Bagger en beschoeiing

Verantwoordelijk voor het baggeren en de beschoeiing is altijd de beheerder van het water en nooit de bootbewoner, zoals ambtenaren van het stadsdeel wel eens beweren. Het voormalig dagelijks bestuur bevestigt dit ook. Kijk daarvoor onder het kopje baggeren / beschoeien op deze site.
Als woonbooteigenaar moet je soms wel flink trekken aan dit gelijk. Bij het stadsdeel werd bootbewoners soms zelfs verteld dat het de taak zou zijn van Rijkswaterstaat of van Waternet en dat de bewoner daar maar moest aankloppen.

Als de woonboten op een bepaald water een precarioaanslag krijgen, weet je bijna zeker dat het water eigendom van de gemeente is en dat daarmee de gemeente ook verantwoordelijk is voor het baggeren en de beschoeiing. Zo af en toe geeft het staddeel wel degelijk opdracht tot baggeren. Al wordt soms gesteld dat helaas op dat moment het beschikbare geld op zou zijn. Wat er werkelijk aan de hand is, is dat bewoners door ambtenaren het bos worden ingestuurd òf omdat zij het zelf niet weten, òf om de uitgaven voor het stadsdeel te beperken.

Wat betreft het misverstand over zijkanaal I is Rijkswaterstaat daar alleen bevoegd voor de waterkwaliteit, het beheer en eigendom van het water liggen bij de gemeente. Voor bewoners is het zelf laten baggeren van vervuild slib zeer kostbaar. Zodra de bagger boven water komt, zijn er namelijk zware milieubepalingen van kracht. Zolang het slib onder de waterspiegel blijft mag het wel met schroefwater verplaatst worden of weggeploegd.

Waternet is een samenwerkingsverband van hoogheemraadschap Amstel- Gooi- en Vechtstreek en de gemeente Amsterdam. Enkele stadsdelen hebben een afdeling van Waternet ingehuurd voor het woonbotenbeleid. Maar in Amsterdam Noord heeft Waternet daarvoor geen opdracht. Wel kan het zijn dat een ander onderdeel van Waternet als aannemer voor het stadsdeel baggerwerkzaamheden uitvoert. Daarvoor moet dan het stadsdeel of de gemeente opdracht hebben gegeven. Niet de bootbewoner.

Er is in 2013 door het stadsdeel een folder uitgedeeld aan nieuwe eigenaars waarin staat dat de nieuwe bewoner zelf verplicht is minimaal 30 centimeter water onder zijn woonboot te handhaven. Dus zelf moet baggeren. Zelfs staat dit in sommige verstrekte ligplaatsvergunningen. Deze bepaling stoelt op geen enkel bekrachtigd beleid, maar is klakkeloos overgenomen van de site van een instantie elders in het land, die geen bevoegdheid heeft in Amsterdam. Iedere bootbewoner raden we aan die folder weg te gooien omdat veel daarin vermelde voorschriften geen rechtsgrond hebben.