Fasen bestemmingplan

 

De eerste fase is de voorbereidende fase. In deze fase wordt nagedacht over de gewenste ontwikkelingen.

 

De tweede fase is de voorontwerpfase. In de fase wordt het plangebied geïnventariseerd en wordt het voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Het Dagelijks Bestuur kan (op basis van de inspraakverordening) besluiten dat het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd voor inspraak. Iedereen kan dan een reactie (inspraakreactie) gegeven.

De beantwoording op inspraakreacties wordt vastgelegd in een Nota van inspraak

 

De derde fase is de ontwerpfase. In deze fase wordt een ontwerpbestemmingsplan gemaakt. Het ontwerpbestemmingsplan wordt op grond van de Wet ruimtelijke ordening voor zes weken ter inzage gelegd. Iedereen kan dan een reactie (zienswijze) geven op het ontwerpbestemmingsplan. Belanghebbenden maar ook bewoners die het niet eens zijn met de beantwoording op hun inspraakreacties kunnen een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan.

 

De vierde fase is de vaststellingsfase. In deze fase wordt het bestemmingsplan door de Deelraad vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingplan ligt ook weer zes weken ter inzage.

 

De laatste fase is de beroepsfase. Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld kan er nog beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

De informatie over bestemmingsplannen is ook op de website van het stadsdeel –Noord te vinden.