inspreekreactie – Projectbesluit Buiksloterham en Nota van beantwoording en Wijzigingen ter behandeling op 12 mei a.s. Cie. RO.

Stadsdeel Amsterdam-Noord
t.a.v. van de Commissie Ruimtelijke Ordening
Postbus 37608
1030 BB Amsterdam

Amsterdam, 6  mei 2005
Betreft: inspreekreactie – Projectbesluit Buiksloterham en Nota van beantwoording en Wijzigingen ter
behandeling op 12 mei a.s. Cie. RO.

Geachte Commissieleden,

Na bestudering van de Nota van Wijzigingen m.b.t. het Projectbesluit Buiksloterham verzoeken wij u de volgende punten in uw beoordeling mee te nemen.

Wij zijn verheugd dat de toezegging van wethouder Stadig zoals vastgelegd in de brief van 24 mei 2004 onverkort geldt. Deze regeling voor de 18 woonschepen gelegen aan de Grasweg houdt in dat de woonboten met tuinen en erven in het nieuw op te stellen bestemmingsplan Buiksloterham worden opgenomen.

Wat betreft de 4 Woonschepen in het Zijkanaal I, tussen de Klaprozenweg en het Papaverkanaal,  zijn wij minder verheugd. Hoewel deze boten nu wel genoemd worden in de Nota van Wijzigingen, is het niet duidelijk of zij op de huidige locatie kunnen blijven liggen en betekent dit voor hen een wel zeer onzekere rechtspositie. Tot de demping in 2015 kan het woonschip gelegen in het Johan van Hasseltkanaal blijven liggen.

Aangegeven wordt dat uiteindelijk alle ligplaatsen van woonschepen opgenomen zullen worden in het bestemmingsplan Buiksloterham.

Wij menen u erop te moeten wijzen dat de 4 betreffende woonschepen in het Zijkanaal I tussen de Klapozenbrug en het Papaverkanaal meer dan 60 jaar op een aangewezen locatie volkomen legaal liggen. Volgens de plannen zou recreatie (openbare ruimte/groen) prevaleren boven wonen en werken. Wonen is ook voor bootbewoners een eerste levensbehoefte, recreëren kan daar ons inziens niet op voorgaan, zeker niet wanneer legale ligplaatsen dreigen te verdwijnen. Overigens wordt ook een bedrijf in zijn bestaan bedreigd. De daar gelegen scheepswerf zou in dat geval namelijk ook moeten verdwijnen.

Het niet op willen nemen van woonschepen en scheepswerf op de huidige locatie blijft voor de bewoners en het Woonbotenkomitee dan ook een onacceptabele gang van zaken.

Wij verzoeken u er zorg voor te dragen dat de woonboten op hun huidige plekken opgenomen worden in het bestemmingsplan en openbare ruimte aan het water elders in de planvorming te zoeken.

Hoogachtend,

Namens het Woonbotenkomitee Zijkanaal I en omstreken,
Bestuurslid, Gerda van Zelst

Raadadres

Aan de dhr. R. Post,
voorzitter van het
Stadsdeel Amsterdam-Noord
Postbus 37608
1030 BB Amsterdam

Aan de leden van de Stadsdeelraad
van het Stadsdeel Amsterdam-Noord.
Postbus 37608
1030 BB Amsterdam

Amsterdam, 2 juni 2005

RAADSADRES

Geachte leden van de Raad,

Het Dagelijks Bestuur (DB) heeft op 10 mei 2005 een besluit genomen over een nieuw inrichtingsplan voor woonschepen in het Buiten IJ ter voorbereiding van nieuwe bestemmingsplannen Schellingwoude en Waterland. In het plan zijn 110 ligplaatsen beschikbaar gesteld.

Het DB besluit heeft tot gevolg dat 44 schepen (met hun gezinnen) op het Buiten IJ als illegaal worden bestempeld, omdat geweigerd wordt de meest recente telling van ligplaatsen in het betreffende gebied, in 2002 door Rijkswaterstaat, aan te houden. De norm voor het hanteren van legaliteit is een telling uit de Nota oonschepenbeleid van 1991, die een beperkter gebied betreft dan het onderhavige inrichtingsplan en daarom ten onrechte een deel van de al 40 jaar bestaande ligplaatsen uitsluit.

