Nieuws uit Schellingwoude

Op 17 april zijn weer veel bootbewoners voor de derde keer naar de Tweede Kamer getogen. Om de gelegenheid van een debat aan te grijpen als protest tegen de onredelijkheid van het RVOB plan om de huren fors te verhogen.

Zaten we daar op de tribune tussen de schoolklassen die een uurtje maatschappijleer vulden met een uitgelopen vragenuurtje van het parlement.

 moties

De argumentatie van kamerleden in het debat over de ligplaatshuren was nu duidelijk veel deskundiger dan vorige keren. Gestemd over de moties is er pas op 26 april. Daarbij werd de motie van de SP/GL aangenomen, die aandringt op een onafhankelijk onderzoek naar huurbescherming voor woonboten. Ondanks dat minister Spies (CDA) kort tevoren weer eens huurbescherming geweigerd had, net zoals al haar voorgangers in het verleden.

De 2e motie van SP en GL die overleg tussen RVOB en bewoners aanbeveelt, inplaats van juridische dwang, haalde het niet.

Aanvankelijk maakte alleen de 3e motie van het CDA kans op een meerderheid. Niet door de inhoud, wel doordat de regeringsfracties die zouden steunen. In het voorontwerp van die motie was bepaald dat bewoners samen met het RVOB de kriteria moesten opstellen waarop de waarde van de ligplaatsen zou worden beoordeeld door taxateurs. Wat mager, maar het gaf genoeg ruimte om het RVOB tot overleg te verplichten. Maar in de definitieve motie die het CDA na overleg met staatssecretaris Frans Weekers (VVD) op 17 april indiende, was dat geschrapt. Bewoners hoefden alleen nog maar gehoord te worden. Verder mochten de taxateurs zelf weten wat ze zouden doen.

 Omdat de ministers op 23 april hun ontslag hadden ingediend, is nog geprobeerd alle moties controversieel te laten verklaren, zodat over de huurverhoging helemaal geen besluit meer kon worden genomen. Maar dat weigerde het CDA. Zij vonden dat ze al genoeg voor ons hadden bereikt.

 Het is helaas niet gelukt een motie ingediend te krijgen die een marktconforme en transparante prijsbepaling verplicht stelt aan de hand van de ligplaatshuur of precario zoals waterschappen of andere lagere overheden oplegt aan 9.000 woonboten in Nederland. Weekers beweert namelijk dat die prijs niet marktconform tot stand is gekomen. Hij wil zich liever optrekken aan de overwaardering zoals die gebruikelijk is in de vastgoed sector.

 taxaties

Op grond van de enormiteiten die vastgoed taxateurs in het verleden hebben uitgehaald, is de CDA motie onbruikbaar. Er is geen enkele reden om de kwaliteit van het werk van vastgoedtaxateurs te vertrouwen.

 In het rapport dat vorig jaar is uitgebracht en waar Weekers zich op beroept, permitteert DTZ Zadelhoff (projektontwikkelaar, makelaar en taxateur van kantoren en winkelcentra) zich teveel enormiteiten. De waardebepaling werd opgehangen aan erfpacht, zonder het ontbreken van dezelfde rechten voor ligplaatshuur te verrekenen. Zoals bijvoorbeeld de opzegtermijn van een half jaar, tegen 25 , 50 of 90 jaar bij erfpacht.

 Met kunstgrepen, niet onderbouwde veronderstellingen, willekeurige aannames en gelijkstellingen aan diverse woonvormen op de kant, werd de waarde van ligplaatsen overeenkomstig de wensen van het RVOB berekend. Daarbij werden grove fouten gemaakt, waaruit zelfs viel op te maken dat de verschillende locaties nooit bezocht zijn. Gemakzuchtig burowerk dus.

 Bedenk daarbij dat op de waarde van grondbanken van gemeenten en projectontwikkelaars in de laatste 3½ jaar al 20% tot 25 % is afgeboekt, omdat de waarde zwaar was overgewaardeerd. Kantoorpanden zijn tot 40% minder waard geworden. Ook de luchtbel op de koophuizenmarkt loopt leeg: 20% tot 25% lagere prijzen dan 3½ jaar geleden komt voor.

