De Principenota Sixhavengebied e.o en de woonboten

Op 6 maart heeft het College van B&W de zogenaamde Principenota Sixhavengebied en omgeving vastgesteld. Behalve dat deze nota veel onrust deed ontstaan bij bewoners van de Van der Pekbuurt en het IJ plein lijkt deze nota ook consequenties te hebben voor 21 woonboten in het Sixhavengebied. Als de gemeenteraad straks deze principenota ook aanneemt kunnen verdere plannen uitgewerkt worden voor het gebied (gedacht wordt o.m. de ontwikkeling van het metrostation Sixhaven, nieuwe woningbouw en verdere verstening in het gebied, parkeergarages en andere); plannen waarbij geen rekening wordt gehouden met de positie en de ligplaatsen van de woonbootbewoners. In de nota wordt gesproken over waar mogelijk integratie van (een aantal) woonboten in de nieuw te maken plannen, maar ook verplaatsing van enkele of alle 21 woonboten wordt niet uitgesloten. De bewoners vrezen dat met name die laatste optie de bedoeling van de plannenmakers. Want al twee jaar lang worden er constant proefballonnetjes en concepten gelanceerd waarin telkens weer de woonboten in het gebied bewust of onbewust zijn weggelaten. Zo zijn er al ideeën om in de Willem III-sluiskolk en de voorhaven van oude sluis in de toekomst afmeerplaatsen voor charterschepen van de bruine vloot aan te leggen, wordt er gedacht verbinding tussen de Buiksloterweg en het IJ-plein, wordt gedacht aan herinrichting van de jachthaven enz. enz.; allemaal ideeën waardoor ligplaatsen van woonboten moeten verdwijnen.

Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Noord doet hier bovendien nog eens een schepje bovenop. In de adviesbrief van dit bestuur over de Principenota aan het College van B&W wordt al doodleuk ervan uitgegaan dat er al sprake zou zijn van aangekondigde verplaatsing van woonboten. En dat terwijl de woonbootbewoners formeel nooit ook maar iets is aangekondigd. De woonbootbewoners weten officieel van niets.

Bij alle informatiebijeenkomsten die tot nu toe over het gebied zijn gehouden en bij alle gelegenheden waarbij gebruikgemaakt kon worden van het recht op inspraak hebben de woonbewoners er steeds op gewezen dat er in theorie aan hen gevraagd wordt om participatie en betrokkenheid bij de planvorming, maar dat daar in de praktijk tot nu toe geen fluit van is terechtgekomen. De mensen worden bij voortduring achteraf geïnformeerd over ontwikkelingen.
Een en ander doet het ergste vrezen als het straks gaat om definitieve plannen voor de Sixhaven en de Willem III-sluis.

Slepen staat gelijk aan slopen.

Onlangs hebben de woonbootbewoners bij de laatste inspraakmogelijkheid voor de gemeenteraadsverkiezingen in de vergadering van de de commissie Ruimtelijke ordening van de gemeenteraad hun standpunt over de principenota en alle plannen nog eens duidelijk verwoord: (weg)slepen staat gelijk aan slopen.
En woonboten maken deel uit van het karakter van Amsterdam. Stedelijke ontwikkeling hoeft niet ten koste te gaan van bestaande situaties, bebouwing en structuren. In het Sixhavengebied kunnen het deels landelijk karakter, de woonarken, de bestaande bebouwing en verdere stedelijke ontwikkeling elkaar juist versterken. Samen wordt hiermee de diversiteit en de eigenzinnigheid van Amsterdam Noord vergroot.

Er zijn heel veel informatiebijeenkomsten geweest waarbij, scenario’s, ideeën en conceptplannen werden gepresenteerd. Geen enkele keer is rekening gehouden met de positie van de woonbootbewoners. In alle plannen en maquettes worden 21 huishoudens letterlijk van de kaart geveegd. Dit zou opheffing en verwijdering betekenen van een hele straat met gezinnen!!!
De woonbootbewoners hebben voortdurend gevraagd om betrokken te worden bij de ontwikkeling van de plannen. Als ze al zijn gehoord, dan is er in ieder geval niet naar hen geluisterd. Ze voelen zich behandeld als 3e rangs burgers en totaal niet serieus genomen als bewoners van het Sixhavengebied.

De woonbootbewoners eisen van de gemeente daarom dat er nu eindelijk onderzoek wordt gedaan naar de ontwikkeling van het gebied uitgaande van het gegeven dat alle 21 huishoudens kunnen blijven met behoud van onze rechten en ligplaatsen. Ze zijn niet voor niets in het huidige bestemmingsplan Sixhaven 2014 bestemd. En ze willen onder die condities graag meedenken over hoe het Sixhavengebied aantrekkelijker gemaakt kan worden.