Roerende Ruimte Belasting Eigenaren 2010

Veel bewoners hebben inmiddels het taxatierapport van de Roerende Ruimte Belasting Eigenaren (RRBG) ontvangen.. Via www.waarderingskamer.nl (marktontwikkelingen) woningen 2008-2009  kunt u de verhoging van 1.5% voor Amsterdam zien. Maar de belastinggids Amsterdam 2010 geeft aan dat deze verhoging voor 2008 /2009 op 1.3% is gesteld. Indien de waarde voor de woonboot hoger wordt getaxeerd dan de waarderingskamer of de belastinggids Amsterdam aangeeft, kunt u deze gegevens gebruiken om een bezwaarschrift in te dienen. Een bezwaarschrift dient binnen 6 weken na de dagtekening ingediend te worden.

 

Dit is slechts een voorbeeld en moet aan uw eigen situatie aangepast worden .

 

Gemeente Amsterdam

Dienst Belastingen

Postbus 23475

1100 DZ Amsterdam                                                    datum invullen 2010

 

 

Onderwerp: Taxatieverslag

Uw kenmerk: P………invullen

Aanslagnummer: …………….invullen

Dagtekening…….datum van ontvangst taxatieverslag invullen

 

 

                                                Bezwaarschrift 

L.S:

 

Naar aanleiding van het taxatieverslag van …….datum invullen….. betreffende de door u veronderstelde waarde van mijn woonark, maak ik bezwaar tegen de stijging t.o.v. peildatum 2009.

 

De Waarderingskamer maar ook de belastinggids Amsterdam laat zien dat de stijging niet meer mag bedragen dan 1.3% voor 2009, toch is de door u getaxeerde stijging hoger.

 

Mijn ark is in 2009 getaxeerd op een waarde van: …………..bedrag invullen   

De stijging mag  + 1.3% zijn                                 ………….  bedrag invullen    

Taxatie waarde peildatum 2009  moet zijn           ………..…  bedrag invullen.  

 

Ik verzoek u dit bedrag als grondslag voor uw heffing te gebruiken en de taxatie aan te passen. Voor de toekomstige waarde vaststellingen lijkt het mij raadzamer beter naar de percentages van de Waarderingskamer en de belastinggids Amsterdam te kijken.  

 

Ik heb er ook bewaar tegen dat de in uw taxatieverslag genoemde objecten niet vergelijkbaar (zelf nakijken- wat als voorbeeld wordt gebruikt) zijn met 2 objecten gelegen in het centrum van Amsterdam.

 

Hoogachtend,  

 

Handtekening

 

Naam, Adres, Postcode

 

Bijlage Taxatieverslag 2008 – 2009