Raadsadres baggeren

Raadsadres aan de leden van het stadsdeel Noord m.b.t. bagger problemen in Zijkanaal I.

Aan de Raad van het Stadsdeel,
Amsterdam-Noord
Postbus 37608
1030 BB Amsterdam

per post en per mail
Amsterdam, 29 september 2013

Onderwerp: beschoeiing en baggeren bij woonschepen in Zijkanaal I.

Raadsadres

Geachte Raad,

Het Woonboten Komitee Zijkanaal I (WBK) heeft in 2010 een brief aan het Dagelijks Bestuur gericht om opheldering te krijgen over het beleid van het stadsdeel m.b.t. beschoeiing en baggeren bij woonschepen in Zijkanaal I (zie bijlage 1).

Daarover is eind 2010 een keer overleg geweest met Portefeuillehouder en ambtenaren. Er zou een ambtelijke werkgroep opgericht worden om hierover duidelijkheid te scheppen. Ambtelijk heeft dit blijkbaar geen prioriteit, want er is nog steeds geen duidelijkheid, er is nog niet gebaggerd en nog steeds wordt deze overheidstaak bij de bewoners neergelegd.

Wij wijzen u er met nadruk op dat er vanaf 2000 t/m 2008 (zie bijlage 2 en bijlage 3) regelmatig brieven aan de bewoners zijn gericht dat er inspecties zouden worden uitgevoerd vanwege de voorgenomen baggerwerkzaamheden.

Hoewel het stadsdeel al jaren op de hoogte is van het feit dat er sprake is van achterstallige baggerwerkzaamheden en de waterdiepte in het hele kanaal onvoldoende is, komen steeds meer woonarken vast te liggen in de modder en kan er schade aan de betonnen bak ontstaan.

Er doen zich steeds problemen voor wanneer een nieuwe woonark niet kan afmeren op zijn ligplaats door onvoldoende waterdiepte. Vanuit het stadsdeel wordt de bewoner (s) geadviseerd om zelf te laten baggeren en die kosten voor zijn/haar rekening te nemen omdat het stadsdeel zich daarvoor niet verantwoordelijk voelt. Wij zijn van mening dat bewoners door een overheid op geen enkele manier gedwongen mogen worden om de taak van de overheid over te nemen om sterk verontreinigd baggerslib te verplaatsen of af te laten voeren.

Ook de Bewoners commissie Woonbotenhaven Zijkanaal I, heeft op 16 augustus jl. aan de portefeuillehouder en voorzitter van het Stadsdeel een brief gestuurd over de gevolgen van het jarenlang niet uitvoeren van achterstallige baggerwerkzaamheden voor de woonschepenhaven en zijn bewoners (zie bijlage 4) .

Wij wijzen u er op dat in de Woonschepennota van 1991 is vastgelegd (pag. 17) dat het stadsdeel verantwoordelijkheid draagt voor haar publieke taak van groot en technisch onderhoud, zoals bagger-en beschoeiingwerkzaamheden. Er kan dus geen misverstand bestaan over wie verantwoordelijk is voor het baggeren en de beschoeiingen. Het wordt tijd dat het stadsdeel zijn zorgverplichtingen na komt.

Het beleid is duidelijk vastgelegd en de beleidslijnen dienen dan ook door het Dagelijks Bestuur overgedragen te worden aan de ambtenaren die dit beleid moeten uitvoeren.

Wij verzoeken u dringend het Dagelijks Bestuur opdracht te geven haar verantwoordelijkheid te nemen en tot een structurele oplossing te komen. Wij verzoeken u hierbij om op korte termijn voor de urgente gevallen (woonboten die vastliggen) met een oplossing te komen en vooral duidelijkheid over het beleid te geven naar de bewoners toe.

Hoogachtend,

Namens het Woonboten Komitee Zijkanaal I e.o.

Gerda van Zelst, voorzitter

Bijlagen: 4

c.c. Dagelijks Bestuur