Brief WBK aan AGV/ Waternet

Waternet
Afdeling Belastingen
Postbus 94127
1090 GC Amsterdam

Amsterdam, 10 april 2013

Betreft: Onterechte aanslag zuiveringsheffing woonruimte Amstel Gooi en Vecht (AGV).

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij verzoekt het Woonboten Komitee Zijkanaal I e.o. (WBK) de reeds verzonden aanslagen waterschapsbelasting 2011 en 2012 voor de zuiveringsheffing woonruimte AGV in te trekken.

Het verzoek omvat de volgende redenen.

In 2009 heeft het AGV aan bootbewoners in Zijkanaal I en in andere kanalen in Amsterdam-Noord een zuiveringsheffing woonruimte opgelegd. Deze heffing is ambtshalve ingetrokken omdat;

1. In 2001 door het Bureau Verontreinigingsheffing Rijkswateren is meegedeeld, dat per 1 juni 2000 het waterkwaliteitsbeheer van het Zijkanaal I, als gevolg van het “Besluit van aanwijzing van hoofdwateren”, overgedragen is aan het Rijk (zie bijlage). Vanaf 2001 ontvangen bewoners die geen directe aansluiting hebben op het rioleringsnet een verontreinigingsheffing Rijkswateren die jaarlijks ingevorderd wordt door de Rijksbelastingdienst.

De grens van het beheergebied zoals vastgesteld door de Provincie valt buiten het beheersgebied van Amstel Gooi en Vecht (Zie: hiervoor de Keurkaart AGV 2006 regio Amsterdam). Deze grens ligt op de weg rondom het Zijkanaal I en andere kanalen, de boten liggen in het water en vallen daarom buiten het beheersgebied van AGV.

2. Eind maart 2013, ontvangen bootbewoners willekeurig een aanslag waterschapsbelasting zuiveringsheffing woonruimte voor 2011 en 2012, die een directe of een indirecte aansluiting op het riool hebben.
2.1 Er kan geen sprake van zijn dat een zuiveringsheffing woonruimte opgelegd wordt bij een woonboot die een directe aansluiting op het rioleringsnet heeft en is dan ook onterecht opgelegd.

2.2. Dit geldt ook voor woonboten in genoemde locatie(s) die een indirecte aansluiting op het riool hebben. Daarvoor heft de gemeentebelasting dienst Amsterdam rioolrecht. Deze belastingheffing geeft aan, dat er belasting wordt geheven voor het inzamelen en transport van huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, inzameling hemelwater, evenals de zuivering van huishoudelijk afvalwater.

Er wordt door deze bootbewoners al betaald voor het zuiveren van het huishoudelijke afvalwater aan de gemeente Amsterdam en voor waterkwaliteitsbeheer aan de Rijksbelastingdienst. Tevens wijzen wij u erop dat het water waarin de woonboten liggen eigendom van de gemeente Amsterdam en in andere gebieden van Rijkswaterstaat is.

3. Het WBK verzoekt u hierbij dringend om de reeds uitgegane aanslagen over 2011 en 2012 in te trekken omdat deze zuiveringsheffing woonruimte voor woonboten om bovengenoemde redenen onterecht door AGV zijn opgelegd.

Het WBK verwacht binnen 10 dagen een schriftelijk antwoord op onze brief en gaan ervan uit dat bewoners geen gebruik hoeven te maken van de bezwaarprocedure.

Indien wij binnen 10 dagen geen antwoord van u op onze brief hebben ontvangen, voelen wij ons verplicht bewoners alsnog te adviseren een bezwaarschrift tegen deze heffing in te dienen.

Hoogachtend,

Namens het Woonboten Komitee Zijkanaal I e.o
G. van Zelst,
Voorzitter

Bijlage: 1 Kopie: Besluit van aanwijzing van hoofdwateren Rijkswaterstaat