Subsidie riool aansluiting

De subsidieregelingen voor de onkosten die gemaakt worden om aansluiting op het riool mogelijk te maken, hebben een einddatum.
Om een woonark of woonschip aan te passen, is € 4.000,- tot € 7.000,- nodig. In Groningen worden de aansluit en ombouwkosten geheel vergoed. Zoals de subsidie in Amsterdam verleend wordt, zijn lang niet alle kosten gedekt.

Voor bootbewoners op AGV water, ook degenen die hun schip of ark nog niet op het riool hebben aangesloten: de subsidie vervalt per 1 januari 2018, wordt dus in 2017 voor het laatst verleend, moet dus in dat jaar nog aangevraagd worden. De aansluiting zelf hoeft daarvoor nog niet gerealiseerd te zijn. AGV vergoedt maximaal € 1.250,-

Voor aanvraag van formulieren of inlichtingen:
>www.projectbureauschoonschip.nl< of telefoon 0900-9394 voor iemand bij AGV / Waternet

Voor bootbewoners in zijkanaal I en op het Buiten IJ, die hun schip of ark op het riool moeten aansluiten, daar is Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de waterkwaliteit. Hier vervalt de subsidie regeling op 1 juli 2017. Dus vóór die tijd moet de subsidie zijn aangevraagd. De rijksregeling vergoedt maximaal € 2.000,-. Ook al kan je nog niet zijn aangesloten, de aanschaf van spullen zoals de pomp en ombouw kan al wel met rekeningen worden aangetoond. Nog geen formulieren voor de situatie op rijkswater, of wie meer wil weten, ga naar: >www.agentschapnl.nl/rioleringwoonboten<
of telefoon 088-6023400 voor iemand bij Agentschap NL

Na aansluiting op het riool vervalt de aanslag vervuiling oppervlakte water Wvo. Er komt riool belasting voor in de plaats. Dat tarief is ongeveer hetzelfde als voor 3 vervuilingseenheden (meer dan 2 personen) bij Wvo.

Meld rioolproblemen

Op de laatste WBK vergadering waren ook enkele bewoners van Zijkanaal H aanwezig. Zij vertelden over problemen bij de aanleg van het riool. Het is goed om als woonbootbewoners in Amsterdam Noord contact te houden en te inventariseren of we dezelfde problemen hebben. Zo hoeft niet iedereen het wiel uit te vinden en kunnen we samen optreden tegen misstanden. Mocht je ook tegen problemen aanlopen bij de aanleg van je rioolaansluiting, mail dit dat naar het secretariaat van het WBK. mail naar tkolbjornsen@gmail.com

Rioleringaansluiting

Rijkswaterstaat heeft op 2 september jl. per aangetekende brief gemeld dat uitstel beëindiging lozingen afvalwaterhuishoudens afkomstig van woonboten gelegen binnen het projectgebied Noord “IV”. Dit betreft de Buiksloterdijk alle oneven nummers (429 t/m 503), Appelweg 22 t/m 44, Druivenstraat alle oneven nummers 41 t/m 67b en Koppelingpad 1 t/m 12. Tot uiterlijk 1 januari 2015 wordt het lozen van afvalwater van de (woon)boot op het oppervlaktewater toegestaan.

De bewoners van de Landsmeerderdijk (de even nummers) 44 t/m 108 en Oostzanerdijk 19 hebben uitstel om te lozen op het oppervlaktewater tot uiterlijk 31 juli 2015.

Uitspraak Amstel Gooi en Vecht (AGV) op de aanslagen waterschapsheffing zuiveringsheffing

Bootbewoners waarvan de woonboten niet op het riool aangesloten zijn en oppervlakteverontreiniging betalen aan Rijkswaterstaat, hebben op hun bezwaarschrift van Waternet/AGV bericht ontvangen, dat de aanslagen over 2011, 2012 en 2013 ingetrokken zijn (zie uitspraak)

Bewoners waarvan de woonboten een aansluiting op het riool hebben moeten deze aanslagen volgens Waternet/AGV wel betalen (zie uitspraak).

