Welstand Amsterdam: over ons, zonder ons

Op 8 mei heeft B&W ingestemd met de beantwoording van de zienswijzen op de nota Welstand op het Water.

Inbreng bootbewoners niet gewenst

Uit de 41 pagina’s blijkt dat de ambtenaren van mening blijven dat zij zonder inbreng van bootbewoners beter af zijn. Dit begon al bij de samenstelling van de ambtelijke werkgroep met mensen vanuit erfgoed, welstand en stedenbouw, binnenwaterbeheer en beroepsmatige nota producenten. Een eerste opzet werd voorgelegd aan zelf benoemde deskundigen en instellingen. Dat bleken te zijn de Bond Heemschut, Platform Erfgoedhavens, een scheepsbouwer, LWO, een aankoopmakelaar van woonboten, een architect die ooit een voormalig beroepsschip had bezeten, het Scheepvaartmuseum en de redactie van een lifestyle blad. Maar geen enkele Amsterdamse bootbewoner. Dus uitgerekend niet de ervaringsdeskundigen.

Betutteling

Woonbootorganisaties werden pas ingelicht vlak voor het vrijgeven van het ontwerp voor de inspraakprocedure. Niet voor een bijdrage, maar om de diepe inzichten van de werkgroep aan de achterban over te brengen.
En toch staat in de beantwoording dat de voorbereiding van de nota breed was opgezet. De betutteling gaat nog verder: vertegenwoordigers van woonbootorganisaties worden uitgesloten van de Commissie Ruimtelijke Ordening die straks de welstand gaat bewaken. Ondanks dat vanuit diverse kanten juist is aangedrongen op het opnemen van bootorganisaties. Deze afwijzing zou nodig zijn om de onafhankelijkheid van de commissie te waarborgen. Het gevolg is dat buitenstaanders zullen uitmaken wanneer een woonboot acceptabel zal zijn.

Betrek de burger #NOT

In de coalitieakkoorden van zowel het oude als nieuwe B&W college, staat overigens dat burgers betrokken moeten worden bij de zaken die hen aangaan. Ambtelijk, maar ook bij B&W zelf is die tekst nog altijd niet begrepen.

Ten opzichte van het ontwerp van de Welstandsnota is er met de beantwoording van de zienswijzen inhoudelijk weinig veranderd. Welstand blijft een grijs gebied.
De aanbevelingen om woonboten te behandelen gelijk aan een vrije kavel op de wal zijn afgewezen. Ondanks de creativiteit van bootbewoners die tot uiting komt in de rijk gevarieerde opbouwen, die hoog gewaardeerd wordt in makelaars- en toeristen folders. Maar niet bij de ambtenaren. Daarvoor is de zotte redenering opgevoerd dat bij vrije kavels alleen de voorgevel beoordeeld wordt, maar dat een woonboot aan alle kanten zichtbaar zou zijn.

Vaagheid troef

De nota kent vele vaagheden die straks door de beoordelaar vrij geïnterpreteerd kunnen worden. Ontkend wordt dat de wel opgesomde richtlijnen tot eenvormigheid gaan leiden. Want van de toe te passen criteria kan door de commissie net zo makkelijk afgeweken worden, maar alle rechten daarop blijven voorbehouden. Heel merkwaardig is dat bij een negatief welstandsadvies als beroepsprocedure genoemd wordt dat daar achteraf toch weer over is te onderhandelen, nog vóórdat het juridisch traject wordt ingegaan. Leve de transparantie.

Let wel: ook varende schepen moeten voldoen aan welstandseisen. De nieuwe welstandsverordening zal niet van toepassing worden op woonboten waarvoor al vóór 1 januari 2018 een geldige ligplaatsvergunning was afgegeven en waar daarna niets aan veranderd is. Welstand komt pas aan de orde bij nieuwbouw, verbouw, of een exces zoals zware verwaarlozing. Handhaving van een en ander is inmiddels ondergebracht bij de stadsdeelorganisaties en weggehaald bij Waternet in die delen van de stad waar zij dat tot nog toe wel deed.