Deze overwaarderingen zijn bewerkstelligd en in stand gehouden juist door taxateurs zoals DTZ Zadelhoff.

 politiek traject

Frans Weekers heeft op 17 april de publieke tribune verteld dat wij als bootbewonersorganisaties vóór 1 mei moeten aangeven dat wij òf landelijk 3 ligplaatsen aanwijzen die hij zal laten taxeren naar in welk tarief alle buren daarna worden ingedeeld, òf dat hij zijn gang mag gaan. Onacceptabel om ieder overleg te weigeren. Bovendien spreken de aangenomen moties en de teksten van Weekers elkaar tegen.

 Dus vroegen we om verduidelijking. Die is niet gegeven. Al op 25 april heeft Frans Weekers bevestigd dat hij niet meer wacht op afronding van het parlementair debat. Op 21 mei liet hij aangetekend weten dat hij zijn eigen gang gaat. Vanwege de vele slordigheden hebben we aanbevolen pas verder te gaan zodra er een nieuwe bewindspersoon is aangesteld.

 Via het parlementaire traject hebben we in ieder geval een paar dingen gewonnen:

elke huurverhoging wordt met 10 jaar ingroei niet meteen betaald, maar over 10 jaarlijkse verhogingen uitgesmeerd;

de eerstvolgende huurverhoging daarna kan pas 2023 plaats hebben;

de redelijkheid moet onderzocht gaan worden waarom voor ligplaatsen van woonboten nog steeds geen huurbescherming geldt.

Dat ook de 19% BTW van de ligplaatshuur af is, doet Weekers voorkomen als een kadootje van hem, maar in werkelijkheid heeft Europese regelgeving hem daartoe gedwongen.

 hoe verder

Komt nu het traject van rechtsgang. Minder aantrekkelijke omdat we daar zelf veel minder invloed op kunnen uitoefenen. Je wordt afhankelijk van de luimen van een rechter.

Contractueel moet het RVOB nu met iedere huurder afzonderlijk tot een vergelijk komen. Dat zijn ze verplicht omdat het privaatrecht betreft. Daarvoor moeten ze iedere huurder nog eens aangetekend laten weten wat ze van plan zijn. Dat we voor het jaar 2012 / 2013 al een rekening binnen hebben naar het bedrag van vorig jaar vermeerderd met 2½% inflatie correctie hebben gekregen, maakt niets uit.

 Nogmaals, het RVOB stelt dat er 3 huurklassen zijn, van  € 9,-; € 12,50 of € 16,- per m². 

Voor wie daarbij ook een grondje onderhoudt, komt er respektievelijk per m² tuin nog 

€ 3,52; € 4,89 of € 6,26 bij.

Deze volkomen uit de lucht gegrepen prijzen zijn principieel niet marktconform.

Bovendien is met de instelling van 3 door het RVOB verzonnen tariefklassen een heel nieuw stelsel ingevoerd en dat is een inbreuk op de huidige contracten.

De indeling in een van die klassen zelf is komt ook nog eens niet transparant tot stand, omdat vaste waarderingskriteria ontbreken, dus willekeurig zijn.

 Genoeg grond om een door het RVOB geëiste verhoging te weigeren en ook om een door het RVOB bij de rechter aangevraagde bindende taxatie te bestrijden.

Hoe dan ook, linksom of rechtsom, het draait uit op rechtszaken.

Daartoe zal dan een rechtsgang nodig zijn voor iedereen die het daar niet mee eens is. Dat komt voor een kantongerecht en daar kan iedereen zichzelf verdedigen. Geen advocaat nodig. We bereiden daarom alvast een instructie voor bootbewoners voor.

 laat je vooral niet overdonderen

Zodra het RVOB stappen onderneemt naar een huurder, laat het alsjeblieft zo snel mogelijk weten. Dan kunnen we overleggen hoe we dat gezamenlijk gaan aanpakken.

We moeten voorkomen dat huurders van ligplaatsen tegen elkaar worden uitgespeeld.