reactie Grond en Water

Naar aanleiding van de verslaglegging van de inspraakbijeenkomst op 19 februari jl. is de volgende reactie gestuurd.

Stadsdeel Amsterdam-Noord
T.a.v. H. van Schaik,
Wethouder Leefomgeving
Postbus 37608
1030 BB Amsterdam

Amsterdam, 16 april 2007

Onderwerp: verslag inspraakbijeenkomst d.d. 19 februari 2007 m.b.t. Beleidsnota gebruik grond en
Water rondom huis en boot door particulieren – Stadsdeel Amsterdam-Noord.

Geachte heer van Schaik,

Naar aanleiding van het verslag van de inspraakavond van 19 februari 2007(hierna verslag), hebben wij de volgende vragen en opmerkingen. Wij verzoeken u hierop een reactie te geven.

1.    We vinden het onacceptabel dat het verslag pas na de inspraakperiode is verstuurd aan de belanghebbenden. Het was daardoor voor hen niet meer mogelijk om in hun inspraakreactie punten te betrekken die door u naar voren zijn gebracht. Wij vinden de te late verzending dan ook onzorgvuldig en een belemmering voor een goede inspraak.
2.    Bij het verslag ontbreekt een presentielijst. Wij verzoeken u om alsnog de presentielijst aan de belanghebbenden te doen toekomen.
3.    In de toelichting op de procedure (pag.1. punt 3) ontbreekt dat de Nota van Beantwoording  aan de Commissie Leefomgeving wordt voorgelegd. Dit punt ontbreekt ook in het begeleidend schrijven bij het inspraakverslag. Wij gaan ervan uit dat de Commissie Leefomgeving desalniettemin tijdig in kennis wordt gesteld van de Nota van Beantwoording.
4.    Belanghebbenden die een inspraakreactie via post of mail op de beleidsnota grond en water etc. hebben ingediend, moeten conform de procedure in het bezit worden gesteld van de Nota van Beantwoording. Ook zij dienen tijdig over de Nota van Beantwoording te kunnen beschikken om te kunnen beoordelen of zij bij de Commissie Leefomgeving wel of niet willen inspreken op de verwerking van de inspraakreacties. Ook dit punt ontbreekt in voornoemde toelichting op de procedure (vgl. punt 3).
5.    Pag. 10 punt 11:  Uw reactie is daar onjuist weergegeven. Op de vraag of het stadsdeel in beroep wil gaan tegen een uitspraak van een rechter, heeft u geantwoord: “ De uitspraak van het gerechtshof trekken we in en daarvoor bieden wij een huurcontract aan”. De passage die er nu staat is niet conform hetgeen door u op die avond is gezegd. Wij verzoeken het verslag hierop aan te passen.
6.    Op pag.11. punt 17. stelt u dat de prijs van de huidige erfpacht sterk afhankelijk is van de erfpacht die destijds is betaald voor de woning. Voor mensen die al heel lang een woning bezitten en voor wie de erfpachtprijs indertijd lager was, zou nu ook een lage erfpachtprijs gelden. De erfpacht is gebonden aan een termijn van 50 jaar. Onder aan de pagina wordt echter aangegeven: NB: De canon voor tuinuitbreiding is gebaseerd op de actuele grondprijs en niet gerelateerd aan de canon van het oorspronkelijke in erfpacht uitgegeven hoofdperceel, zoals abusievelijk staat vermeld op pagina 4 van de beleidsnota.

Wij willen hierover het volgende opmerken: Het is ongebruikelijk en onjuist om via een NB. in een inspraakverslag er op te wijzen dat het antwoord van de wethouder m.b.t. tuinuitbreiding op erfpachtbasis en zoals aangegeven op pag. 4 van de beleidsnota, niet correct is. Dit punt zou apart in de Nota van Beantwoording vermeld moeten worden en niet via dit verslag.
7.    De opmerking van bewoners die kenbaar hebben gemaakt dat zij al vier jaar wachten op een nieuwe beschoeiing ontbreekt in het verslag.

Wij verzoeken u onze opmerkingen en vragen mee te nemen in de verdere beoordeling.
Tevens vragen wij u, gelet op de komende meivakantie, om tijdig aan te geven of de geplande Commissievergadering op 8 mei a.s. doorgaat.

Wij hebben de Nota van Beantwoording en andere relevante stukken graag uiterlijk 2 weken vóór de behandeling van de beleidsnota + nota van beantwoording  door de Commissie Leefomgeving in ons bezit.

Hoogachtend,
Namens het WBK,

Gabriëlla Meerbach,                    Gerda van Zelst,
Voorzitter                                      Secretaris

c.c. Dagelijks Bestuur.