Zienswijze subsidieregeling riolering woonboten

Amsterdam, 15 januari 2008

Hoogheemraadschap Amstel,Gooi en Vecht,

t.a.v. Het Bestuur

Postbus 94370

1090 GJ Amsterdam

Betreft: zienswijze op ontwerp subsidieregeling riolering woonboten AGV

Geacht bestuur,

Op 8 december 2007 ontving het Woonboten Komitee Zijkanaal I e.o. (WBK) via Waternet een Ontwerp Subsidieregeling woonboten van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV), met daarbij de mededeling dat in de week van 10 december een advertentie zou verschijnen in de huis-aan-huis bladen. Deze advertentie is, voor zover wij dit kunnen overzien, niet in de huis-aan-huisbladen in Amsterdam-Noord verschenen en de bootbewoners zijn dus niet optimaal geïnformeerd over deze subsidieregeling en de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

De inspraakperiode loopt van 10 december tot 18 januari waarin feestdagen en vakantieperiode vallen. De bootbewoners in Amsterdam-Noord (tegen de 500 boten), moeten een zienswijze kunnen indienen. Daarom verzoeken wij het bestuur van AGV om de inspraaktermijn met 14 dagen te verlengen en de advertentie in de huis aan huisbladen in Amsterdam-Noord te publiceren, zodat bootbewoners alsnog een zienswijze kunnen indienen.

De subsidieregeling geeft aan (op pagina 4) dat de kosten voor aansluiten van woonboten op de riolering voor deze eigenaren aanzienlijk hoger liggen dan voor eigenaren van woningen. Toch is de regeling daar niet op aangepast. Het gaat hier om een subsidievoorstel van slechts maximaal € 1250,- per woonboot. Dit bedrag is volstrekt ontoereikend. In het geval van woonboten kunnen de kosten namelijk wel oplopen tot € 5000, dat is tweemaal zo hoog als bij huizen. De subsidieregeling is dan ook strijdig met het gelijkheidsbeginsel.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie betreft verder alleen woonboten die een legale plek innemen en een ligplaatsontheffing of vergunning hebben. De vraag is of dat een redelijke voorwaarde is.

Overigens is de gemeente Amsterdam er in 1988 al toe overgegaan om ongeveer 55 woonboten in het Zijkanaal I aan te sluiten op de riolering, omdat het Rijk tot 1 januari 1990 subsidie beschikbaar stelde voor aansluiting van woonschepen op de riolering. Deze woonboten konden gratis worden aangesloten met toepassing van de zogeheten Verfijningsregeling, een Rijkssubsidie systeem aan gemeenten. Van deze mogelijkheid heeft de gemeente Amsterdam in die periode niet optimaal gebruik gemaakt. Er lagen en liggen immers veel meer woonboten in Zijkanaal I en overige gebieden. Dit betekent dat de booteigenaren waarvan de boten toen niet zijn aangesloten nu met onredelijk hoge kosten voor aansluiting op de riolering worden geconfronteerd. Dit riekt naar willekeur en is wederom strijdig met het gelijkheidsbeginsel.

Daar komt bij dat per juni 2000 aan bootbewoners in Zijkanaal I en in andere zijwateren van hoofdwateren door Rijkswater bekend gemaakt is, dat het waterkwaliteitsbeheer is overgedragen aan het Rijk. Deze zijn daarom belastingplichtig aan het Rijk en niet aan AGV.Tot op heden is het voor ons daarom onduidelijk of genoemde zijwateren wel onder de subsidieregeling van het AGV vallen. Wel zou het ministerie van Verkeer en Waterstaat een vergelijkbare subsidieregeling hebben voor riolering van woonboten, maar dat is vooralsnog onduidelijk. Wij verzoeken u om ons helderheid te verschaffen over deze kwestie.

In het Ontwerp Subsidieregeling Riolering woonboten van het AGV, vinden wij het subsidiebedrag, zoals omschreven in de begripsomschrijvingen, volstrekt ontoereikend. Voorzover de regeling van het AGV van toepassing is, verzoeken wij u deze aan te passen in overeenstemming met de regeling die voor de woonboten in 1988 gold.

Hoogachtend,

Namen het Woonboten Komitee Zijkanaal I e.o

G. van Zelst, Secretaris