zienswijze WBK bestemmingsplan drijvende Bouwwerken

Gemeenteraad van Amsterdam
t.a.v. Directeur Ruimte & Duurzaamheid
Postbus 2758
1000 CT Amsterdam 

zienswijze
op bestemmingsplan Drijvende Bouwwerken in ontwerp
namens WBK Woonbotenkomitee Amsterdam Noord
                sekretariaat Grasweg 16A, 1031 HW Amsterdam
voor deze Geert Lewis, mevr. T. Kolbjornsen,

Amsterdam, 10 april 2018

Mijne dames en heren,

Als ervaringsdeskundige bootbewoners stellen wij  bij het voornoemd ontwerp de drie volgende verbeteringen voor.

A

Artikel 2.1

‘…afstand gemeten vanaf het peil tot het hoogste punt…’

Dit is een nietszeggende formulering. Eenduidiger is:

  • ‘…afstand gemeten vanaf de waterlijn van het drijvend bouwwerk tot aan het hoogste punt…’

B

Waar in het bestemmingsplan Schellingwoude als aanduiding voor de plaats van woonschepen

Water-1 wordt gebruikt, is van toepassing artikel 5.1.3-d, waar slechts de onderlinge afstand vóór en achter van drijvende bouwwerken is bepaald.

Echter, in 5.3.1-c wordt als één van de uitzondering hierop benoemd voor het geval ‘Het drijvend bouwwerk is gelegen naast een schip als bedoeld in artikel 1, lid 7, van de Woningwet’

Dit kan geïnterpreteerd worden dat er slechts 1 drijvend bouwwerk naast een varend schip mag liggen.

De jarenlange praktijk op Schellingwoude is dat meerdere drijvende bouwwerken aan 4 steigers gestrekt zij aan zij naast elkaar liggen. Het gaat in dit geval om 8 keer variërend van 3 tot 7 drijvende bouwwerken, zodat als gevolg van dit voorgesteld artikel mogelijk meer dan 20 bestaande drijvende bouwwerken worden weggeschreven.

Dit komt niet overeen met de intentie van het ‘Bestemmingsplan Drijvende Bouwwerken’ in ontwerp. Het paraplubestemmingsplan heeft immers als uitgangspunt:

  1. een beleidsarm plan te zijn, dat
  2. bestaande rechten respecteert,
  3. zonder ruimtelijke afwegingen,

Om verschil van interpretatie in de toekomst te voorkomen, dient de bestaande situatie in bijvoorbeeld een nieuw lid ‘5.3.1-d’ als extra uitzondering te worden opgenomen voor Buiten IJ / Schellingwoude, inhoudend dat:

  • het uitdrukkelijk wordt toegestaan dat meerdere drijvende bouwwerken zij aan zij naast elkaar liggen aan de 4 steigers tussen Noorder IJdijk en Schellingwouderbrug.

NB een vergelijkbare situatie doet zich voor op enkele locaties aan de Amstel en in het Oosterdok.

C

Artikel 15

Onder ‘-3’, voor zowel in het geval van een drijvend bouwwerk als van een schip:

‘Het college…wint advies in…bij de vaarwegbeheerder en het hoogheemraadschap Amstel,Gooi en Vecht,…’

  • Hier is over het hoofd gezien dat het hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier HHNK voor de wateren binnendijks benoorden de Westfriese Zeedijk / Durgerdammerdijk, Schellingwouderdijk, Nieuwendammerdijk, Buiksloterdijk, Landsmeerderdijk, het enig relevante hoogheemraadschap is en niet AGV.
  • HHNK claimt bovendien bevoegdheid over gebruik van het buitendijks water direkt aangrenzend aan voornoemde dijken. Onduidelijk blijft overigens of dat altijd terecht is.