Stand van zaken mogelijke verbreding brug Klaprozenweg- Zijkanaal I, 08-09-2011

Dit voorjaar heeft de Gemeente Amsterdam, Centrale Stad (Dienst Infrastructuur en Vervoer, DIVV) aangekondigd dat zij de brug over de Klaprozenweg willen gaan verbreden. Zij gaan uit van het verbreden van de brug aan de noordzijde wat als consequentie heeft dat er mogelijk 6 woonboten moeten verdwijnen of worden verplaatst.

In maart heeft een eerste overleg plaatsgevonden met direct betrokken bewoners en het WBK. Hierover hebben we eerder bericht tijdens de WBK vergadering en in de WBK krant.

Donderdag 8 september 2011 heeft een tweede overleg plaatsgevonden, georganiseerd door DIVV, met omwonenden en in aanwezigheid van WBK.

DIVV heeft aan de hand van tekeningen het schetsontwerp voor de brug toegelicht. Er is nog steeds sprake van een nieuwe fietsbrug aan noordzijde waarvoor 6 woonboten moeten wijken. Daarnaast blijkt dat het bij verbreding nodig is om ook de bestaande brug te vervangen. Dit betekent een forse operatie die veel overlast kan veroorzaken.

Vanuit bewoners zijn veel zorgen geuit over de overlast die de nieuwe burg qua verkeer zal veroorzaken: geluid, luchtkwaliteit, uitzicht en verkeersveiligheid. De gemeente stelt wonen op het water gelijk aan wonen op de wal, dus zij zullen maatregelen moeten nemen om overlast te beperken. Rapporten over de overlast zijn nog niet afgerond maar worden nog beschikbaar gesteld.

Voor de 6 woonboten die zouden moeten wijken betekent dit dat zij individueel in gesprek zijn over oplossingen, het geeft wel veel onzekerheid voor hen.

Vanuit het WBK zullen wij ons inzetten om de leefbaarheid van de hele woonboten buurt te behouden. Het WBK stelt vragen bij de keuze van de gemeente om de Klaprozenbrug in ieder geval te verbreden waardoor een barrière ontstaat tussen bestaande en nieuwe buurten aan het IJ in Noord.

Een van de voorstellen is om het verkeer voor Overhoeks en Buiksloterham via een eigen verkeersontsluiting op te lossen. Ook de optie om de brug aan de zuidzijde te verbreden in is onder de aandacht gebracht zodat de overlast meer beperkt kan blijven.

De planning is een half jaar uitgesteld, de gemeente verwacht dat in de 1e helft 2012 de bestemmingsplan procedure kan gaan lopen, waar ook mogelijkheid is om formeel bezwaar te maken. Er volgt een verslag van de bijeenkomst vanuit de gemeente, het volgende overleg vindt plaats eind november.

Vanuit de bewoners rondom de Klaprozenbrug is Rene Miedema eerste aanspreekpunt, vanuit het WBK  Joost Vorstenbosch. We houden jullie op de hoogte!

Namens het WBK , Joost Vorstenbosch

Informatie van stadsdeel over verbreding Klaprozembrug