Stand van zaken Nota grond en water rondom huis en boot door particulieren.

De beleidsnota is op 26 september jl. door de Stadsdeelraad vastgesteld. Daarbij is de Motie M 1 en M 2 van de PvdA, GL en CDA aangenomen. De Motie M 3 en M 4 van de SP zijn afgewezen (zie verder in de krant).

In de aangenomen Moties is aan het DB opgedragen om met het uitgewerkte Plan van Aanpak terug te komen naar de Commissie Leefomgeving, zodat deze nauw betrokken blijft bij de keuzes die het Stadsdeel in deze moet maken. Daarbij dient in het Plan van Aanpak de wethouder met een overzicht te komen van de belangrijkste criteria die hem zouden kunnen doen besluiten om af te wijken van het standaardtarief.

Wat betreft de prijs per vierkante meter van € 6.75 wordt vastgesteld dat er momenteel niet genoeg inzicht is om tot een afgewogen prijs per vierkante meter te komen en dat er geen sprake is van een marktwerking. Aan het bestuur wordt opgedragen om nog geen tarief per vierkante meter vast te stellen en om na de uitwerking van het Plan van Aanpak, de huurprijs per vierkante meter aan de Raad voor te leggen.

De wethouder en Dagelijks Bestuur moeten voldoen aan de aangenomen moties en dit betekent dat er duidelijkheid moet komen over de kosten en baten van dit beleid, onderbouwing van de vierkante meter prijs voor grond en een exacte inventarisatie van gebieden in heel Noord.

De beleidsnota hebben we ondanks goede argumenten niet tegen kunnen houden maar de aangenomen moties geven wel aan dat er voorwaarden zijn gesteld aan deze vaststelling. Het WBK blijft van mening dat de beleidsnota betrekking heeft op tuinuitbreiding en niet van toepassing is op woonboten en heeft dat nadrukkelijk aan de Raad kenbaar gemaakt. Omdat deze nota voorstellen bevat die onze rechten aantasten zullen we dit juridisch nader gaan (laten) onderzoeken. Wij houden u daarvan op de hoogte. In ieder geval komt de uitwerking van het Plan van Aanpak eerst in de Commissie Leefomgeving terug. Voorlopig kan er geen sprake van zijn dat bewoners met een huurcontract geconfronteerd kunnen worden. Mocht dit onverhoopt toch gebeuren tekent u niets en neem contact op met het bestuur van het WBK.