Click here to print these pages

Woonboten Komitee Zijkanaal I e.o.
Centraal Kontaktadres Buiksloterdijk 441
1034 ZB Amsterdam. Tel. 6331027
Stg. nr. K.v.K. 34133449

Amsterdam, 10 december 2008

Geachte Commissie Leefomgeving,

Hierbij onze reactie op het Besluit Beleidsnota en het Plan van Aanpak Grond en Water:

1. De beleidsnota wordt onterecht ook als kader gesteld voor een bestaande situatie

In besluitpunt I wordt de beleidsnota grond en water als kader vastgesteld voor nieuwe aanvragen. Desondanks wil het bestuur het toetsingscriterium op de huidige situatie toepassen. Een toetsing achteraf voor situaties die in sommige gevallen al meer dan 70 jaar bestaan, waarbij ook getoetst zal worden op zicht op het water, is wettelijk onhoudbaar en zal dus juridisch geen stand houden. Ook ontbreekt een algemene overgangsregeling voor de bestaande situatie die bij nieuw beleid gehanteerd dient te worden.

Het bestuur geeft aan dat zij ook naar andere inwoners van het stadsdeel toe de verplichting heeft om haar eigendommen goed te beheren. Maar de rechter zal bij die afweging zeker meenemen dat de gemeente deze verplichting tegenover woonboten al 35 - 70 jaar verzuimd heeft.

2. De nota betreft een tuinuitbreidingsregeling bij ongereguleerd gebruik. Daar is hier geen sprake van.

In besluitpunt II wordt het DB opgedragen met een uitgewerkt Plan van Aanpak te komen, waarbij de aanpak van ongereguleerd gebruik prioriteit heeft. Ruim een jaar na vaststelling van het beleidskader ontbreekt nog steeds een volledige geactualiseerde inventarisatie per perceel in Amsterdam-Noord, inclusief Landelijk Noord ( punt 3.1).

De prioriteitsstelling laat bij punt 3.5 zien dat de inventarisatie/handhaving als eerste gericht is op de locaties bij woonboten. Er is echter geen sprake van tuinuitbreidingen in openbaar groen, of ongereguleerd gebruik van de oevers bij woonboten. Het walgebruik (tuin en schuur) is veelal opgenomen in het bestemmingsplan en via de Wet RO (schriftelijk) vastgelegd en waar dat nog niet is gebeurd, is er al meerdere decennia sprake van particulier walgebruik met bebouwing, zonder handhaving door de overheid. De overheid heeft náást de bestaande tuinen, een trottoir en weg aangelegd.

Voorzover het stadsdeel het beleid m.b.t. tuinuitbreiding wil toepassen op lang bestaande tuinen van woonbooteigenaren, wordt door de eigen Nota Handhaving van 2003 het verjaringsrecht bevestigd. Het stadsdeel zal dan ook heel wat rechtszaken tegemoet kunnen zien op dit punt.

3. Ook in het Plan van Aanpak wordt gesuggereerd dat bij woonboten uitbreiding op het water zou plaatsvinden en wordt dit als ongereguleerd gebruik gekenmerkt, waarvoor huur betaald moet worden. Dit is onjuist.

Er valt geen water rondom de woonboot te verhuren. Immers, voor de ligplaats van een woonschip, bedrijfsvaartuig of stationerend vaartuig en vlot, wordt conform de Precarioverordening een precariobelasting geheven en deze belasting valt onder het publiekrecht.

Indien er uitbreiding van een woonschip plaatsvindt (in breedte of lengte), valt de uitbreiding onder de Precarioverordening zoals vastgelegd in punt 4.3 en niet onder de beleidsnota grond en water, die op privaatrecht (huurrecht) is gebaseerd.

Water is volgens de wet per definitie een roerende zaak en water kan niet in erfpacht of huur uitgegeven worden. De gemeente Amsterdam heeft de rechtszaak om water in erfpacht uit te geven dan ook verloren.

Uit het Plan van Aanpak (4.2) dient het marktconforme tarief voor aanhorigheden geschrapt te worden. Aanhorigheden zijn namelijk al uit de Precarioverordening geschrapt, hetgeen in feite neerkomt op voorkoming van dubbele belasting. Er kan dus niet via een omweg tijdelijk alsnog precario voor aanhorigheden bij woonboten geheven worden want dan is sprake van dubbele belasting!

4. Er is sprake van Intimidatie van huidige bewoners, ze worden zelfs bedreigd met ontruiming

Als er op grond van het nieuwe Plan van Aanpak grond en water geen contract tot stand komt met huidige bewoners, dan wil het stadsdeel dat het betreffende stuk grond en/of water vrijwillig ontruimd wordt van alle mogelijke bebouwing, beplanting en aanhorigheden. Wanneer er geen contract tot stand komt, wil het stadsdeel het betreffende stuk grond of water aan een van je buren te huur aanbieden.

Het afdwingen van een contract op basis van ontruiming heet dwang en zal door een rechter nietig worden verklaard. Het staat nu al vast dat heel veel bewoners die juridische strijd wel zullen aangaan.

De stelling bij Risico's en Neveneffecten in het Plan van Aanpak is onjuist. Als je geen contract accepteert, waarom dan ook, dan kan er niet uitgegaan worden van vrijwillige ontruiming en of een ontruimingsprocedure voor rekening van de bewoner, zonder opzegging en zonder rechtelijke toetsing.