Zo wordt ook voorbij gegaan aan het feit dat driekwart van de schepen in het Buiten IJ in 1997  officieel zijn toegevoegd aan het gebied waar het bestemmingsplan betrekking op heeft.  Doordat het DB weigert de grenscorrectie/gebiedsuitbreiding van 1997 mee te nemen als bijlage bij de nota Woonschepenbeleid 1991 en ook de telling in 2002 van Rijkswater categorisch genegeerd wordt, worden deze boten tot illegaal bestempeld en worden als proefkonijn gebruikt voor een nieuwe aanlegovereenkomst die bepaalt dat zij of een legale status moeten kopen ofwel moeten verdwijnen. De vraag is waarom het DB vasthoudt aan een telling van 1991. Er zijn immers meer adequate tellingen van recenter datum die de bestaande situatie meer recht doen.

Degenen die volgens de verouderde telling van 1991 niet tot het legale bestand behoren, maar wel op de locatie verblijven ( in het gebied tussen de Oranjesluizen en het Blauwe Hoofd) in de inventarisatie van Rijkswaterstaat van 2002, krijgen een begunstigingstermijn van 1,5 jaar waarna zij in het nieuwe inrichtingsplan tegen betaling een legale ligplaats kunnen verwerven!!  Conclusie: de lijst van 2002 wordt niet gebruikt om de bestaande situatie te bestendigen, maar om bewoners financieel het mes op de keel te zetten. Door deze schepen  de status “nieuw” te geven en daar steigers voor te bouwen (ze moeten volgens de plannen verplaatst worden) moeten zij zich namelijk gaan inkopen via een aanlegovereenkomst van minimaal € 85.000 tot € 110.000. Daarnaast moet er vervolgens liggeld aan de Domeinen (Rijkswater – € 5.02 m2) worden betaald en € 50,– voor de steiger per jaar. De bootbewoners worden op deze manier gedwongen een verworven woonrecht opnieuw te kopen. Wij vinden deze gang van zaken ethisch en financieel onaanvaardbaar, gezien de opgebouwde woonrechten in de afgelopen 40 jaar en gezien het feit dat zij legaliteit zouden moeten kopen (aanlegovereenkomst) en toch huurder (liggeld en steigergeld) zouden blijven.

Voor uw informatie wijzen wij er verder op dat de aanlegovereenkomst door de Centrale Stad is aangenomen, maar dat die alleen geldt voor nieuwe ligplaatsen in het gebied IJburg, waar de Stad bevoegd is. De aanlegovereenkomst is niet aan de orde bij verplaatsing van legale ligplaatsen in Amsterdam-Noord en de stadsdeelraad Amsterdam –Noord heeft over deze aanlegovereenkomst ook geen besluit genomen. Het getuigt van onzorgvuldig handelen dat het stadsdeel Amsterdam-Noord de aanlegovereenkomst van de centrale Stad overneemt, zonder dat daarover een Besluit is genomen en deze op een slinkse manier zonder enige vorm van inspraak invoert.

Op grond van voorgaande argumenten dringen we er dan ook met klem bij u op aan om de telling uit 2002 van Rijkswaterstaat over te nemen en de 44 schepen alsnog een legale status te geven. Rijkswaterstaat heeft deze bewoners immers officieel ontheffing verleend van een verbod om aan te meren.

Omdat wij de Scheepsbewoners op het Buiten IJ die zich inzetten voor behoud van hun ligplaatsen, al geruime tijd volgen, willen wij hen uitdrukkelijk ondersteunen in dit streven.

Wij menen dat de  afspraken die op 20 april 2005 met de wethouders B. Plantinga en K. Diepeveen, en vertegenwoordigers namens de dorpsraad Schellingwoude en Durgerdam en scheepsbewoners Buiten IJ zijn gemaakt nagekomen dienen te worden.
Namens het stadsdeel is toegezegd dat:
a.    de handhaving zoals die sinds 2004 is uitgevoerd met lastgeving tot vertrek van woonschepen op het Buiten IJ, zal worden ingetrokken. De betrokken eigenaren van de schepen zullen door het stadsdeel daarvan in kennis worden gesteld.
b.    er alsnog door het stadsdeel een notitie worden gemaakt waarin wordt voorgesteld de grenscorrectie van 1997 te verwerken in de nota woonschepenbeleid van 1991. Daarbij staat uitdrukkelijk vast dat deze grenscorrectie niet genegeerd kan worden.
c.    het stadsdeel- andere dan financiële- voorstellen zal ontwikkelen over de status. De procedure, de randvoorwaarden en structuur van toekomstig besprekingen tussen een door de scheepsbewoners op het Buiten IJ aan te wijzen vertegenwoordiging en het stadsdeel uit te werken.

