Nota Grond en Water / Precarioverordening 2009

RAADSCOMMISSIE LEEFOMGEVING d.d. 10 december 2008
Plan van aanpak gebruik grond en water/precarioverordening 2009 m.b.t. woonboten

Voor de zoveelste keer waren belanghebbenden in grote getale naar het Stadsdeelhuis gekomen in de hoop dat al hun, juridisch onderbouwde argumenten tegen de plannen van de Deelraad, zouden leiden tot herziening van de plannen. Het ging die avond om het voornemen van de Deelraad om stukjes grond te verhuren voor woekerprijzen en om de Precario te verhogen met 10 %. In de Decemberkrant was al de inspraakreaktie opgenomen van Gerda van Zelst die sprak namens het WBK. Na haar volgden nog vele bootbewoners.

De punten die zij allen, voor de zoveelste keer, naar voren brachten waren variaties op de thema’s: wij worden zomaar ineens op hoge kosten gejaagd, bij de meeste arken is er geen sprake van “oneigenlijk gebruik van gemeentegrond” en zeker niet van tuinuitbreiding, de tuinen zijn merendeels in de afgelopen 40 jaar of langer door de bewoners zelf aangelegd en onderhouden. Langs het Zijkanaal I was er niet eens grond. Daar hebben bewoners tuinen van water gemaakt. Het stadsdeel heeft zich daar nooit mee bemoeit, laat staan onderhoud gepleegd.

De portefeuillehouder van Schaik komt in eerste termijn niet verder dan de constatering dat ook het huren van water mogelijk is. Er is een advocatenkantoor ( NautaDutilh)om het plan van aanpak juridisch te beoordelen en daarover advies uit te brengen. Wat vervolgens duidelijk wordt is dat de PvdA, VVD, GroenLinks en CDA dit plan van aanpak steunen. De SP en Leefbaar Noord zijn tegen.
Leefbaar Noord wijst er nog wel op dat alle grond in Amsterdam Noord vervuild is en dus niet verhuurd kan worden. Het mag allemaal niet baten. De standpunten veranderen in de loop van de lange avond niet.

Slotsom: de Precario wordt niet verhoogd met 10% maar met 3,25%.

De Deelraad gaat starten met de procedures voor de huurcontracten voor gebruik Grond en Water en neemt een overgangsregeling in acht van 5 jaar i.p.v. 3.

P.S. een motie van de SP om af te zien van de invoering van de prijs van 5,95 euro per vierkante meter per jaar en in plaats daarvan een borg te vragen voor het gebruik van stadsdeelgrond, had in de Raad behandeld moeten worden. De PvdA vond dat niet nodig en op 17 dec, na middernacht is besloten tot een prijs van 5,60 euro per vierkante meter.

Hoe bedoelt u: transparant bestuur/ respect voor burgers?