voorbeeld bezwaarschrift

Waternet                                            
Afdeling Belastingen
Postbus 94127
1090 GC Amsterdam
                                                                                     

Amsterdam,………….. 2008
BEZWAARSCHRIFT
Betreft:- Aanslagbiljet 2008
   Biljetnummer; P-
  Belastingjaar 2008
   Dagtekening: …………….. 2008
   RIOE – rioolrecht 2008
Geachte heer/mevrouw,

Door middel van dit schrijven maak ik bezwaar tegen bovengenoemde aanslag omdat ik van mening ben dat de gemeente niet gerechtigd is om mij deze aanslag op te leggen.
De reden van mijn bezwaar is dat per 1 juni 2000 het waterkwaliteitsbeheer van het Zijkanaal I, als gevolg van het Besluit aanwijzing zijwateren van hoofdwateren overgedragen is aan het Rijk. Als gevolg daarvan ontvang ik een verontreinigingsheffing Rijkswateren die wordt ingevorderd door de Rijksbelastingen.

De gemeente heft onterecht rioolrecht omdat het water niet in beheer is bij de Gemeente Amsterdam. Omdat de waterkwaliteit in het Zijkanaal I wordt verzorgd door het Rijk, zoals bepaald in het ‘besluit zijwateren van hoofdwateren’ verzoek ik u dan ook de aanslag voor 2008 ambtshalve in te trekken. Waarvoor bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,
   
Handtekening:

Naam:
Adres:
Postcode:

Bijlagen: 1. Kopie aanslagbiljet

Indien u ook voor de jaren 2007, 2006, 2005, en 2004 aanslagen hebt ontvangen en betaald, past u het bezwaarschrift aan, met een verzoek om restitutie voor deze eerdere aanslagen. Indien u in een ander zijkanaal/gebied ligt dat onder het beheer van Rijkswaterstaat valt, dient u dit in het bezwaarschrift aan te passen.