Subsidieregeling riolering woonboten

Op 28 mei jl. is bij het WBK een reactie van waterschap Amstel Gooi en Vecht (AGV) op de ingediende zienswijze subsidieregeling riolering binnengekomen deze luidt als volgt:

2.5 .Zienwijze Woonboten Komitee Zijkanaal I e.o.

Z.5.1. De advertentie met de aankondiging van de inspraakprocedure is niet in de huis-aan-huisbladen in Amsterdam-Noord verschenen. Bovendien overlapte de inspraakperiode deel een vakantieperiode. Daarom wordt verzocht de inspraak termijn te verlengen.

Reactie: De advertentie is onder andere gepubliceerd in de editie Noord van het Stadsblad. De inspraakperiode was vijf en een halve week. Dat is langer dan de vereiste 4 weken. Er is geen reden de inspraaktermijn te verlengen.

Z.5.2. De subsidieregeling geeft aan dat de kosten voor aansluiten van woonboten op de riolering voor deze eigenaren aanzienlijk hoger liggen dan voor eigenaren van woningen. Toch is de regeling daar niet op aangepast. Het gaat hier om een subsidievoorstel van slechts maximaal € 1250,- per woonboot. Dit bedrag is volstrekt ontoereikend. In het geval van woonboten kunnen de kosten wel op lopen tot € 5000,-, dat is tweemaal zohoog als bij huizen. De subsidieregeling is dan ook strijdig met het gelijkheidsbeginsel.

Reactie: Het gelijkheidsbeginsel houdt in dat gelijke gevallen gelijk (moeten) worden behandeld en ongelijke gevallen ongelijk, in de mate waarin zij van elkaar verschillen. Zo bezien is de regeling niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel, want een woonboot is niet vergelijkbaar met een woonhuis, althans in ieder geval niet voor zover het betreft de aansluiting op de riolering. De regeling beoogt ook niet om de eigenaar van een woonboot- in geval van aansluiting op de riolering – in dezelfde situatie te brengen als de eigenaar van een woonhuis bij aansluiting op de riolering zou zijn en er is ook geen enkel wettelijk voorschrift die AGV ertoe zou verplichten dat wel te doen.

Z.5.3. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie betreft alleen woonboten die een legale plek innemen en een ligplaatsontheffing of – vergunning hebben. De vraag is of dat een redelijke voorwaarde is.

Reactie: zie reactie z.4.a.: Uitgangspunt is dat uitsluitend woonboten die legaal aanwezig zijn voor subsidie in aanmerking komen. Os ook woonboten et een gedoogde status of een speciale ligplaatsvergunning in aanmerking kunnen komen voor subsidie, moet van geval tot geval in overleg met het bevoegd gezag worden bezien. Indien dat inderdaad in een bepaald geval redelijk of wenselijk is, kan worden teruggevallen op artikel 11. Ook voor illegale boten geldt een lozingsverbod van huishoudelijk afvalwater.

Z. 5.4. De gemeente Amsterdam heeft eind jaren 80 niet optimaal gebruik gemaakt van de Verfijningsregeling, een Rijkssubsidie op basis waarvan toentertijd aansluiting van woonboten op de riolering bekostigd kon worden. Dat betekent dat eigenaren van woonboten die toen niet zijn aangesloten nu met onredelijk hoge kosten worden geconfronteerd. Dat riekt naar willekeur en is strijdig met het gelijkheidsbeginsel.

Reactie: Indien het Komitee van mening is dat de gemeente Amsterdam in het verleden niet juist heeft gehandeld, staat het het Komitee vrij om zich tot de gemeente Amsterdam te wenden. AGV is niet verantwoordelijk voor hetgeen de gemeente Amsterdam wel of niet gedaan zou hebben.

A.5.5. Per juni 2000 is het waterbeheer in Zijkanaal I en andere zijwateren van hoofdwateren overgedragen aan het Rijk. Komen woonbooteigenaren hier in aanmerking voor subsidie van AVG? Kunt u opheldering verschaffen over een vergelijkbare regeling van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat?

Reactie: Alleen woonboten die ligplaats hebben ingenomen in oppervlaktewateren in het beheer gebied van AGV komen in aanmerking voor subsidie (artikel 4. lid 1 sub a). Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft een vergelijkbare subsidieregeling voor riolering van woonboten. Deze is gepubliceerd in de Staatscourant, nr. 245 van 18 december 2007. Dit is het Komitee op 9 januari al per e-mail medegedeeld.

Z 5.6 . Het subsidiebedrag is volstrekt ontoereikend. Voor zover de subsidieregeling van AGV van toepassing is, verzoeken wij u deze aan te passen in overeenstemming met de regeling die voor woonboten in 1988 gold.

Reactie: De subsidieregeling van AGV is niet van toepassing. Zie ook reactie op Z.5.5.

WBK:
Uit de reactie van Amstel Gooi en Vecht (AGV) blijkt dat de woonboten in Zijkanaal I en andere zijkanalen die onder beheergebied van het Rijk vallen, niet in aanmerking komen voor subsidie van AGV maar onder de subsidieregeling vallen van het Rijk. De redenering die het AGV m.b.t. het gelijkheidsbeginsel in haar reactie geeft is typisch een bureaucratisch antwoord, waar niemand iets mee kan, maar dat zal de bedoeling daarvan wel zijn.
Op 9 januari j.l. was onduidelijk of de boten in Zijkanaal I en andere zijkanalen wel of niet onder het AGV vielen, daarom is alsnog een zienswijze ingestuurd. Naar aanleiding van de zienswijze is de subsidieregeling van het AGV aangepast en te downloaden van de website van AGV (www.agv.nl) en Projectbureau Schoonschip (www.projectbureauschoonschip.nl)