Wij verzoeken u als Raad om legalisering van alle bewoonde schepen die in 2002 door Rijkswaterstaat zijn geteld en deze schepen op te nemen in het nieuwe bestemmingsplan en om samen met de betrokken bewoners en stadsdeel tot een constructief overleg te komen.

Hoogachtend,

Namens het WBK,
G. van Zelst, bestuurslid

Overleg met het stadsdeel

Het allereerste overleg met het stadsdeel op 15 juni 2005. Na twee jaar soebatten bij de wethouder van Groen Links om eindelijk eens waar te maken dat zijn partij de burgers dichter bij het bestuur betrekt. Hij was al maanden volop in gesprek. Zo, zo. Niet met ons.

Koffie, thee. Voorgesteld. Ons wordt uitgelegd dat het overleg slechts een zijstapje is in het kader van een nieuw bestemmingsplan. Het consistent woonschepenbeleid vanaf 1991 wordt geroemd; vergunningen voor onbepaalde tijd worden eindelijk mogelijk; 110 schepen zijn inpasbaar; het kunnen er ook nog 130 worden; Stadsdeel doet ons een goed voorstel; Prachtig zelfs; Alleen nog wat voorwaarden; Met alle betrokkenen is rekening gehouden.
Niet met de scheepsbewoners.
Onze sociaal voelende wethouder staat toe dat alle schepen die door Rijkswaterstaat in 2002 zijn geteld, mogen blijven liggen. We worden uitgenodigd mee te denken. Maar moeten wel beseffen dat als we niet meedoen, 40 gezinnen alsnog van hun woning worden beroofd.  Chantage? Nee, nee, zo mogen we dat niet zien. Het is alleen een stok achter de deur.

geld, geld, geld
66 scheepseigenaren die ooit rechten zijn toegekend, wordt  verzocht € 23.000 op te brengen. 44 anderen, wier aanwezigheid soms na 18 jaar ineens wordt bestreden, € 85.000 of meer. Kan evenzogoed € 135.000 worden. De bedragen zijn niet gebaseerd op offertes. Er is alleen verlekkerd gekeken naar inkomsten. Makelaars zullen de prijs bepalen. Er is € 800.000 uitgetrokken voor ‘proceskosten’: daarmee wordt op jaarbasis de werkgelegenheid van 20 tot 30 ambtenaren veiliggesteld. Deze afpersing wordt goed gepraat met de suggestie dat wij speculerende profiteurs zijn. Vooroordeel en discriminatie vieren nog altijd hoogtij in het stadsdeelpaleis. Geldklopperij? Wel nee hoor, zo is dat niet bedoeld. Uitgestelde betaling is mogelijk. Dat je daarbij je schip in onderpand geeft, wordt verzwegen. Dat je dan verder in de bijstand gaat, ook. Dit is pas echt sociaal beleid, weet je wel.

Waarom is voor de noodzakelijk geachte verplaatsing niet het BeVer protocol gevolgd? -het Wonen op het Water werkgroep advies bij verplaatsingen- Volgens de ene ambtenaar komt dat nog, al weet hij niet wanneer. Volgens de andere ambtenaar is het al doorlopen. De wethouder kent het protocol allang, zegt hij. Ontdekt ter plaatse dat het pas een maand oud is. Voor hem toch niet relevant, want alleen aanbevolen voor legale woonschepen. Aha, vandaar dat het stadsdeel schepen die korter dan 18 jaar liggen nog illegaal verklaart. Nou snappen we het eindelijk. Er moet verplaatst worden om geld te kunnen vangen. Grote truc: afgedwongen door onze bestaande ligplaatsen op te heffen.

