Aan het Dagelijks Bestuur,

van het Stadsdeel Noord,

T.a.v. mevrouw N. Schrama

Postbus 37608

1030 BB Amsterdam                                                                                   

 

 

Amsterdam, 10 december 2012

 

 

Onderwerp: inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Banne Buiksloot II

 

 

Geachte mevrouw,

 

Hierbij dien ik een inspraakreactie in op het voorontwerpbestemmingsplan Banne Buiksloot II.

 

Het Stadsdeel Amsterdam-Noord geeft als uitgangpunten voor het nieuwe bestemmingsplan aan dat het in hoofdzaak een conserverend plan is, waarin de huidige situatie wordt vastgelegd.

Ik  ga er vanuit dat de huidige situatie onveranderd en duidelijk wordt vastgelegd in genoemde uitgangspunten en in het nieuwe bestemmingsplan.

 

De inspraakreactie omvat de volgende redenen;

 

  1. In plangebied Blad B (Verbeelding/plankaart), is de bebouwing op de wal bij de woonboten aan de Buiksloterdijk vanaf nr. 483 t/m 401 en naar de Klaprozenweg niet volledig ingetekend.

Ik verzoek hierbij, de huidige situatie exact vast te leggen.

 

  1. In genoemd plangebied Blad B (plankaart) zijn de tuinen bij de woonboten als Groen ingetekend met de aanduiding ‘specifieke vorm van tuin’.

In hoofdstuk ‘Regels’ pag. 102, artikel 8. Groen, lid 8.1 f. is ter plaatse van het aanduidingvlak de aanduiding ‘specifieke vorm van tuin’ het gebruik van tuin ten behoeve van de aangrenzende ligplaats voor woonschepen toegestaan.

 

In het voorontwerpbestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III, zijn de tuinen bij de woonboten grenzende aan het voorontwerpbestemmingsplan Banne Buiksloot II , in de Plankaart D en F met bestemmingsomschrijving tuinen behorende bij woonboten, bestemd als Tuin-3.

 

Ik verzoek hierbij, om een eenduidige regeling te hanteren en Tuin-3 in genoemd plangebied Blad B (plankaart) en in hoofdstuk ‘Regels’ pag. 102, artikel 8. Groen 8.1. lid f, in het voorontwerpbestemmingsplan Banne Buiksloot II vast te leggen.

 

  1. Artikel 8.2 Bouwregels. ‘ Regels’ pag.102. in lid 8.1 genoemde gronden mag uitsluitend gebouwd worden ten dienste van de bestemming. a. dat voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde geldt dat de bouwhoogte niet meer dan 3 meter mag bedragen b. ter plaatse van het aanduidingvlak met de aanduiding ‘specifieke vorm van tuin’ (dient Tuin-3 te zijn) mogen bergingen en/of gebouwde parkeervoorzieningen worden gebouwd en in stand worden gehouden t.b.v. de aangrenzende ligplaatsen voor woonschepen met inachtneming van de volgende maximale oppervlakte en hoogte maten.

 

1. maximum vloeroppervlakte voor bergingen mag niet meer dan 10 m2 bedragen;

2.  maximum vloeroppervlakte voor gebouwde parkeervoorzieningen mag niet meer dan 20 m2 bedragen. 3. maximum bouwhoogte bergingen niet meer dan 2.5 meter. 4. maximum bouwhoogte gebouwde parkeervoorzieningen mag niet meer dat 3 meter bedragen. 5. De bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen mag niet meer dan 1 meter bedragen.

 

 

 

2

 

In het vigerende bestemmingsplan Buiksloterbreek van 1992, artikel 8 pag. 10.

lid 4 en in artikel 4 pag. 6 - lid 6; is opgenomen dat op bedoelde gronden (tuinen en erven) een berging en /of garage mag worden opgericht en in stand gehouden t.b.v. de aldaar genoemde ligplaats voor woonschepen maximale vloeroppervlak berging/garage 25 m2 , bouwhoogte 2,5 meter.

 

Het nu voorliggende plan betekent, indien een garage niet mogelijk is, alleen één berging van 10m2 wordt toegestaan. Dat is t.o.v. het vigerende plan bestemmingsplan een nadelige bestemming.

 

Ik verzoek hierbij, om samenvoeging tot één berging van maximaal 30 m2 vloeroppervlak mogelijk te maken.

 

Die mogelijkheid bestaat namelijk voor woningen wel in het voorontwerp-bestemmingsplan Kadoelen-Oostzanerwerf III, pag. 65. 4.2.3,  Bebouwing in tuinen: Wt3: geeft aan dat aan -en uitbouwen en bijgebouwen maximaal 40% van het perceel tot een maximum van 30 m2 is toegestaan. Ook is opgenomen dat door gewijzigde regelgeving bebouwing in tuinen voor een groot deel toegestaan is zonder omgevingsvergunning. Het gaat hierbij onder meer om bijgebouwen (maximaal 50% van de tuin) tot een maximum van 30 m2.

