Bezwaarschrift (3) Onterechte aanslag zuiveringsheffing woonruimte woonruimten Amstel Gooi en Vecht (AGV) 2009

Hier kunt u het bezwaarschrift in WORD openen en downloaden >>

Waternet
Afdeling Belastingen
Postbus 94127
1090 GC Amsterdam

Amsterdam,       ……….. 2009
Betreft: Onterechte aanslag zuiveringsheffing woonruimte
            woonruimten Amstel Gooi en Vecht (AGV)
Belastingjaar: 2009
Aanslagnummer:……………….
BSN: ………………….
Dagtekening: …………………..2009
BEZWAARSCHRIFT

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij maak ik bezwaar tegen de bovengenoemde zuiveringsheffing woonruimte 2009.

De reden van mijn bezwaar is de volgende:
Sinds 2001 is door het Bureau Verontreinigingsheffing Rijkswateren meegedeeld dat per 1 juni 2000 het waterkwaliteitsbeheer van het Zijkanaal I, als gevolg van het Besluit van aanwijzing van hoofdwateren, overgedragen is aan het Rijk.

De grens van het beheergebied zoals vastgesteld door de Provincie valt buiten het beheergebied van Amstel Gooi en Vecht. Deze grens ligt op de weg rondom het Zijkanaal I, mijn boot ligt in het water en valt daarom buiten het beheergebied.

Het lijkt mij dan ook ontrecht dat Waternet een zuiveringsheffing woonruimte aan mij oplegt. Ik ga er vanuit dat er sprake is van een misverstand en verzoek u de aanslag voor 2009 ambtshalve in te trekken, bij voorbaat hartelijk dank.

Hoogachtend,
Handtekening

Naam:
Adres:
Postcode:

Bijlage: 1 Kopie aanslag