Zijkanaal H: remmingwerk

REMMINGWERK

Het stadsdeel Noord wil het remmingwerk waarlangs de woonarken in het Zijkanaal H liggen afgemeerd niet langer onderhouden.  ‘Wij krijgen niets van jullie, dus krijgen jullie niets van ons’.  De woonarkbewoners nemen de mededeling voor kennisgeving aan.

Amsterdam heft liggeld in de vorm van precario.  Dat is een belasting voor het gebruik van openbare gemeentegrond of -water.  Het Zijkanaal H is van Rijkswaterstaat.

Geen Amsterdams water – geen precario.

Toen bewoners vorig jaar gebreken aan het remmingwerk meldden kregen zij te horen dat zij daar zelf maar wat aan moesten doen.  Het stadsdeel had er geen geld meer voor.  Bovendien betaalden de bewoners zelf ook niets aan de gemeente.

De bewonersvereniging Zijkanaal H vroeg schriftelijk tekst en uitleg.

Stadsdeelambtenaar Ruud Dreijer had er vier maanden overleg met juristen voor nodig om tot het standpunt te komen dat de woonarkbewoners grond en water gebruikten op basis van een stilzwijgende bruikleenovereenkomst.  Met over en weer geen verplichtingen anders dan dat de gemeente de grond ter beschikking stelt en dat de bewoners hierover ‘als een goed huisvader’ dienen te beschikken.  ‘De bruiklener behoeft voor het gebruik dus geen vergoeding te betalen en voor de bruikleengever geldt geen onderhoudsplicht.’

‘Uiteraard kunt u met de gemeente afspraken komen maken over onderhoud door de gemeente van de meerpalen en de remmingwerken.  Dat zal dan plaats kunnen vinden in het kader van de afspraken over een af te sluiten huurovereenkomst.’ *

Wat te doen?  Het afmeersysteem voor eigen rekening nemen?  Dat is waarschijnlijk goedkoper dan een huurovereenkomst sluiten en bezwaar maken zal vermoedelijk uitlopen op een rechtszaak.  Die kan nadelig uitpakken wanneer de rechter oordeelt dat de bewoners voor het gebruik en onderhoud van de ligplaatsen een vergoeding aan de gemeente dienen te betalen.

De bewonersvereniging legde de vraag via een enquête voor aan haar achterban.  De uitslag  deed denken aan een communistische stemming:  unaniem voor de bruikleenovereenkomst.  Een paar stemmers wilden die schriftelijk vastgelegd zien, maar de overgrote meerderheid vond het niet nodig om op de brief te reageren.

Dus gaan de bewoners het verder zelf regelen.  Na de zomer zullen de mogelijkheden van een collectieve aanpak tijdens de jaarlijkse ledenvergadering nader besproken worden.

Een aantal arken heeft in het verleden al palen aan de kopse kanten laten slaan om met glijbeugels aan af te meren.  Wellicht wordt dit in de toekomst het gebruikelijke systeem en dient het oude remmingwerk – of wat daar van overblijft – alleen nog ter bevestiging van een steiger voor de woonark.  We zullen het zien.

*  Wordt hiermee de (ingetrokken) tuinhuurregeling bedoeld?  Er zijn nooit afspraken over een af te sluiten huurovereenkomst voor de ligplaatsen gemaakt.