Subsidieregeling riolering woonboten

In de eerste week van december 2007 ontving het WBK een brief van Waternet met het onderwerp subsidieregeling woonboten van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Omdat de woonboten in het Zijkanaal I (plus overige woonboten in de zijwateren)onder het beheergebied van Rijkswaterstaat vallen en omdat de regeling van het AGV alleen geldt voor woonboten die liggen in het beheergebied van AGV, is daarover per e-mail contact geweest met een senior beleidsadviseur van Waternet. Maar het is nog steeds niet duidelijk waar wij onder vallen. Wel wordt aangegeven dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat een vergelijkbare subsidieregeling voor riolering voor woonboten heeft. Deze regeling is gepubliceerd in de Staatscourant, nr. 245 van 18 december 2007 (blz29-30). Ook wordt verwezen naar het Projectbureau Schoonschip, een gezamenlijk initiatief van Rijkswaterstaat en AGV, dat bereikbaar is per e-mail: info.woonboten@rws. nl. Binnenkort is er ook een website beschikbaar waarop alle informatie te vinden is en zullen er nieuwsbrieven verspreid worden. Eind januari is een ontvangstbevestiging van Waternet binnengekomen met het bericht dat de zienswijze op het ontwerp subsidieregeling riolering woonboten AGV zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld. Wij wachten het verder af en houden u van verdere ontwikkelingen op de hoogte. Per 1 januari 2008 is een nieuw lozingsbesluit afvalwater huishoudens van kracht geworden en gepubliceerd in het Stadsblad 2007 – 468.