Op 26 september 2007 (verslag punt 130) geeft de wethouder aan dat het DB zorgvuldig zal handelen, wat juridische en ambtelijke rompslomp betreft. Mochten er juridische procedures op de beleidsnota volgen, waaruit blijkt dat het stadsdeel onzorgvuldig handelt, dan zal het DB moeten bezien of het hiermee doorgaat of niet. Het Plan van Aanpak laat zien dat het stadsdeel eerst een aantal rechtszaken afwacht tot er jurisprudentie is. Dit is niet alleen onzorgvuldig en slecht overheidsbeleid afwentelen op bewoners, dit is onbehoorlijk bestuur!

5. Het Plan van Aanpak bedingt marktconforme huur tegen de afspraken in.

De wethouder meldt op 26 september 2007 (verslag punt 135 notulen raadsvergadering) dat het DB heeft aangegeven dat het geen doel op zich is om een maximale winst te behalen, maar dat het een keuze is om een tuinuitbreiding te hebben. Daarvoor hoeft geen marktconforme huur betaald te worden.

Desondanks geeft het Plan van Aanpak aan dat het uitgangspunt bij verhuur van gemeentegrond en water een marktconform tarief is. Het bedrag voor grond en/of water is daarom op 5,95 euro per vierkante meter per jaar gesteld. Het genoemde bedrag voor een tuinuitbreiding (restgroen) is niet redelijk noch billijk. Het kan niet gelden voor de schuin aflopende oevers en dijken bij woonboten. Een verhoging van de woonlasten van 595% voor een beperkt aantal inwoners is altijd onaanvaardbaar! En als het niet om geld gaat, kan als basis ook de hoogte van het bedrag voor volkstuinen aangenomen worden.

6. Moties 1 en 2, zoals vastgesteld door de Raad op 26 september 2007, worden niet of slechts ten dele uitgevoerd

In Motie 1 wordt ook voorgesteld om voor bestaande bruikleenovereenkomsten met een eenmalige vergoeding dan wel borg een overgangsregeling voor 5 jaar vast te stellen. Het DB voert dit slechts ten dele uit, omdat een termijn van 3 jaar redelijk wordt geacht.

Motie 2 draagt het Dagelijks Bestuur op nu nog geen tarief per vierkante meter vast te stellen, ondermeer overwegende dat er geen sprake is van "marktwerking" als het gaat om afname van de grond en pas een tarief vast te stellen de uitwerking van het Plan van Aanpak en de huurprijs aan de Raad voor te leggen.

Inmiddels blijkt dat het contract van enkele bootbewoners die een tuin huren voor € 1.30 per m2 per jaar, per 1 januari 2009 is opgezegd. Zij zouden nu op basis van een tuinuitbreidingsregeling een nieuw contract moeten afsluiten voor € 5.95 euro per m2 per jaar met gevolg een verhoging van 350%. Dit is in strijd met de aangenomen moties. Daarnaast zal dit bij de rechter geen stand houden.

7. Vervuilde grond kan niet verhuurd worden, noch "om niet" uitgegeven worden

Op 12 juni 2007 gaf de wethouder aan dat het Stadsdeel geen gronden zal verhuren die vervuild zijn. Er is geen budget om grootschalige saneringen uit te voeren, dus kiest het DB ervoor om vervuilde gronden niet te verhuren.

Het is algemeen bekend, maar ook uit recentelijk onderzoek blijkt dat de oevers/onderbermen en zelfs de dijken bij de woonboten vervuild zijn. En dit geldt ook voor grond onder water. Er zullen dus als gevolg van die vervuiling geen tuinen in huur of grond onder water uitgegeven kunnen worden. In het Plan van Aanpak is daarover niets opgenomen.

Ook gaf de wethouder op 16 januari, 19 februari en 12 juni 2007 aan dat bewoners, die niet voor de grond willen betalen, de grond terug kunnen geven en het stadsdeel dan eventueel de onderhoudscontracten voor de grond met de bewoners wil afsluiten of "om niet" uitgeven. Dit is niet in het Plan van Aanpak opgenomen en dus in strijd daarmee.

8. Een overzicht van de kosten en baten inclusief onderhoud en beheer bij teruggave grond en inventarisatie voor dit beleid ontbreekt volledig!

De financiële consequentie voor uitvoering van dit beleid is dus een open einde verhaal.

In besluitpunt III van de beleidsnota grond en water is vastgelegd dat op basis van het Plan van Aanpak een financiële calculatie wordt gemaakt van de consequenties van het uitvoeren van het beleidskader voor gebruik grond en water. Dit besluitpunt is niet door het DB uitgevoerd.

Het Plan van Aanpak bevat geen financiële calculatie van de consequenties voor het uitvoeren van het beleidskader voor gebruik grond en water, geen juridisch advies, geen financieel advies, geen extern advies en de moties zijn niet in hun geheel uitgevoerd. In de beleidsnota ontbreekt duidelijkheid, helderheid en bovenal de grondslag voor een heffing. De Raad had nooit mogen instemmen met dit slechte beleidskader, want dat zet zich voort in een onuitvoerbaar Plan van Aanpak. Wij verzoeken de Commissie dringend hier niet mee in te stemmen en het Plan van Aanpak terug te geven aan het Dagelijks Bestuur.