetast. Het onderzoek of een kanaaltje langs de Waterlandse zeedijk met een markant sluisje langs (de aangeplempte dijk) de Buiksloterbreek kan worden doorgetrokken naar het Zijkanaal I, betekent dat voor doorbreking naar het Zijkanaal I, ook 1 of 2 woonboten verplaatst moeten worden. Bovendien heeft een kanaaltje niets te maken met het herstel van de Waterlandse zeedijk of het versterken van het oorspronkelijke dijklandschap. Daar heeft nooit een kanaaltje gelegen. Een onzinnig idee zonder te denken aan de gevolgen voor de woonboten.

Er wordt te makkelijk gedacht over het verplaatsen van woonboten en er wordt geen rekening mee gehouden dat deze mensen uit hun woonomgeving moeten verdwijnen. Er worden ideeën geopperd die nooit voorgesteld zouden worden als het om huizen zou gaan. Bij de woonbotenhaven aan de zuidzijde van steiger 1 werden gezinnen gedwongen te verhuizen en heeft een enorme impact op de gezinnen gehad. Dit dreigt opnieuw te gebeuren. Terwijl de noodzaak van nog een fietsbrug midden in de bocht van de Buiksloterdijk er niet is. Er zijn al vier mogelijkheden om per fiets het Zijkanaal I over te steken. De Theo Fransmanbrug, De Klaprozenbrug (2 fietsstroken), De Bongerdbrug (volgend jaar) en de Kadoelenbrug. Door bewoners is aan de bestuurscommissie duidelijk gevraagd om aan te geven wat het nut en noodzaak van deze 5e fietsbrug is.

Er wordt door bewoners bij het Algemeen Bestuur van Noord op aangedrongen om te overwegen de plannen om de fietsbrug en kanaaltje naar Zijkanaal I niet aan te leggen mee te nemen in het advies aan het College van B &W van Amsterdam.

De commissie en Algemeen Bestuur, was van mening dat alles in een heel vroeg stadium is en dat alles nog onderzocht moet worden op ruimtelijke, technische, Financiele en haalbaarheid van alle scenario’s. Er wordt een klankbordgroep in gesteld en bewoners die onder deze plannen vallen moeten er rekening mee houden dat er met een versnelde procedure wordt gewerkt.

Gerda van Zelst