Ligplaatsvergunning; artikel 31

Medio juli 2004 ontvingen veel bootbewoners aan de Buiksloterdijk een brief van het stadsdeel Noord waarin werd meegedeeld dat zij een ligplaatsvergunning moesten aanvragen. Op juridische gronden was het WBK het niet eens met de noodzaak hiervoor. Dit werd meegedeeld in een brief dd. 26 augustus 2004. Deze brief werd opgenomen in de WBK-krant van september. Ook informeerde het WBK de betrokken bewoners met een extra mailing.
Het stadsdeel reageerde na wat korzelig en kleinerend telefonisch overleg, schriftelijk op 3 januari j.l.  Hierop stuurde het WBK opnieuw een schriftelijke reaktie dd. 20 januari.
Hoewel de ambtelijke termijn waarbinnen een antwoord verstuurd dient te worden zes weken is en dus afliep op 3 maart, is er tot op heden niets vernomen van het stadsdeel. De kwestie is daarmee uit de wereld en het WBK houdt vast aan haar juridisch juiste argumenten.
Het staat bewoners die het beloop van deze procedure niet willen afwachten uiteraard vrij om de ligplaatsvergunning aan te vragen.