Foto, film en videomateriaal gevraagd

Wij zijn een korte videofilm aan het maken over de woonbotenwijk aan het Zijkanaal I. Ons uitgangspunt is om de bestaande ‘waterwijk’ neer te zetten als een volwaardige woonwijk met een uniek karakter en een lange geschiedenis. Om iets te kunnen laten zien van de woongemeenschap zoals die door de jaren heen is gegroeid, zijn wij op zoek naar oude foto’s, super-8 filmpjes en video fragmenten. Ook tekeningen of schilderijen van het zijkanaal in zijn vroegste jaren kunnen voor ons bruikbaar zijn. Als u in het bezit bent van dergelijk materiaal kunt u contact op nemen met Erik Weeda of Eric de Clercq. Erik Weeda, Koppelingpad 11, 06.24502360, erik@weeda.info. Eric de Clercq, Koppelingpad 10, 06.27130868. eric. de.clercq@planet.nl.

Subsidieregeling riolering woonboten

In de eerste week van december 2007 ontving het WBK een brief van Waternet met het onderwerp subsidieregeling woonboten van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Omdat de woonboten in het Zijkanaal I (plus overige woonboten in de zijwateren)onder het beheergebied van Rijkswaterstaat vallen en omdat de regeling van het AGV alleen geldt voor woonboten die liggen in het beheergebied van AGV, is daarover per e-mail contact geweest met een senior beleidsadviseur van Waternet. Maar het is nog steeds niet duidelijk waar wij onder vallen. Wel wordt aangegeven dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat een vergelijkbare subsidieregeling voor riolering voor woonboten heeft. Deze regeling is gepubliceerd in de Staatscourant, nr. 245 van 18 december 2007 (blz29-30). Ook wordt verwezen naar het Projectbureau Schoonschip, een gezamenlijk initiatief van Rijkswaterstaat en AGV, dat bereikbaar is per e-mail: info.woonboten@rws. nl. Binnenkort is er ook een website beschikbaar waarop alle informatie te vinden is en zullen er nieuwsbrieven verspreid worden. Eind januari is een ontvangstbevestiging van Waternet binnengekomen met het bericht dat de zienswijze op het ontwerp subsidieregeling riolering woonboten AGV zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld. Wij wachten het verder af en houden u van verdere ontwikkelingen op de hoogte. Per 1 januari 2008 is een nieuw lozingsbesluit afvalwater huishoudens van kracht geworden en gepubliceerd in het Stadsblad 2007 – 468.

Permanente ligplaatsen

Uit: Noord Amsterdams Nieuwsblad 25 maart 2008

Permanente ligplaatsen woonboten. Het dagelijks bestuur heeft besloten om met ingang van heden alleen permanente ligplaatsvergunningen voor woonboten te verlenen. Tot nu toe worden ligplaatsvergunningen voor woonboten voor drie jaar verleend. Zodra woonboten in een bestemmingsplan zijn opgenomen wordt een permanente ligplaatsvergunning verleend. Dit is in Amsterdam-Noord het beleid sinds de vaststelling van de nota Woonschepenbeleid 1991. Dit beleid heeft nadelen. Iedere drie jaar moet opnieuw vergunning worden aangevraagd. Dat leidt voor bewoners en voor het stadsdeel tot werk en  kosten. In de praktijk worden om die reden vaak ook geen nieuwe vergunningen meer aangevraagd. Verder verandert het nauwelijks iets aan de juridische status van een woonboot. Het dagelijks bestuur heeft daarom besloten om in het vervolg alle ligplaatsvergunningen voor woonboten voor onbepaalde tijd te verlenen. Dit is het beleid voor alle nieuwe aanvragen om ligplaatsvergunning.