Inspraakreactie op Concept stedebouwkundig plan Klaprozenbuurt

WBK Woonbotenkomitee Amsterdam Noord
Grasweg 16A
1031 HW Amsterdam

Inspraak reactie op:
Concept stedebouwkundig plan Klaprozenbuurt

  • Betreft geopperde verplaatsing van de woonarken
    Buiksloterdijk 413, 415, 417, 419, 421, 423
  •  wegtekenen van tuinen met opstal
  •  vergroten van de onveiligheid voor bewoners

misvatting
Al in de samenvatting wordt gesteld dat de gebiedsontwikkeling bedoeld is voor de meer kapitaalkrachtige happy few in  onze samenleving. Geen aandacht is ervoor dat het gebied allang bewoond wordt. Dat deze bewoners wel degelijk rechten hebben, is de plannenmakers kennelijk ontgaan.

De ambtelijke achteloosheid dat een woonboot drijft en dat dus de ligplaats verplaatst kan worden is niet meer van deze tijd. Het gaat niet aan ligplaatsen te wijzigen louter ten behoeve van leuke plannetjes en positie verbetering van anderen dan de bootbewoner. Ook bootbewoners hebben recht op behoud van hun leefomgeving, net zoals mensen op de wal.

Bootbewoners zijn geen 2e rang burgers. Bootbewoners hebben ook burgerrechten, nog wel dezelfde als bewoners van gebouwde omgeving.

Leuk dat in het concept vermeld wordt dat er bootbewoners hebben meegedaan aan de voorbereiding. Echter, de bootbewoners die  nu op de nominatie staan te moeten inleveren op hun leefomgeving hebben al eerder duidelijk aangegeven daar niet mee akkoord te gaan. Onzorgvuldig en onjuist dat dit is verzwegen in dit concept.

verplaatsen om het verplaatsen
De betreffende ligplaatsen voor woonboten zijn opgenomen in het vigerend bestemmingsplan, de arken zelf zijn vergund voor onbepaalde tijd.  Kortom, volledig Wabo vergund. Dit recht is niet zomaar te vervreemden. Hier wijziging in aanbrengen kan alleen onder een zwaarwegende noodzaak, die aangetoond moet worden.

In zo’n voorkomend geval dienen de bootbewoners volgens de binnen de Gemeente Amsterdam geldende regels gecompenseerd te worden via een nauwkeurig omschreven protocol.

Het woonboten komitee Amsterdam Noord (WBK) heeft in dit verband de afgelopen tijd diverse keren en op diverse niveaus aangegeven dat bij verplaatsing van een woonboot dit zogeheten Beverprotocol toegepast dient te worden om de bootbewoner of eigenaar te compenseren.

Onbegrijpelijk falen van de plannenmakers dit toch te negeren en niet op te nemen in dit concept.

De voorgestelde verplaatsing is een ingreep in de leefomgeving van bootbewoners. Geen enkele bestuurder durft er aan te denken om bewoners van onroerend goed  voor te stellen hun woning te verplaatsen omdat het er dan op tekening zoveel aardiger gaat uitzien. Doe dat dan ook niet voor bootbewoners.

 ondoordacht
Met grove onverschilligheid worden in dit concept weer andere bootbewoners beroofd van hun tuinen met opstal door daar plompverloren een pad doorheen te tekenen. Het is op z’n minst onfatsoenlijk de rechten van burgers te vervreemden onder het motto dat het de buurt zal verbeteren.

Hebben de plannenmakers dan nooit gehoord van het al in een vroeg stadium voorkomen van planschadeprocedures bij wijzigingsplannen in de vergunde gebouwde omgeving?

 De voorgestelde uitgraving waarbij 6 ligplaatsen van woonboten verplaatst zouden moeten worden, is slechts een modieuze gril onder ontwerpers, maar levert geen enkele meerwaarde voor het groengebied zelf op. Zicht op het water -voorzover dat interessant zou zijn- wordt niet beter, het parkje wordt wel kleiner. Wel extra kosten, geen baten in de zin van verhoging van uitstraling als groenvoorziening. Voor de getroffen bootbewoners alleen maar nadelen.

Met name de geplande steiger tussen de twee woonboten 423 en 425 neemt de onveiligheid voor de bewoners toe. Enerzijds wordt de inbraakgevoeligheid enorm vergroot. Anderzijds is dit een uitnodiging tot overlast van hangjongeren.

In deze wijk wordt geen fatsoenlijk openbaar vervoer aangeboden. Voor een standaard gezin zijn dan 2 auto’s per huishouden noodzakelijk voor het woon – werkverkeer. Het is een misvatting dat iedereen werk op fietsafstand heeft dicht in de buurt, of in de binnenstad, Nederland is echt veel groter.

Daarbij komt dat parkeren op eigen terrein voor bootbewoners zondermeer onmogelijk is.

Dus is het onbegrijpelijk dat het huidige parkeerterrein zonder vervanging domweg is geschrapt.

Namens Woonbotenkomitee Amsterdam Noord WBK

Mieke Sterk
Geert Lewis