Precarioverordening 2009

Er zijn 3 manieren waarop het stadsdeel geld wil innen:
1.    Tuingebruik, via de nota grond en water. Deze is als beleidskader door de raad vastgesteld met aanname van 2 moties die eerst moeten worden uitgevoerd.
2.    Precariobelasting. Dat betalen we nu allemaal voor het water waarin we liggen
3. Aanhorigheden zijn in 2005 geschrapt uit de verordening. Dit heeft het WBK voor elkaar gekregen.
Nu probeert het stadsdeel de precario te koppelen aan de beleidsnota grond en water en een prijs van 5,95 per m2 te vragen. Er ligt een voorstel van het Dagelijks Bestuur het liggeld te verhogen met 10% vanwege een vermeende koppeling met de nota grond en water, daarover is de volgende tekst ingesproken.

Amsterdam, 10 december 2008

Geachte leden van de Commissie Leefomgeving

Op 5 november 2008 is de Precarioverordening 2009 in de Commissie middelen besproken. Een advies is aangehouden tot vandaag, omdat het Dagelijks Bestuur de heffing voor woonboten ook nog een keer de Commissie Leefomgeving wil bespreken, vanwege een vermeende koppeling met de nota grond en water.

Daarom het volgende:

Van oudsher (Wet op de Woonschepen) betalen bootbewoners in de gemeente Amsterdam een precariobelasting voor hun ligplaats. Op grond van de Precarioverordening en artikel 228 van de Gemeentewet wordt voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond (en water) een precariobelasting geheven. In het geval van uitbreiding op het water bij een woonschip (in breedte of lengte) of als een vlot groter wordt, wordt belasting geheven conform punt 4.3. van de Precarioverordening. De heffing valt onder publiekrecht.

In de Precarioverordening 2009 is nu door het Dagelijks Bestuur een wijzigingsvoorstel opgenomen. Die houdt in dat het tarief behorende bij punt 4.3 van de precarioverordening gelijk zou worden gesteld aan de hoogte van het tarief voor grond/watergebruik, zoals genoemd in de nota grond en water.

Verhuur van grond heeft echter niets met de Precarioverordening te maken, zoals ook de nota grond en water zelf aangeeft. En water kan niet verhuurd worden. De nota grond en water heeft als doel huurcontracten voor tuinuitbreidingen (grond) af te sluiten, valt onder privaatrecht en is van een geheel andere rechtsorde.

Verder is het tarief nog helemaal niet definitief vastgesteld. Het gaat om een fictief bedrag van 5.95 euro per vierkante meter per jaar. Dit fictieve bedrag nu plotseling voor precario gaan heffen, mist elke grondslag. Het zou voor woonbooteigenaren een willekeurige verhoging van 10% betekenen t.o.v. 2008. Wij vinden dit onacceptabel, en onrechtvaardig, vooral, omdat de andere tarieven in de precarioverordening gesteld zijn op een nominale verhoging van 3.25%. Dat is op zich trouwens ook al aan de hoge kant.

Het Plan van Aanpak (4.2.) geeft aan dat in de Precarioverordening 2009 ook nog een tarief opgenomen dient te worden voor aanhorigheden dat gelijk is aan dat voor de ligplaatsen. Zolang er nog geen huurovereenkomst tot stand is gekomen, zou er tijdelijk over aanhorigheden extra precario geheven gaan worden.

Een extra heffing op aanhorigheden is echter eerder al uit de verordening geschrapt, omdat ook de gemeentebelastingen geen definitie kon geven van wat aanhorigheden zijn en dit daarom indirect ook nog eens tot dubbele belasting zou kunnen leiden.

In de aanbiedingsbrief voor de begroting 2009 van het Stadsdeel laat het bestuur weten: “ Voor bewoners van ons stadsdeel is het van belang dat de financiële lasten niet stijgen”.
Woonbooteigenaren worden blijkbaar niet als bewoners van het stadsdeel gezien.

Met betrekking tot de woonlasten van bootbewoners, wijzen wij u erop dat  het Amsterdams Bureau voor Onderzoek en Statistiek in 1992, 1996 en 2005 woonlasten onderzoeken heeft gedaan over wonen op het water en wonen op de wal. Uit die onderzoeken is gebleken dat woonbooteigenaren hogere woonlasten hebben dan huiseigenaren.

Wij betalen vaak dubbele en zelfs meervoudige heffingen voor hetzelfde water, namelijk: precario (liggeld voor woonschepen), maar over de ligplaats wordt ook Roerende Ruimtebelasting (vergelijkbaar met OZB) betaald. Wij betalen zowel rioolrecht (zonder riool), als belasting voor oppervlakteverontreiniging en waterbeheer, aan Rijkswaterstaat, Amstel, Gooi en Vecht en Hollands Noorderkwartier tegelijk, zonder tegenprestaties. Woonboteneigenaren betalen hogere verzekeringslasten, hebben hogere stookkosten, hogere onderhoudskosten, hogere hypotheeklasten en zwaardere afschrijvingen, hogere aansluitkosten op nutsvoorzieningen en hogere lasten voor een aansluiting op de riolering (tenminste 7000 euro).

De voorgestelde wijzigingen in de Precarioverordening 2009 missen elke grondslag, zijn alleen gericht op onevenredige lastenverzwaring voor woonboten, met een exorbitante tariefsverhoging van 10%, onder het voorwendsel dat dit marktconform zou zijn, terwijl dit argument, gezien bovenstaande, niet aan de orde is en niet deugt.

Wij verzoeken u dringend de tariefswijzigingen in de Precarioverordening 2009, 4.3 en het voorstel betreffende aanhorigheden in het Plan van Aanpak 4.2 te schrappen en dit advies aan de Raad (conform artikel 216 gemeentewet) over te brengen.

Het is nog niet bekend wat de Commissie op 10 december gaat besluiten. Daarover zullen wij de bewoners zo snel als mogelijk informeren.

Wij raden in ieder geval de bewoners aan om geen huurcontract aan te gaan want dan kan geen gerechtelijke procedure meer gevolgd worden. Een rechter gaat er vanuit dat een contract met wederzijds goedvinden tot stand is gekomen.