Ja, op voorhand geld afpersen is noodzakelijk in verband met mogelijke speculatie winst door bootbewoners bij verkoop. Zeker, dit is een taak van de lokale overheid, vertelt Kees Diepeveen ons. Hij wil zich daar zelfs principieel hard voor maken. De Gemeenschap wordt tekort gedaan. Nee maar, wij hebben iets gestolen! En de overwaarde van koophuizen dan? Waar vele huiseigenaren de afgelopen jaren hun besteedbare inkomen mee vergroot hebben? Doet niet terzake. Logisch, kan wettelijk niet. Maar, zegt de wethouder, hij moet ook het onderwijs financieren. Wordt onderwijs door heffing op woonschepen gefinancierd? Die smoes kenden we nog niet.

marktprijzen
De prijzen van schepen met ligplaats zijn de laatste jaren omhoog gegaan. Dat is waar.
Dat komt doordat de prijs is afgeleid van die van koopwoningen. En die zijn in 40 jaar 15- tot 20-voudig gestegen. Komt door de lage rente. Dat is niet onze schuld. Wij zijn geen handelaren of projectontwikkelaars. Wij zijn bewoners.

Eerlijkheidshalve: de ambtenaar die de wethouder aanstuurt, geeft toe dat je ook een andere scheiding tussen illegaal en legaal kan aanbrengen dan 18 jaar terug. Maar een grens 10 jaar terug levert niet genoeg geld op. Dus. Minister Verdonk van Vreemdelingenzaken legt de grens voor uitzetting van asielzoekers bij 6 jaar. Dit Stadsdeel is pas echt steil in de leer.

bevoegdheid
We probeerden nog eens dat het raar blijft dat als een stuk water met 80 woonschepen pas in 1997 wordt overgedragen aan het stadsdeel, daar een veel oudere Noordse handhavings regeling uit 1991 op los te laten. We hadden daarover al eens een notitie op het niveau van ‘zorgvuldigheid van bestuur’ gevraagd. Lau loenen. Er kwam een briefje terug met dat Zeeburg ons toen geen ligplaatsvergunningen heeft gegeven, en dat wij dus altijd fout zitten. Dreigement daarbij, dat als we toch doorzeuren, worden inmiddels verstrekte vergunningen ingetrokken. Als wij dat verwerpen, heet het weer dat we niet goed kunnen lezen.

O zeker, wij zijn analfabeten. Zeeburg was destijds nog niet instaat een woonschepen beleid te voeren. Bovendien hebben we een verklaring van B&W uit 1985 dat op Schellingwoude onze schepen gedoogd worden, omdat de waterbeheerder -Rijkswaterstaat- dat ook doet. Nooit bericht gehad dat daar verandering in zou komen. Wij willen dus graag iets meer respect van Stadsdeel Noord, maar ja, aan wie vraag je dat. Hebben daarom al schriftelijk een serieuzer antwoord gevraagd, nu echt op bestuurlijk niveau. Kees Diepeveen en zijn direkte steun en toeverlaat begrijpen -ook nu weer- helemaal niets van dat verzoek.

Verrassend: wat betreft de inrichting van het Buiten IJ ligt alles weer open. Wat betreft financiering niet. Wij stellen voor om nuttige verbeteringen zelf te betalen zodra de steigers in eigendom van de scheepseigenaren komen. Daar moet diep over nagedacht worden. Maar het zou voor het stadsdeel een nul optie zijn. En dat kan dus niet. Waarom niet? Om toch niet. Hooguit een verlaging in prijs van de aanlegovereenkomst. Meer zit er niet in.

We beginnen nog eens over  de inpasbaarheid van 110 woonschepen. Oh nee, geen probleem. En de vervolgingsnota 2005? Ja, dat is de bijl opdat we zullen zwichten: geld betalen om de kunstmatige illegaliteit af te kopen. Zo niet: oprotten onder dwangsom.

hoe verder
Wij stellen, en ook de wethouder erkent het, dat we ondanks alles, elkaar dicht zijn genaderd. Maar legalisatie van de telling 2002 van Rijkswaterstaat weigert hij nog steeds. Hij hoeft nog maar een klein stapje te doen. Durft niet tegenover zijn ambtenaren. Daarmee gaat hij een groot probleem tegemoet. De verkiezingen voor de stadsdelen komen eraan.

We gaan uit elkaar met de toezegging dat vóór 7 juli alle scheepsbewoners op het Buiten IJ te horen krijgen wat hun status is volgens het geldbeluste stadsdeel. Het beweert al jaren alles precies te weten, ook al zijn het laatste jaar toch weer wat onduidelijkheden gebleken. Volgens ons minimaal 44 vergissingen. En ook behoorlijk wat misstanden. Dat het een nooit door de Deelraad bekrachtigd beleid betreft, is altijd verzwegen.

