Waternet

Afdeling Belastingen

Postbus 94127

1090 GC Amsterdam

 

 

Amsterdam,       ……….. 2013

 

 

 

Betreft: Onterechte aanslag zuiveringsheffing woonruimte Amstel, Gooi en Vecht        

 

 

 

Belastingjaar: 2011                                                Belastingjaar 2012

Aanslagnummer:……………….                          Aanslagnummer:…………

BSN: ......................                                                  BSN:………..

Dagtekening: ……………..2013                          Dagtekening………………2013

 

 

 

 

BEZWAARSCHRIFT

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

 

Hierbij maak ik bezwaar tegen de bovengenoemde aanslagen zuiveringsheffing woonruimte Amstel Gooi en Vecht

 

De redenen van mijn bezwaar is als volgt;

 

Sinds 2001 is door het Bureau Verontreinigingsheffing Rijkswateren meegedeeld, dat per 1 juni 2000 het waterkwaliteitsbeheer van het Zijkanaal I, als gevolg van het Besluit van aanwijzing van hoofdwateren, overgedragen is aan het Rijk. Omdat ik geen directe aansluiting op het riool heb ontvang ik vanaf 2001 een verontreinigingsheffing van de Rijksbelastingdienst die jaarlijks wordt ingevorderd.

 

De grens van het beheergebied zoals vastgesteld door de Provincie ligt op de weg rondom het Zijkanaal I, mijn woonboot (woonruimte) ligt in het water en valt daarom buiten het officiλle beheersgebied van Amstel, Gooi en Vecht.

 

Omdat ik volgens de gemeente Amsterdam een indirecte aansluiting op het riool heb, heft de gemeentelijke belastingdienst Amsterdam rioolheffing. Deze belastingheffing geeft o.a. in artikel 2 aan; dat een rioolheffing via een directe belasting wordt geheven voor het inzamelen en transport van huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater.

 

Er wordt door mij reeds betaald voor het zuiveren van het huishoudelijke afvalwater aan de Gemeente Amsterdam en aan de Rijksbelastingdienst een verontreinigingsheffing rijkswateren woonruimten betaald.

 

 

Het lijkt mij dan ook onterecht dat Waternet een zuiveringsheffing woonruimte aan mij oplegt. Ik ga er vanuit dat er sprake is van een misverstand en verzoek u hierbij de aanslagen voor 2011 en 2012 ambtshalve in te trekken, bij voorbaat hartelijk dank.

 

 

Hoogachtend,

 

 

 

 

Handtekening

 

 

Naam:

 

 

Adres:

 

 

Postcode:

 

Bijlage: 1 kopie aanslag 2011

              1 kopie aanslag 2012