Bezwaarschrift rioolheffing

(pas onderstaande zelf aan)

Gemeente Amsterdam
Dienst Belastingen
Postbus 23475
1100 DZ Amsterdam.

Amsterdam, …….2011

BEZWAARSCHRIFT

Betreft:- Gecombineerd aanslagbiljet 2010
Biljetnummer:………..
Belastingjaar: 2010
Dagtekening:……-2010
Aanslagnummer: ………….
RIOE – rioolheffing 2010

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij maak ik bezwaar tegen bovengenoemde aanslag. Ik ben namelijk van mening dat de gemeente niet gerechtigd is om mij deze aanslag op te leggen.

De gemeente slaat sommige woonschepen in Zijkanaal I aan voor rioolrecht zonder daar diensten tegenover te stellen. Zij beschouwt de wateren waarop de schepen lozen, als een onderdeel van een rioolstelsel, dat er echter niet is.

De belastinginspecteur geeft daarbij als argument dat het Zijkanaal I in zijn geheel gemeentewater is m.a.w. eigendom van Amsterdam is. Het NBW boek 5, artikel 27 geeft daarentegen aan dat water geen vorm van eigendom kan zijn, maar alleen de grond waarop zich openbaar water bevindt.

Daar komt het volgende bij: Per 1 juni 2000 is het waterkwaliteitsbeheer van het Zijkanaal I overgedragen aan het Rijk, als gevolg van het Besluit Aanwijzing Zijwateren van Hoofdwateren. Als gevolg daarvan betaal ik al een verontreinigingsheffing Rijkswateren die wordt ingevorderd door de Rijksbelastingen.

Ik vind het dan ook onterecht dat de gemeente nog eens rioolrecht heft. Dit bezwaar tegen dubbele belasting is in diverse andere bezwaarprocedures al gehoneerd. De volgende argumenten zijn daarbij eerder aangevoerd: Er is geen rechtsgrond om de rioolheffing in de aanslag te betrekken. Woonboten in Zijkanaal I hebben geen gemeentelijke rioolaansluiting, een dergelijke aansluiting wordt ook niet in combinatie met gemeentewater als transportmiddel gebruikt voor het afvalwater.

De lozing vindt daarentegen plaats op het oppervlaktewater dat in beheer is bij het Rijk en waarvoor aan het Rijk al een heffing wordt betaald. Door de gemeente worden verder ook geen kosten gemaakt voor het spuien, baggeren en ander beheer in het Zijkanaal I, die een heffing mogelijk zouden rechtvaardigen. Het spuien wordt door het Hoogheemraadschap Noorderkwartier uitgevoerd en er is al ruim 25 jaar niet gebaggerd of ander beheer uitgevoerd door de gemeente Amsterdam.

Ik verzoek u dan ook de aanslag voor 2010 ambtshalve in te trekken.

Tevens verzoek ik u de invordering stil te leggen van het bestreden bedrag tot de definitieve uitspraak over mijn bezwaar.

Met vriendelijke groet,

Handtekening,

Naam:
Adres:
Postcode:

Bijlagen: 1. kopie aanslagbiljet