Interessante links voor woonbootbewoners

Op gezette tijden verandert er wat in woonbotenland.
Hieronder een paar interessante linkjes voor wie het een en ander na wil lezen.

1. De VOB, verordening op het binnenwater van de gemeente Amsterdam is
aangepast aan de wetgeving die vermoedelijk per 1 januari 2018 ingaat, waarbij woonboten zijn ingevoegd als bouwwerk. De aanvullingen zijn hier te vinden.

2. Het ministerie heeft de folder drijvende bouwwerken uitgegeven. Hierin hoe woonboten zijn ingepast in het bouwbesluit 2012. Een publieksversie, waaraan geen rechten zijn te ontlenen staat hier. Let wel, alle bestaande woonboten worden geacht al te voldoen aan deze vereisten, ook al is dat in de praktijk onmogelijk. Deze regelgeving is alleen van toepassing op alle nieuwbouw en op ingrijpende verbouwingen.

3. Een stukje uit de voordracht voor de begroting 2018 van de gemeente Amsterdam (pagina 421)

WAT VOLGT IS NIET ONZE TEKST
Liggeld
Voor een ligplaats in openbaar gemeentewater heffen we precariobelasting. Voor woonboten is de precariobelasting € 6,69 per m2, voor bedrijfsvaartuigen € 6,72 per m2 (exclusief btw).
De tarieven liggeld voor woonboten en bedrijfsvaartuigen zijn in 2017 geharmoniseerd. Eén tarief voor woonboten en aanhorigheden en één tarief voor bedrijfsvaartuigen voor de gehele stad. Het college wil een marktconforme beprijzing van land en water. Daarom verwachten we dat de tarieven liggeld de komende jaren zullen stijgen. Dit omdat de tarieven liggeld sinds 1995 nagenoeg niet zijn gestegen in relatie tot de waarde van de gemeentegrond.
Het onderzoek naar marktconforme tarieven liggeld waarbij we aansluiten bij een tariefstelling gekoppeld aan erfpacht is nog niet afgerond. Dit komt onder andere door de uitgestelde besluitvorming rond de overstapregeling van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht voor woonbestemmingen. Daarom zijn er rond liggeld geen wijzigingen in de verordening en de daarbij horende tarieven.

4. Precario voordracht aan de gemeenteraad, begin november 2017

5. De leges tarieven in 2018

6. Als aanrader voor wie de stukjes van Cor Goudriaan over de juridische wirwar in woonbotenland wil volgen, bezoek eens zijn website.