Gebruik tuinen

Op 9-12-2005 heeft een gesprek plaatsgevonden met de voorzitter van het Dagelijks Bestuur R. Post  en 3 vertegenwoordigers van het WBK en twee ambtenaren van het stadsdeel. Het gesprek heeft ¾ uur geduurd omdat er niet meer tijd beschikbaar was.

Er is gesproken over de tuinen bij de woonboten en aanhorigheden (steigers), baggeren, ligplaatsvergunningen in de voormalige aangewezen gebieden op grond van de WWW (art 31).
R.Post meldt dat het feitelijk de taak is van wethouder grondzaken (tuinen/steigers), maar in overleg met de overige DB-leden neemt R. Post dit voor zijn rekening. Hij meldt dat in de Raad (dec,2005) is besloten de precario voor aanhorigheden (steigers) voorlopig op nul te zetten en met een voorstel te komen.
R.Post benadrukt dat wonen op het water gelijk is gesteld aan wonen op de wal met gelijke rechten en gelijke plichten. Door de vertegenwoordigers van het WBK wordt opgemerkt dat wij nooit gelijke rechten zullen hebben omdat we onder andere wetgeving vallen. Inhoudende dat voor wonen op de wal de wettelijke bepalingen geregeld zijn en voor wonen op het water de bewoners afhankelijk zijn wat de lokale (of gemeentelijke) politici weer voor ons in petto hebben of dat ze weer het wiel opnieuw willen uitvinden. R. Post vindt wel dat wij speciaal zijn en dat we met andere regels te maken hebben maar toch blijft het gelijke rechten en plichten verhaal zijn uitgangspunt.

Het voorstel van R. Post betreft; voor grondgebruik en gebruik van water voor steiger ( de ligplaats valt daar niet onder en daarvoor blijft precario gehandhaafd) komt één tarief dan worden de “aanhorigheden” uit de Precarioverordening geschrapt. Er komt een  nota huurbeleid die gaat gelden voor alle bewoners in Noord waaronder bewoners van huizen die nu een gebruikersovereenkomst hebben met het stadsdeel (ter info; eenmalig een bedrag en bewoners onderhouden het stukje grond/tuin, dit gebeurt al sinds de jaren 1980). Het WBK merkt op dat dat voor het Stadsdeel juridische problemen zou kunnen opleveren omdat die bewoners al vaak 25 jaar een gebruikersovereenkomst met het Stadsdeel hebben en dat niet zomaar ingetrokken kan worden.  R. Post benadrukt nog eens dat het niet om het geld gaat maar omdat één regeling voor heel Noord duidelijker is en één tarief wordt gehanteerd. Er wordt opgemerkt dat het huurcontract met één maand opzegbaar is. De hoogte van betaling is nog niet duidelijk maar eerder is gesproken over 1.10 of 120 € per 2m per jaar ( voor de tuin +  huur van water waar de steiger boven staat). WBK wijst erop dat wethouder P. de Soete ook de tuinen wilde verhuren maar omdat het Stadsdeel dan onderhoud zou moeten plegen en dat de kosten van het onderhoud te hoog werden en het stadsdeel bovendien niet alle grond in bezit heeft, is dat niet doorgegaan.
R. Post meldt dat over onderhoud nog nagedacht wordt en alleen grond die van het stadsdeel is kan verhuurd worden. Het WBK wijst erop dat het voor ons duidelijk is dat veel mensen in de problemen gaan komen want nu wordt er niets betaald (behalve wat mensen uitgeven aan onderhoud) maar alles wat daarbij komt voor de tuin en/of steigers betekent verhoging van de woonlasten. Maar als het niet om het geld gaat kan je ook het voorstel die het WBK al eerder heeft ingebracht overnemen.
Ambtelijk wordt naar voren gebracht dat het WBK niets wil t.a.v. het voor rekening nemen van de beschoeiing en baggeren. Door het WBK wordt erop gewezen dat dit een publiekrechtelijke taak is en dat dit zo ook in de Nota Woonschepenbeleid is opgenomen.
R.Post; de nota huurbeleid (grond/tuinen) is bijna klaar en wordt eerst in het DB besproken, dan krijgt het WBK het eerst te zien en zullen we er over praten daarbij kan het voorstel van het WBK gebruikerregeling “om niet” en voorstel van de steigers worden besproken, maar volgens R. Post kan dat ook bij de inspraakprocedure die dan volgt. Het is de bedoeling de Nota huurbeleid en inspraakprocedure  af te ronden in het eerste kwartaal van 2006 (dus voor de verkiezingen).

Het baggeren valt onder een andere Wethouder en ook de aangewezen ligplaatsen (art. 31 WWW valt onder een andere wethouder. R. Post geeft aan over het baggeren en art. 31 ligplaatsen niets te weten (vreemd want hij tekent wel brieven daarover). Inmiddels zal het duidelijk zijn dat de Nota huurbeleid niet voor de verkiezingen de inspraak is ingegaan en we nu maar moeten afwachten hoe het verder gaat en welke wethouder dit op zich gaat nemen.