Aan:     Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel Amsterdam Noord

Postbus 37608

1030 BB Amsterdam                                                                per mail en per post

 

 

 

Amsterdam, 25 mei 2010

 

Onderwerp: beleid beschoeiing en baggeren bij woonschepen

 

 

Geacht bestuur,

 

Het Woonboten Komitee Zijkanaal I krijgt al geruime tijd vragen van bewoners waarom bij sommige woonboten wel een beschoeiing en meerpalen worden aangelegd en soms ook wordt gebaggerd door het Stadsdeel Amsterdam Noord (SDAN) en bij andere niet. Wij kunnen deze vragen niet naar behoren beantwoorden, nu betreffende ambtenaren (daarover door ons bevraagd via de telefoon) beweren dat er geen duidelijke beleidslijnen zijn voor beschoeiingen, afmeerpalen en baggeren in Zijkanaal I (en andere zijkanalen) en dat er geen geld voor beschikbaar zou zijn.

 

Wij menen dat er wel degelijk beleid is. De beleidslijnen zouden dan ook voor de uitvoerende ambtenaren duidelijk moeten zijn. De Woonschepen Nota van 1991 geeft immers duidelijk aan dat de publieke taak van groot (en technisch- ) onderhoud door de gemeente zelf zal blijven verricht (zoals bijvoorbeeld bagger- en beschoeiingwerkzaamheden)” (zie bijlage 1).

 

Ook heeft de voormalige wethouder dhr. Van Schaik op de inspraakavond van 9 februari 2007 aangegeven dat de beschoeiingen primair onder de verantwoordelijkheid vallen van het stadsdeel en dat het DB die verantwoordelijkheid op zich moet nemen. Momenteel wordt de aanpak daarvan voorbereid en vanaf mei 2007 worden de bewoners van de woonarken nabij de beschoeiingen daarvan op de hoogte gesteld (zie bijlage 2). Er kan dus geen misverstand zijn over wie verantwoordelijk is voor de beschoeiingen.

 

In het verleden ging het soms wel goed. Een voorbeeld: aan de Buiksloterdijk (2e waterkering) zijn van oudsher trappen en loopbruggen naar de woonboten door de gemeente aangelegd en onderhouden.  Vervolgens heeft het stadsdeel trappen, beschoeiingen, afmeerpalen bij woonboten aangelegd.

 

Toch ontvangt het WBK recentelijk veel klachten van bootbewoners van de Buiksloterdijk en Landsmeerderdijk. Onderhoud aan de loopbruggen en/of de aanvraag voor een beschoeiing wordt afgewezen, ondanks dat er bij enkele woonboten een gevaarlijke situatie bestaat, omdat de beschoeiing en loopbrug ernstig vervallen is. De bewoners worden door het stadsdeel van het kastje naar de muur verwezen en krijgen bericht dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de loopbruggen en beschoeiing en dat de kosten voor hun rekening zijn.

 

Door aanleg en onderhoud van de publieke voorzieningen te weigeren, geeft het stadsdeel blijk van het voeren van een willekeurig beleid. Zo krijgen bewoners die hun boot willen laten vervangen,  regelmatig te horen dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor het baggeren en zelf voor de kosten moeten opdraaien. Een vervangingsvergunning wordt pas afgegeven als het water diep genoeg is bevonden voor de nieuwe woonboot en de eigenaar particulier heeft laten baggeren.

 

Ook hier verwijzen wij naar de publieke taak van de overheid (zie Woonschepennota 1991). Het kan niet zo zijn dat het stadsdeel aan de burger opdraagt om te laten baggeren.

Wanneer de nieuwe woonboot aan de maten van het bestemmingsplan voldoet, dient het stadsdeel er zorg voor te dragen dat de woonboot op zijn ligplaats afgemeerd kan worden en indien er gebaggerd moet worden, dan hoort zij deze taak uit te voeren. Dit geldt ook voor woonboten die door achterstallig onderhoud van de waterbodem vast komen te liggen in de modder.

 

Wij wijzen erop dat vanaf 2000 t/m 2008 brieven naar bewoners zijn uitgegaan over het voornemen om in Zijkanaal I te baggeren (zie bijlagen). Wij mogen toch verwachten dat het stadsdeel na 10 jaar van beloften om te gaan baggeren, deze beloften nakomt.

 

Ambtelijk wordt aangegeven dat niet duidelijk is wie er verantwoordelijk zou zijn voor beschoeiingen en het baggeren en sinds kort een werkgroep is opgericht, waaronder Waternet, Hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat.

 

Het lijkt ons duidelijk wat in de Woonschepennota van 1991 is vastgelegd. Het stadsdeel/ de gemeente is verantwoordelijk voor haar publieke taak. Het beleid is duidelijk vastgelegd en de beleidslijnen dienen dan ook door het Dagelijks Bestuur uitgedragen te worden aan de ambtenaren die dit beleid moeten uitvoeren. Het is dan ook onbegrijpelijk dat een werkgroep moet worden opgericht om duidelijkheid te verkrijgen welke dienst verantwoordelijk is voor beschoeiingen, afmeerpalen en baggeren

 

Uit correspondentie van 2005 van het DWR( Waternet) en het Stadsdeel- Noord blijkt dat DWR duidelijk heeft aangegeven hoe deze bevoegdheden liggen, namelijk;

-       Bevoegd gezag mbt. Profiel van de watergang - de gemeente Amsterdam

-       Eigenaar van de ondergrond - de gemeente Amsterdam

-       Verantwoordelijk voor de inrichting en van de beschoeiing – gemeente Amsterdam

-       Uitvoerende dienst voor het uitvoeren van onderhoudsbaggerwerkzaamheden ter instandhouding van het onderhoudsprofiel – DWR, Waterbeheer

 

Waterbeheer heeft aangegeven, dat DWR niet het risico wil en kan lopen op schade aan de walbescherming tijdens baggerwerkzaamheden en dat er een structurele oplossing dient te komen zodat DWR haar onderhoudswerk weer kan uitvoeren en de bewoners van de “baggerproblemen”verlost zijn.

 

De beschoeiingen dienen dan naar onze mening dan ook aangelegd of vervangen te worden, zodat baggeren geen probleem kan zijn.

 

Wij verzoeken het Dagelijks Bestuur dan ook haar verantwoordelijkheid nemen en tot een structurele oplossing te komen en op korte termijn voor de urgente gevallen en vooral duidelijkheid te geven naar de bewoners toe.

 

Met vriendelijke groet.

 

Namens het Woonboten Komitee Zijkanaal I e.o.

 

Gabriëlla Meerbach, voorzitter

Gerda van Zelst, secretaris