Aan: het Hoogheemraadschap                                      per post en per mail

Hollands Noorderkwartier

t.a.v dhr. W. Wissink

Postbus 250

1700 AG Heerhugowaard

 

Registratienummer:13.0006419

 

Amsterdam, 26 maart 2013

 

Betreft: zienswijze ontwerp discussie nota beleid voor wonen op het water, ligplaatsen voor woonboten.

 

Geachte heer, W. Wissink

 

Namens het Woonboten Komitee Zijkanaal I e.o. (WBK) doe ik u hierbij onze zienswijze toekomen.

 

De nota is bedoeld voor wonen op het water in het beheergebied van het Hoogheemraadschap Noorderkwartier (HHNK), om een kader te bieden voor het beoordelen van aanvragen voor een watervergunning en voor het innemen van een ligplaats. En richt zich in principe op nieuwe woonbootlocaties die nog niet geregeld zijn. In bijlage 5. punt 5.3  wordt aangegeven dat in het beheergebied van het HHNK ca. 1250 woonboten liggen waar onder 439 woonboten in Amsterdam-Noord (praktisch het hele bestand aan woonboten). Een groot deel van deze ligplaatsen is planologisch ingepast, maar nog niet vergund door het HHNK Uitgangspunt is dat nieuwe illegale situaties worden voorkomen.

 

Commentaar: De genoemde 439 woonboten in Amsterdam-Noord vallen niet onder het beheer van het Hoogheemraadschap. De woonboten liggen in water dat eigendom is van de gemeente Amsterdam of van het Rijk en het waterbeheer in Zijkanaal I, Grasweg en andere kanalen wordt door Rijkswaterstaat gedaan.

 

De permanente ligplaatsvergunning wordt door het stadsdeel -Noord verleend op basis van de Amsterdamse Verordening op het Binnenwater (VOB) 2010.

Artikel 2.3.1 . van de verordening regelt de ligplaatsvergunning, deze kan worden geweigerd in het belang van de welstand, ordening, de veiligheid, het milieu, het bestemmingsplan en de vlotte en veilige doorvaart. Het vervangen en verbouwen van een woonboot wordt ook in de VOB geregeld. Voor het verlenen van een permanente ligplaatsvergunning is dus al een ruime wettelijke toetsing aan vooraf gegaan.

 

Bijna alle woonboten gelegen in het stadsdeel- Noord zijn opgenomen in bestemmingsplannen op basis van de Wet ruimtelijke ordening.

 

Omdat de woonboten niet liggen in het water dat eigendom is van het HHNK, is dit beleid niet van toepassing. Wij verzoeken u hierbij de 439 woonboten in Amsterdam-Noord genoemd in bijlage 5. punt 5.3 om bovenstaande reden uit de beleidsnota te verwijderen.

 

 

 

De meeste woonboten in Amsterdam-Noord hebben overigens ver voor 2003 (1927/1930) een legale ligplaats en ligplaatsvergunning, die niet aan uw keur van 2003 zou kunnen voldoen, daar Amsterdam andere wettelijke regels hanteert.

 

De afstand tussen twee boten is hier 2 meter, baggeren is de taak van de gemeente (de bagger is namelijk zwaar vervuild) en ook het op peil houden van de 30 centimeter onder de boot is haar taak. Voor het slaan van een beschoeiing of damwand geldt hetzelfde. Kortom nut of noodzaak van een water vergunning is voor woonboten in Amsterdam-Noord volkomen overbodig.

 

Het WBK is er vanuit gegaan dat de beleidsregels watervergunningen t.b.v de Keur HHNK 2e stuk ook niet van toepassing is. 

 

Hoogachtend,

 

 

 

 

 

G. van Zelst,

Secretaris Woonboten Komitee Zijkanaal I e.o.