Aan: Portefeuillehouder, Dhr. W. Paquay,                   per mail en per post

Staddeel Amsterdam-Noord,

Postbus 37608

1030 BB Amsterdam

 

 

Amsterdam, 21 mei 2013

 

Betreft: brief uw antwoord van 23 april jl. kenmerk z13-40543/41663 op onze brief van 28 februari m.b.t. nieuwe voorwaarden in de ligplaatsvergunning

 

Geachte wethouder,

 

Hoewel er niet puntsgewijze inhoudelijk is in gegaan op onze argumentatie, constateert het Woonboten Komitee Zijkanaal I e.o. (WBK) dat uit de beantwoording van 23 april jl. van het stadsdeel, op onze brief van 28 februari jl. blijkt, dat onze argumentatie er toe geleid heeft om de opzet en regie van de ligplaatsvergunning aan te passen. Ook de voorwaarden die niet te maken hebben met de ligplaatsvergunning maar met andere regelgeving, zullen niet meer als voorwaarden worden opgenomen.

 

Wij zijn hier gematigd optimistisch over omdat het WBK de indruk heeft dat steeds opnieuw bij iedere nieuwe periode van het stadsdeel Noord, de schepping daar waar het regelgeving voor woonboten betreft opnieuw verricht moet worden. Terwijl die noodzaak niet aanwezig is en het collectieve geheugen t.a.v. woonbotenbeleid van het stadsdeel Noord vaak niet aanwezig blijkt te zijn.

 

Het WBK gaat er vanuit dat de Nota Woonschepen beleid van 1991 nog steeds van kracht is, evenals besluiten die in dit kader genomen zijn. Wat betreft het inschakelen van een communicatiedeskundige om de informatie van het stadsdeel kritisch te bekijken en aan te passen aan de eisen van deze tijd, lijkt ons zonde van het geld en ambtelijke capaciteit.

 

De ligplaatsvergunning is namelijk al aangepast (gedereguleerd ) aan de eisen van deze tijd, het gaat immers om rechtszekerheid en beleid op basis van gemaakte afspraken, bestaande regelgeving en jurisprudentie. Wij hopen in het vervolg niet steeds met andere naar ons idee niet gefiatteerde regelgeving te maken te krijgen. Het WBK heeft in dit kader een uitgebreid archief/ dossier, dus mocht u nog vragen hebben dan stellen wij graag onze expertise ter beschikking.

 

In de brief wordt aangegeven dat de reeds verleende ligplaatsvergunningen niet zonder directe aanleiding of zonder verzoek van de vergunninghouder gewijzigd kan worden. Wij zijn en blijven van mening dat de reeds foutief verstrekte ligplaatsvergunningen wat ons betreft gecorrigeerd moeten worden, zeker als de vergunninghouder hiervoor een verzoek indient. 

 

 

Hoogachtend,

 

 

G. van Zelst,

Voorzitter, Woonboten Komitee Zijkanaal I. e.o.

 

c.c.  Dagelijks Bestuur,

        Mw. K. Lans

 

Bijlage uw brief d.d. 23 april 2013