Tijdelijke verplaatsing woonschepen Durgerdam

Rijkswaterstaat wil de steiger in Durgerdam vernieuwen. Het idee was de 11 woonboten tijdelijk aan de zuidkant van het Buiten IJ bij de oostpunt van Zeeburg neer te leggen. De afgelopen jaren hadden daar al tijdelijk 26 woonboten gelegen, afkomstig uit het kommetje tussen de Amsterdamsebrug en Zeeburg.

Toen Rijkswaterstaat hiervoor vergunning aanvroeg bij de gemeente, bleek dat één bewoonster die verhuizing naar zo’n 7 kilometer verderop helemaal niet zag zitten. Volgens de Amsterdamse ambtelijke uitvoerder moest dit daarom ook echt beter geregeld worden. Tenslotte is het Protocol Tijdelijke Verplaatsingen in 2023 niet voor niets bestuurlijk bekrachtigd. Dus werd het stadsdeelbestuur Noord erbij betrokken om een betere oplossing te zoeken.

Enige tijd later verstuurde een medewerker van Rijkswaterstaat de bewoonster een brief met een ultimatum. Binnen een week moest zij kiezen tussen òf meegaan met de verplaatsing naar de overkant, òf gedurende de werkzaamheden van minstens een paar maanden elders onderdak zoeken. Dit werd als onacceptabel gezien. Zo wil Amsterdam niet met zijn bootbewoners omgaan.

Na een ambtelijk overlegje hier en een afspraak daar met Rijkswaterstaat, is alles toch nog naar ieders tevredenheid geregeld.
Een verplaatsing met een tiental meters, een verlengde elektriciteitsdraad, een tijdelijke meerpaal en een loopplank. Dat was genoeg. Zo eenvoudig kan het dus allemaal zijn. Zo kan de vervanging van de steiger nog voor de lente van 2024 aanvangen.

Bij de gemeente werken dus ook mensen die goed begrijpen wat het leven op het water met zich brengt. Daarom is het belangrijk het contact te blijven onderhouden tussen gemeentelijke uitvoerders en bootbewoners.

Tussendoor

Terwijl dit speelde heeft WBK nog het volgende mailtje onderstaande e-mail verstuurd aan het stadsdeelbestuur Noord:

e-mail aan DB SDN 11 december 2023

Aan het Dagelijks Bestuur Stadsdeel Amsterdam Noord

Rijkswaterstaat blijkt voornemens op korte termijn de steiger voor de woonboten aan de Durgerdammerdijk 1011 tot en met 1012 te vernieuwen. Voor 10 woonboten is door Rijkswaterstaat een tijdelijke ligplaats gepland aan een verloren stukje ZuiderIJdijk in Amsterdam Oost op Zeeburg. Momenteel in gebruik als afwerkplaats.
Voor zover de betrokken bootbewoners daarmee akkoord zijn is er niets aan de hand. Echter, voor een oudere bootbewoonster, is dit wel bezwaarlijk. Allereerst de met 6 kilometer vergrote afstand vanaf haar huidige ligplaats op Durgerdammerdijk 1012A tot haar sociale omgeving en contacten die zich concentreren rond Durgerdam.
Niettemin bestaat Rijkswaterstaat het haar per mail te dwingen binnen 1 week vanaf 6 december 2023 akkoord te gaan met òf toch haar woonboot te laten verplaatsen, òf dicht naast haar huidige ligplaats te blijven liggen, maar dan zonder enige aansluiting op nutsvoorzieningen zoals water en elektriciteit en zonder rioolaansluiting. Daarbij wordt gesteld dat in het laatste geval zij voor de tijd dat de werkzaamheden duren op eigen kosten elders onderdak moet zoeken.
• Deze handelwijze is buiten alle proporties hoe een semi-overheid met mensen kan omgegaan. Het gaat niet aan mensen te bedreigen met uitzetting uit hun woning om een onzorgvuldige voorbereiding af te ronden.
• Deze handelwijze van de projektleider druist in tegen zowel de intentie als de letter van het gemeentelijk beleid, waarbij voor noodzakelijke tijdelijke verplaatsingen van woonboten altijd het bestuurlijk bekrachtigde “Protocol Tijdelijke Verplaatsingen” gevolgd dient te worden.
• De te vervangen steiger en de ligplaats wordt gehuurd van het Rijks Vastgoedbedrijf RVB te Den Haag.
• Voor de betroffen woonboot 1012A is door het Stadsdeel Amsterdam Noord destijds een ligplaatsvergunning afgegeven.

Bij deze verzoekt het Woonbootkomitee Amsterdam Noord het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Amsterdam Noord:
1. Voor de vergunningverlening tot tijdelijke verplaatsing onverkort vast te houden aan het gemeentelijk “Protocol Tijdelijke Verplaatsingen Woonboten”.
2. Rijkswaterstaat op te dragen de betrokken bootbewoonster op 1012A een voor haar acceptabel alternatief te bieden.

Met vriendelijke groeten,
WBK Woonbotenkomitee Amsterdam Noord