De Verordening Rioolheffing 2008 in art. 1 geeft; in artikel 2 aan, dat onder de naam rioolheffing een directe belasting wordt geheven ter bestrijding van de kosten die door de gemeente verbonden zijn aan:
a. de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafval alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater. Voor bewoners die wel een directe aansluiting op het riool hebben (zie hier Verordening Amsterdam).

Voor bewoners die wel moeten betalen, is de termijn verstreken om in beroep te gaan. Volgend jaar zullen we bekijken of beroep kan worden ingesteld tegen deze heffing, via een proefpersoon, omdat aan de gemeente Amsterdam al een betaald wordt voor het zuiveren van het huishoudelijk afvalwater.

Uitspraak Rioolheffing

In de uitspraak tegen de rioolheffing 2011 heeft de belastingrechter negatief beslist. Het ligt in het feit dat nu een rioolheffing wordt geheven en als een belastingheffing wordt beoordeeld. Daarvoor was het” rioolrecht” en een retributieheffing .

Een retributie is een vergoeding voor een prestatie of dienst geleverd door de overheid en er dient een verband te zijn tussen de kostprijs en dienst en het tarief van de retributie. Omdat nu in de verordening staat dat het een rioolheffing betreft en gewoon als een belasting wordt gezien, hoeft er door de overheid geen dienst meer voor verleend te worden. Eric Blaauw, heeft voor het WBK de procedure voor een proefpersoon gedaan en zal verder bekijken of hoger beroep zinvol is. Het is jammer maar voor bewoners van woonboten die geen aansluiting op het riool hebben, betekent dit dat zij weer extra woonlasten hebben omdat zij ook nog aan Rijkswaterstaat moeten betalen voor oppervlakteverontreiniging.

Lees de uitspraak hier >>

Rioolheffing

De meeste bewoners in Zijkanaal I hebben weer een aanslag rioolheffing ontvangen. De belastinginspecteur vindt dat er weer rioolheffing geheven kan worden. Het bezwaarschrift dat vorig jaar in de kant is opgenomen, is afgewezen door de belastingdienst en niemand is in beroep gegaan bij de belastingrechter.

Op zich is het vreemd dat de woonboten weer in de heffing worden betrokken omdat eerder wel het bezwaar tegen de heffing is gehonoreerd en de aanslag vernietigd. Ook is een bewoner enkele jaren geleden bij de belastingrechter in het gelijk gesteld, dat er geen rioolrecht betaald diende te worden.

De heffing betekent dat de bewoners weer een dubbele belasting betalen, namelijk, aan Rijkswaterstaat een heffing voor oppervlakteverontreiniging en nu weer rioolheffing. Dat is een verhoging van de woonlasten lasten van 147,93 euro per jaar. Daarbij komt in de toekomst ook nog een aansluiting op het riool waar de bewoners nog eens tussen de zeven en tienduizend euro zelf moeten bijdragen. Bewoners die alsnog bezwaar willen maken tegen deze aanslag kunnen het bezwaarschrift van 2010 van de site downloaden en het bezwaar met eigen argumenten aanvullen. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dagtekening (zie combiaanslag) bij de belastingdienst ingediend worden.

Rioolbezwaar 2011

Beste mensen, in bijgaande twee berichten vindt u het rioolbezwaar voor 2011. Het rioolbezwaar kan gebruikt worden als u het besluit over intrekking van het rioolrecht (nu rioolheffing) nog hebt, dan het biljetnummer en P- nummer en het jaartal van intrekking invullen. Het bezwaar 2001- 2 – daarvoor is een andere tekst gebruikt die gebruikt kan worden als u het intrekkingsbesluit niet meer hebt. Het bezwaar kan altijd naar eigen idee aangevuld of gewijzigd worden. Het bezwaarschrift dient wel binnen 6 weken na dagtekening bij de belastingdient te zijn.
 
Groet Gerda.  

