Bezwaarschrift (1) Onterechte aanslag verontreinigingsheffing woonruimten Amstel Gooi en Vecht (AGV) 2009

Hier kunt u het bezwaarschrift in WORD openen en downloaden >>

Waternet
Afdeling Belastingen
Postbus 94127
1090 GC Amsterdam

Amsterdam,       ………… 2009
Betreft: Onterechte aanslag verontreinigingsheffing woonruimten Amstel Gooi en Vecht (AGV)

Belastingjaar: 2009
Aanslagnummer:……………….
BSN: ………………….
Dagtekening: …………………..2009
BEZWAARSCHRIFT

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij maak ik bezwaar tegen de bovengenoemde verontreinigingsheffing 2009.

De reden van mijn bezwaar is de volgende:
Per brief is medio februari 2001 door het Bureau Verontreinigingsheffing Rijkswateren meegedeeld dat per 1 juni 2000 het waterkwaliteitsbeheer van het Zijkanaal I, als gevolg van het Besluit van aanwijzing van hoofdwateren, overgedragen is aan het Rijk.

Als gevolg van het Besluit van aanwijzing ontvang ik jaarlijks een verontreinigingsheffing Rijkswateren die ingevorderd wordt door de Rijksbelastingdienst.
 
Het Zijkanaal I valt sinds 1 juni 2000 niet meer onder het beheergebied van het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht.

Het lijkt mij dan ook ontrecht dat Waternet de verontreinigingsheffing voor AGV heft. Ik ga er vanuit dat er sprake is van een misverstand en verzoek u de aanslag voor 2009 ambtshalve in te trekken, bij voorbaat hartelijk dank.

Hoogachtend,
Handtekening

Naam:
Adres:
Postcode:

Bijlage: 1 Kopie aanslag