brief 24 mei 2007 Grond en Water

Stadsdeel Amsterdam-Noord
T.a.v. H. van Schaik,
Wethouder Leefomgeving
Postbus 37608
1030 BB Amsterdam

Amsterdam, 24 mei 2007

Onderwerp: uw brief/ kenmerk 289206 – d.d 15 mei 2007 m.b.t. Beleidsnota gebruik gemeentegrond en water rondom huis en boot door particulieren.

Geachte heer van Schaik,

Naar aanleiding van bovengenoemde brief, in antwoord op onze vragen en opmerkingen van 16 april 2007 m.b.t. het verslag van de inspraakavond van 19 februari 2007, berichten wij u het volgende:

We verwachten dat het stadsdeel er alles aan doet om bewoners tijdig en correct van alle noodzakelijke informatie te voorzien en medewerking te geven aan een feitelijk en formeel vastgelegde inspraak, zonder dat daarover per situatie afspraken afgedwongen moeten worden, alsof het stadsdeel aan burgers naar willekeur gunsten verleent. We vinden het ook niet correct dat zo’n zware politieke kwestie ambtelijk, en niet door de wethouder zelf wordt afgehandeld.

We blijven het in dit verband verder betreuren dat het verslag van de inspraakavond pas op 27 maart is verzonden, ruim 5 weken na dato en ondanks uw toezegging van 12 maart 2007 om dit zo snel mogelijk te doen.

Wat betreft de Nota van Beantwoording: er zou niet gegarandeerd kunnen worden dat deze twee weken voor de Commissievergadering wordt verzonden. Voor de goede gang van zaken in het politieke besluitvormingsproces zouden wij het echter zeer op prijs stellen als dat wel gebeurt.

Over punt 5, 6 en 7 in de brief zullen wij van mening blijven verschillen.

In de brief van 15 mei 2007 is verder volkomen onjuist weergegeven dat het stadsdeel geen gevolg heeft gegeven aan het voorstel voor een huurcontract voor de steigers, vanwege protesten hiertegen van de bootbewoners zelf. Het WBK heeft geen verzoek ingediend om het voorstel in te trekken en dit blijkt ook niet uit de notulen van 22 december 2004.

Op 15 december 2004, tijdens een gesprek met de voormalige voorzitter van het Dagelijks Bestuur en leden van het WBK, werd een brief van het DB voorgelegd (d.d.14 december) die al aan de raadsleden was bezorgd, over precario voor aanhorigheden en andere onderwerpen. Tijdens dit gesprek is door de voormalige voorzitter en ambtenaren een voorstel gedaan voor een huurovereenkomst voor kleine steigers 25 euro en voor grote steigers 50 euro per jaar. Het WBK heeft de voorkeur uitgesproken voor een symbolische vergoeding voor de steigers en een gebruikersregeling voor de tuinen zoals eerder was afgesproken. Op de raadsvergadering van 22 december heeft de voormalige voorzitter melding gemaakt van overeenstemming over een huurovereenkomst waarmee de precario tarieven voor de steigers zouden vervallen. Dit besluit zou op 21 december in het DB zijn genomen.

Uit de brief van 6 januari 2005, met het onderwerp afspraak woonbotencomité, gericht aan de leden van de Stadsdeelraad, blijkt dat er enige verwarring bestond over de vraag in hoeverre er al dan niet een akkoord was bereikt met het woonbotencomité over de steigers bij woonboten.
Uit dezelfde brief blijkt dat het Dagelijks Bestuur geen besluit over het principe akkoord heeft genomen. In een gesprek met leden van het WBK (19 oktober 2005) vult de nieuwe voorzitter van het DB aan dat het voorstel geen draagvlak heeft gekregen in het DB.

Hoewel de brief van 6 januari 2005 aangaf dat de raad “de komende maanden” een voorstel kon verwachten over het huur-en precariobeleid ten aanzien van tuingrond en water, waarbij het voorstel van het WBK opnieuw aan de orde zou komen, constateren wij dat deze toezegging tot op heden (mei 2007) niet is nagekomen. In de beleidsnota gebruik gemeentegrond en water rondom huis en boot door particulieren is ons voorstel niet meegenomen.

Het wonen op het water en wonen op de wal is qua rechten per definitie verschillend, aangezien het onderhoud voor de walkant/oever door woonbooteigenaren decennialang zelf is uitgevoerd. Het WBK is van mening dat de nota in heroverweging dient te worden genomen, omdat er bij woonboten geen sprake is van ongereguleerd gebruik van walkant of oever, en de nota dus niet van toepassing is voor woonboten, zoals wij in onze inspraakreactie al hebben aangegeven.

Hoogachtend,

Namens het Woonboten Komitee Zijkanaal I.e.o

Gabriella Meerbach, voorzitter
Gerda van Zelst, secretaris

c.c. Dagelijks Bestuur