Rioolbezwaar 2011 als u intrekkingsbesluit WEL heeft

Gemeente Amsterdam
Dienst Belastingen
Postbus 23475
1100 DP Amsterdam

Amsterdam, …….2011

BEZWAARSCHRIFT

Betreft: RIOE – rioolheffing 2011, Gecombineerd aanslagbiljet 2011
Biljetnummer:P.
Belastingjaar: 2011
Dagtekening:
Aanslagnummer:

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij maak ik bezwaar tegen bovengenoemde aanslag. Ik ben namelijk van mening dat de gemeente niet gerechtigd is om mij deze aanslag op te leggen.

In …… heeft de belastingdienst de aanslag over rioolrecht, met Biljetnummer P- .. ……. ambtshalve ingetrokken en daarmee is deze uitspraak onherroepelijk. Ik mag er vanuit gaan dat de belastingdienst destijds een zorgvuldige afweging heeft gemaakt..

In de Verordening rioolheffing 2008 (inwerkingtreding 1-1-2011) wordt in artikel. 2 aangegeven dat onder de noemer rioolheffing door de gemeente een directe belasting wordt geheven ter bestrijding van de kosten voor de inzameling en transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater. De heffing is mede gebaseerd op de kosten die door de gemeente gemaakt zouden worden voor spuien, baggeren en ander beheer. De gemeente Amsterdam maakt echter geen kosten voor spuien, baggeren en ander beheer in Zijkanaal I. De lozing vindt namelijk plaats op het oppervlaktewater dat in beheer is bij het Rijk (zorg voor waterkwaliteit) en waarvoor door mij als woonbooteigenaar in Zijkanaal I aan het Rijk al een heffing wordt betaald. Het spuien wordt door het Hoogheemraadschap Noorderkwartier uitgevoerd (zorg voor waterkwantiteit) en er is in Zijkanaal I al ruim 40 jaar niet gebaggerd of ander beheer uitgevoerd door de gemeente Amsterdam. Wanneer de beheerstaken, genoemd in de verordening, wegvallen, is er geen geldige rechtsgrond voor belastingheffing. Omdat er dus geen beheerskosten door de gemeente worden gemaakt, is deze heffing onterecht en onrechtmatig.

Hoewel de Verordening rioolrecht(heffing) in essentie niet veranderd is en de belastingaanslag over genoemd jaar … reeds ingetrokken, meent de belastinginspecteur dat ik in 2011 ineens toch weer rioolheffing moet gaan betalen, nu omdat het Zijkanaal I eigendom van de gemeente) zou zijn. Het NBW boek 5, artikel 27 geeft daarentegen aan dat water geen vorm van eigendom kan zijn, maar alleen de grond onder openbaar water. De belastinginspecteur bevestigt dat slechts de grond onder het water van Zijkanaal I eigendom van de gemeente is en niet het water zelf, maar vindt toch dat het water als bezit van de gemeente gezien moet worden omdat dit als afvoermedium wordt gebruikt en daaraan kosten voor de eigenaar/beheerder van het water zijn verbonden.

Als water geen vorm van eigendom kan zijn en het water niet beheerd wordt door de gemeente Amsterdam, is de gemeente mijns inziens niet gerechtigd om te heffen.

Tenslotte: Woonboten in Zijkanaal I, die aangesloten zijn op het riool betalen hiervoor aan de gemeente rioolheffing. Woonboten die niet zijn aangesloten op het riool, betalen al aan het Rijk voor oppervlakteverontreiniging, maar zouden nu ook nog een keer rioolheffing aan de Gemeente betalen. Daarmee is er sprake van een dubbele heffing. Ook dit dunkt mij onrechtmatig.

Op grond van alle voorgaande argumenten vind ik het dan ook onterecht dat de gemeente een rioolheffing heft. Er is mijns inziens geen rechtsgrond om de rioolheffing in de aanslag te betrekken.

Tevens verzoek ik u de invordering stil te leggen van het bestreden bedrag tot de definitieve uitspraak over mijn bezwaar.

