Bezwaarschriften AGV

In het volgende stuk gaat Gerda van Zelst uitvoeriger op deze kwestie van AGV gemeentebelastingen in. Zij heeft voorbeelden gemaakt van bezwaarschriften die u kunt gebruiken en uiteraard aanpassen aan uw eigen situatie.

Na de bijeenkomst van 31 Maart jl. met  Amstel Gooi en Vecht (AGV) heeft een  gesprek plaatsgevonden met de bewoner die het proefproces tegen het AGV m.b.t. de Ingezetenenbelasting wil aangaan, een bestuurslid van het  WBK en een vertegenwoordiger van het  Landelijk Woonschepen Overleg . Besloten is dat wanneer het ingediende bezwaarschrift wordt afgewezen door AGV, de vertegenwoordiger van het LWO het proefproces juridisch zal  ondersteunen.

U kunt de volgende aanslagen via  Waternet ontvangen, deze voert dit namens het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) uit. 
Per 1 januari 2009 is de waterschapsbelasting veranderd door nieuwe wetgeving.
 
1. Verontreinigingsheffing voor als u direct op het oppervlaktewater loost.
2. Watersysteemheffing  Ingezetenenheffing- moet betaald worden als men woont in 
    het beheergebied van AGV.
3. Zuiveringsheffing voor als u op het riool loost i.p.v verontreinigingsheffing..

Bezwaarschriften AGV

Bewoners die via de Wet oppervlakte verontreiniging (Wvo)  betalen aan het Rijk, dienen geen heffing verontreinigingsheffing aan het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vechtstreek (AGV te betalen. Het AGV is het met ons eens dat deze heffing zoals verwoord in het bezwaarschrift (1I) niet geheven kan worden. Dit betekent dat u, wanneer u deze aanslag wel ontvangt, hiertegen een bezwaarschrift kunt indienen. Wanneer u al een aantal jaren deze heffing betaald heeft dan dient u het bezwaarschrift aan te passen en te verzoeken voorgaande jaren van bijv. 2008,2007,2006 ambtshalve in te trekken (geldt ook voor de Grasweg en andere gebieden die aan Rijkswaterstaat oppervlakte verontreinigingsheffing betalen ).

Wij raden bewoners aan om bezwaar te maken (wel betalen) tegen de Ingezetenenheffing omdat als het proces over deze belasting in de toekomst wordt gewonnen, alleen die mensen hun geld over voorgaande jaren terug krijgen die daar bezwaar tegen gemaakt hebben. Het voorbeeld is voor Zijkanaal I gemaakt, maar ook de Grasweg en Zijkanaal H (zover wij dit kunnen beoordelen) vallen niet onder het beheergebied van AGV, dus moet het voorbeeld aangepast worden; zie bezwaarschrift 2.

De woonboten in Zijkanaal in Noord die op het riool aangesloten zijn raden wij aan om tegen deze heffing bezwaar te maken omdat de grens van het beheergebied van AGV, zoals vastgesteld door de Provincie op de weg en niet in het water van het Zijkanaal I ligt en valt daarom buiten het beheergebied van AGV; zie bezwaarschrift 3.