N.a.v. het Raadsadres van 14 februari 2014

Op uitnodiging van stadsdeelbestuurder Mw. Saskia van Groenewoud hebben namens het WBK Geert Lewis, Gerda van Zelst en Mieke sterk op 1 september jl. een kennismaking gesprek gehad. Aanleiding daartoe was het Raadsadres van 14 februari 2014 m.b.t. het baggeren en beschoeiingen. Ambtenaar dhr. R. Dreijer, afdelingsmanager Stadsdeelbeheer was daarbij aanwezig.

Belangrijke punten van bespreking waren rechten, plichten en verantwoordelijkheden m.b.t. het baggeren en de beschoeiing. Gerda had een dossier samengesteld van de brieven die er niet om logen: allerlei toezeggingen die niet geëffectueerd werden, ambtenaren die niet gehinderd door enige kennis van zaken beweringen deden die niet in overeenstemming waren met het door de politiek gefiatteerde beleid.

De nieuwe portefeuillehouder S. Groenewoud kan niet alles meteen, maar geeft wel aan helderheid trachten te verschaffen. Ze maakte een open indruk en leek zeer bereid om het een en ander uit te zoeken en bevoegdheden in kaart te brengen. Ze beloofde in ieder geval schriftelijk te reageren op ons Raadsadres van 14 februari jl.
Ook over de z.g.n watervergunning van het Hoogheemraadschap NHNK zou ze haar licht laten schijnen.

Ten aanzien van de gedoogbeschikking en de stand van zaken van de op handen zijnde nieuwe regelgeving m.b.t. de consequenties bij nieuwbouw, vervanging en nieuwe ligplaatsvergunningen voor 2 jaar, zou in afwachting van nieuwe regelgeving geen leges van 600,– geïnd moeten worden maar zou gratis moeten zijn. Met betrekking tot de gedoogbeschikking zal de portefeuillehouder de centrale stad benaderen.

Ze heeft aangegeven een nieuwe afspraak te willen en dan graag op locatie om in een ontspannen sfeer met elkaar te kunnen praten. Afgesproken is om op de boot van Mieke bijeen te komen. Wij zullen haar na het gesprek uitnodigen voor een boottripje langs meerdere locaties en zo al varende het een en ander nog eens specifiek onder haar aandacht te brengen. Omdat Daniël Peters raadslid voor de SP in de centrale stad en woonboten(beleid) in zijn portefeuille heeft zullen wij dit verslag ook naar hem mailen. Zo houden we elkaar op de hoogte.