Hoogachtend,

Naam:
Adres:
Postcode:

Bijlagen:
1. ambtshalve intrekking aanslag rioolrecht ……
2. kopie aanslagbiljet

Rioolbezwaar 2011 als u intrekkingsbesluit NIET meer heeft

Gemeente Amsterdam
Dienst Belastingen
Postbus 23475
1100 DP Amsterdam

Amsterdam, …….2011

BEZWAARSCHRIFT

Betreft: RIOE – rioolheffing 2011, Gecombineerd aanslagbiljet 2011
Biljetnummer:P.
Belastingjaar: 2011
Dagtekening:
Aanslagnummer:

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij maak ik bezwaar tegen bovengenoemde aanslag. Ik ben namelijk van mening dat de gemeente niet gerechtigd is om mij deze aanslag op te leggen.

De belastingdienst heeft in het verleden de aanslag rioolrecht in andere bezwaarprocedures al gehonoreerd en ambtshalve ingetrokken, daarmee is de uitspraak onherroepelijk. Ik mag er vanuit gaan dat de belastingdienst destijds een zorgvuldige afweging heeft gemaakt.

In de Verordening rioolheffing 2008 (inwerkingtreding 1-1-2011) wordt in artikel. 2 aangegeven dat onder de noemer rioolheffing door de gemeente een directe belasting wordt geheven ter bestrijding van de kosten voor de inzameling en transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater. De heffing is mede gebaseerd op de kosten die door de gemeente gemaakt zouden worden voor spuien, baggeren en ander beheer. De gemeente Amsterdam maakt echter geen kosten voor spuien, baggeren en ander beheer in Zijkanaal I. De lozing vindt namelijk plaats op het oppervlaktewater dat in beheer is bij het Rijk (zorg voor waterkwaliteit) en waarvoor door mij als woonbooteigenaar in Zijkanaal I aan het Rijk al een heffing wordt betaald. Het spuien wordt door het Hoogheemraadschap Noorderkwartier uitgevoerd (zorg voor waterkwantiteit) en er is in Zijkanaal I al ruim 40 jaar niet gebaggerd of ander beheer uitgevoerd door de gemeente Amsterdam. Wanneer de beheerstaken, genoemd in de verordening, wegvallen, is er geen geldige rechtsgrond voor belastingheffing. Omdat er dus geen beheerskosten door de gemeente worden gemaakt, is deze heffing onterecht en onrechtmatig.

Hoewel de Verordening rioolrecht(heffing) in essentie niet veranderd is en aanslagen eerder zijn ingetrokken, meent de belastinginspecteur dat ik in 2011 ineens toch weer rioolheffing moet gaan betalen, nu omdat het Zijkanaal I eigendom van de gemeente) zou zijn. Het NBW boek 5, artikel 27 geeft daarentegen aan dat water geen vorm van eigendom kan zijn, maar alleen de grond onder openbaar water. De belastinginspecteur bevestigt dat slechts de grond onder het water van Zijkanaal I eigendom van de gemeente is en niet het water zelf, maar vindt toch dat het water als bezit van de gemeente gezien moet worden omdat dit als afvoermedium wordt gebruikt en daaraan kosten voor de eigenaar/beheerder van het water zijn verbonden.

Als water geen vorm van eigendom kan zijn en het water niet beheerd wordt door de gemeente Amsterdam, is de gemeente mijns inziens niet gerechtigd om te heffen.

Tenslotte: Woonboten in Zijkanaal I, die aangesloten zijn op het riool betalen hiervoor aan de gemeente rioolheffing. Woonboten die niet zijn aangesloten op het riool, betalen al aan het Rijk voor oppervlakteverontreiniging, maar zouden nu ook nog een keer rioolheffing aan de Gemeente betalen. Daarmee is er sprake van een dubbele heffing. Ook dit dunkt mij onrechtmatig.

Op grond van alle voorgaande argumenten vind ik het dan ook onterecht dat de gemeente een rioolheffing heft. Er is mijns inziens geen rechtsgrond om de rioolheffing in de aanslag te betrekken.

Tevens verzoek ik u de invordering stil te leggen van het bestreden bedrag tot de definitieve uitspraak over mijn bezwaar.

Hoogachtend,

Naam:
Adres:
Postcode:

Bijlagen: 1. kopie aanslagbiljet