Waternet

Afdeling Belastingen

Postbus 94127

1090 GC Amsterdam

 

 

Amsterdam,       ……….. 2013

 

 

 

Betreft: Onterechte aanslag zuiveringsheffing woonruimte Amstel, Gooi en Vecht        

 

 

 

Belastingjaar: 2011                                                Belastingjaar 2012

Aanslagnummer:……………….                          Aanslagnummer:…………

BSN: ......................                                                  BSN:………..

Dagtekening: ……………..2013                          Dagtekening………………2013

 

 

 

 

BEZWAARSCHRIFT

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

 

Hierbij maak ik bezwaar tegen de bovengenoemde aanslagen zuiveringsheffing woonruimte Amstel Gooi en Vecht

 

De redenen van mijn bezwaar is als volgt;

 

Ik heb een directe aansluiting op het riool en daarvoor heft de gemeentelijke belastingdienst Amsterdam een rioolheffing. De Verordening rioolheffing geeft in artikel 1, lid b. begripsomschrijvingen onder andere aan;

gemeentelijke riolering: een voorziening of combinatie van voorzieningen voor het inzamelen, verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of grondwater, in beheer of onderhoud bij de gemeente. Hieronder wordt mede het voor de openbare dienst bestemde gemeentewater begrepen.

 

Artikel 2 geeft onder andere aan; dat een rioolheffing via een directe belasting wordt geheven ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan:

de inzameling en transport van huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater.

 

De grens van het beheersgebied zoals vastgesteld door de Provincie ligt op de weg, mijn woonboot (woonruimte) ligt in het water en valt daarom buiten het officiλle beheersgebied van Amstel, Gooi en Vecht.

 

Er wordt door mij reeds voor het zuiveren van het huishoudelijke afvalwater aan de gemeentelijke belastingdienst Amsterdam betaald.

 

Het lijkt mij dan ook onterecht dat Waternet een zuiveringsheffing woonruimte aan mij oplegt. Ik ga er vanuit dat er sprake is van een misverstand en verzoek u hierbij de aanslagen voor 2011 en 2012 ambtshalve in te trekken, bij voorbaat hartelijk dank.

 

 

Hoogachtend,

 

 

 

 

Handtekening

 

 

Naam:

 

 

Adres:

 

 

Postcode:

 

Bijlage: 1 kopie aanslag 2011

              1 kopie aanslag 2012