 

In het voorontwerpbestemmingsplan Banne Buiksloot II, is in artikel 14, Bestemming Regels pag. 109. opgenomen dat bij woningen per tuinperceel een berging gebouwd mag worden, bouwhoogte niet meer dan 3 meter, oppervlakte niet meer dan 15 m2, een carport oppervlakte niet meer dan 15 m2.

 

Ik ga er vanuit, dat eenduidige regelgeving m.b.t. het toestaan van 30 m2 vloeroppervlak berging en gewijzigde regelgeving bebouwing in tuinen zonder omgevingsvergunning, in beide voorontwerpbestemmingsplannen worden gehanteerd.

 

Ik verzoek hierbij, de gewijzigde regelgeving voor bebouwing in tuinen die voor woningen geldt, ook voor de tuinen bij de woonboten vast te leggen. Het stadsdeel erkent wonen op het water als een volwaardige woonvorm, er dient dan ook geen onderscheid te zijn.

 

      Artikel 8.2 Bouwregels. Lid 5. Regels pag. 102; de bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen mag niet meer dan 1 meter bedragen.

In artikel 13 en 14   Tuin -2, Tuin- 3  Regels pag. 108/109 lid a.  bouwhoogte van erfafscheiding bij woningen, in voortuinen mag niet meer dan1 meter bedragen. De bouwhoogte van Tuin 2- Tuin 3- bij woningen (achtertuin) mag de erfafscheiding niet meer dan 2 meter bedragen. In het vigerende bestemmingsplan Buiksloterbreek in artikel 7

(pag. 9) lid 1,2 en 3 is opgenomen dat o.a. bij tuinen en erven, bebouwing geen gebouwen zijnde maxima 2 meter toestaat.     

 

Ik verzoek hierbij, in het voorontwerpbestemmingsplan Banne Buiksloot II op te nemen dat bij de ligplaats een zij- erfafscheiding mag worden opgericht en in stand gehouden met een maximumbouwhoogte van 2.00 meter, gelet op art. 7 lid 1 t/m 3 uit het vigerende bestemmingsplan en conform de regeling die geldt voor Tuin 2- en Tuin- 3 bij woningen.

 

 

  1. Het  overgangsrecht in het vigerende bestemmingsplan Buiksloterbreek, onderdeel Voorschriften, artikel 11 pag. 13. 1.a. betreffende bebouwing en gebruik houdt in, dat

bebouwing en gebruik die bestond op de eerste dag van de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan of kon worden opgericht krachtens een eerder verleende of nog te verlenen bouwvergunning, die voor wat betreft bestemming en/of omvang niet overeen

stemt met het bestemmingsplan, gedeeltelijk mag worden vernieuwd of veranderd, mits daarvoor geen grotere afwijking van het bestemmingsplan ontstaat.

 

3

 

 

Dit betekent dat bebouwing en gebruik met of zonder vergunning die strijdig is met het bestemmingsplan, volgens het overgangsrecht mag worden voortgezet.

 

5    Hoofdstuk 4 pag. 139 artikel 38.1 Overgangsrecht bouwwerken a. t/m c en artikel 38.2      

      Overgangsrecht gebruik voorontwerpbestemmingsplan Banne Buiksloot II;

      is gebaseerd op het Besluit ruimtelijke Ordening (Bro) artikel 3.2.1 en 3.2.2.

 

Het bepaalde onder lid c in artikel 38.1 Overgangsrecht bouwwerken en artikel 38.1 Overgangsrecht gebruik lid d, houdt in dat een gebruik dat al bestond onder het voorgaande bestemmingsplan en dat in strijd was met dat plan inclusief het daarvan onderdeel uitmakende overgangsbepalingen, niet mag worden voortgezet (met andere woorden er kan handhavend tegen worden opgetreden). 

 

Artikel 3.2.3. Bro, biedt de gemeenteraad aan om in het bestemmingsplan persoongebonden overgangsrecht op te nemen, indien het overgangrecht zou kunnen leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard voor een of meer natuurlijke personen op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan grond en opstallen gebruikten in strijd met het voordien geldende bestemmingsplan.

 

Het bepaalde in lid c in artikel 38.1 en lid d in artikel 38.2 in het voorontwerp-bestemmingsplan Banne Buiksloot II, is strijdig met het vigerende bestemmingsplan Buiksloterbreek, met de in de Voorschriften genoemende opgebouwde rechten.

 

Ik verzoek hierbij, de bestaande rechten en het overgangsrecht in het vigerende bestemmingsplan Buiksloterbreek, in het voorontwerpbestemmingsplan Banne Buiksloot II, vast te leggen.

 

  6. Hoofdstuk 3 –pag 32. Nadere Regeling Woonboten (NRW). In de NRW is het begrip

      “woonboot”als verzamelnaam gebruikt voor woonboten. Landelijk wordt alleen

      “woonschip” gebruikt. In dit bestemmingsplan wordt het woord “woonschip” als

       Verzamelnaam gebruikt.

 

 Ik verzoek hierbij, duidelijk in de tekst in hoofdstuk 3 pag 32 op te nemen dat de

 Verzamelnaam  “woonschip” wordt gehanteerd in plaats van woonboot.

 

 

 

 

Hoogachtend,                                           

 

 

 

Naam:

 

Adres:

 

Postcode:

 

 

Handtekening