Bezwaarschrift (2) Watersysteemheffing Ingezetenen Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 2009

Hier kunt u het bezwaarschrift in WORD openen en downloaden >>

Waternet
Afdeling Belastingen
Postbus 94127
1090 GC Amsterdam

Amsterdam,       ……. 2009
Betreft: Watersysteemheffing Ingezetenen Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Belastingjaar: 2009
Aanslagnummer:
BSN:: ……………….
Dagtekening: ………………. 2009
BEZWAARSCHRIFT
Geachte heer/mevrouw,

De reden van mijn bezwaar is de volgende:  Per brief is medio februari 2001 door het Bureau Verontreinigingsheffing Rijkswateren meegedeeld, dat per 1 juni 2000 het waterkwaliteitsbeheer van het Zijkanaal I, als gevolg van het Besluit van aanwijzing van hoofdwateren, overgedragen is aan het Rijk.

Het Zijkanaal I valt dus sinds 1 juni 2000 niet meer onder het beheergebied van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Bovendien ligt de grens van het beheergebied van AGV, zoals vastgesteld door de Provincie op de weg en niet in het water van het Zijkanaal I en valt daarom buiten het beheergebied van AGV.

Het lijkt mij dan ook ontrecht dat Waternet de ingezetenenomslag heft. Ik ga er vanuit dat er sprake is van een misverstand en verzoek u de aanslag voor 2009 ambtshalve in te trekken, waarvoor bij voorbaat hartelijk dank.

Hoogachtend,
Handtekening

Naam:

Adres:

Postcode:

Bijlage: 1 Kopie aanslag