terechte en onterechte heffingen in Buiten het IJ

Omdat het water op het Buiten IJ van het Rijk is, heeft de gemeente geen recht op precarioheffing. Desondanks krijgen enkelen van ons ieder jaar opnieuw zo’n aanslag, die na bezwaar weer wordt ingetrokken. Ieder jaar hetzelfde. Voor alle duidelijkheid: alleen Domeinen heeft als eigenaar van het water het recht om ligplaatshuur te vragen. Wel heeft Amsterdam zichzelf als enige gemeente in Nederland het recht toegekend om Roerende Ruimte Belasting Eigenaren te heffen op woonboten, ongeacht wie de waterbeheerder is.

Het Buiten IJ ligt in geen enkel waterschap, vervuiling oppervlaktewater (WVO) betalen we aan het Rijk met de speciale aanslag van Rijksbelastingen. Daarom mogen de hoogheemraadschappen Amstel, Gooi en Vechtstreek (AGV) en Hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier (HHNK) niet ook nog eens een heffing opleggen. Toch gebeurt dat zo af en toe. In dat geval binnen 6 weken bezwaar maken en een creditnota vragen. Dat het voor hoogheemraadschappen een moeilijke materie blijft, bleek weer bij de waterschapsverkiezingen. Bewoners van het Buiten IJ vallen onder geen enkel waterschap en hebben dus geen stemrecht. Ook niet voor het HHNK, maar kregen wel stemformulieren.