Wij verwachtten dus dat op 7 juli alle bewoonde schepen gelegaliseerd zijn. Naar de telling 2002 van Rijkswaterstaat. Ook voor de uitgeprocedeerde en inmiddels weggepeste schepen, die al wel in die telling 2002 zaten. Dit minimum aan fatsoen kan het stadsdeel toch wel opbrengen. Dan zullen wij alternatieven aandragen voor knelpunten.

De projectleider constateert dat we in een tijdsklem zitten: binnen 3 tot 4 maanden moet alles rond zijn. Sneu hoor, wij hadden al 2 jaar eerder willen beginnen, maar ja, de wethouder wilde niet. Tot slot had de projectleider ons het liefst een persverbod opgelegd. Maar hij kent de realiteit: zo werkt dat niet in een vrij land.

vervolg
Vanaf 1 juli ontvingen diverse eigenaren een briefje dat ze door het stadsdeel geweerd gaan worden. Het stadsdeel beweert dat wij die aanzegging wensten. Nee, wij wensten al in januari een lijst van vergunde schepen, op basis van de WOB. Nooit gekregen. Op 15 juni vroegen we alle scheepsbewoners over hun status in te lichten.

We hadden bedongen dat alleen geaccordeerde notulen geldig zouden zijn. Wat gebeurt er na 19 dagen? Geen notulen, maar een verslagje waaruit letterlijk alle voorstellen en argumenten van scheepsbewoners en dorpsraden zijn weggepoetst. En binnen 24 uur reactie graag. Niet te geloven, wat een kleingeestigheid.  Dus, verslagje afgekeurd. Met heel veel overwegingen die we vast nog eindeloos moeten herhalen. Gesprekken tussen burgers en overheid worden gevoerd om daar ooit gezamenlijk conclusies uit te kunnen trekken, niet om de burgers te negeren. Dachten we. Naïef hoor.

bewoners participatie
Op 7 juli weer een bijeenkomst. Projectleider was eigenlijk op vakantie, dus excuses voor het rommelig begin. De wethouder heeft dubbele afspraak en legt zijn prioriteit elders. Tekenen van organisatorisch onvermogen en ruzie achter de schermen. Wij moeten onze plannen tonen. Nee, wij willen eerst echte notulen en legalisering van alle woonschepen in 2002.  Dat laatste zeggen we al 2 jaar. Echte notulen krijgen we niet en zullen er ook nooit komen, mogen we verder niet meer over zeuren.  Hebben we de vorige keer voor niets gediscussieerd? Dan gaan we de vorige vergadering herhalen. Mag ook niet. We willen deze bijeenkomst genotuleerd hebben. Wordt geweigerd. Ambtenaren -nieuw stel- wil alleen maar tekeningen maken en wij moeten hen met plannen en wensen bedienen.

Wij willen uitleg over de verse aanschrijvingen. De afwezige verantwoordelijke daarvoor heeft de beste bedoelingen, is heel druk bezig en daar moeten we vertrouwen in hebben. Wij willen over financiering praten. Is niet aan de orde. We willen dat toch, want de herinrichting is het middel om geld af te persen. We moeten ophouden met politieke verhalen, daar zijn de democratisch gekozen volksvertegenwoordigers voor. Nee hoor, wij doen aan politiek wanneer en waar dat nodig is, en de stadsdeel ambtenaren doen dat ook door selectief al onze voorstellen en argumenten te negeren. Vervolgens krijgen we een verkorte cursus staatshuishouding voor groep 2. Maar ja, we hebben zoveel slechte ervaringen met dit stadsdeel, dat het nu maar eerst moet tonen ons vertrouwen waard te zijn. De projectleider uit wat onverantwoorde kreten. Hij meent recht te hebben op zijn emotie. Als mens, akkoord, als projectleider niet professioneel.
Conclusie: zo komen we nergens. Als oplossing zal de wethouder verteld worden dat hij zelf eerst met ons tot politiek resultaat moet komen. Zo hoort dat ook. Wij blijven benieuwd.

Tussendoor bleek weer dat het stadsdeel zich verschuilt achter eisen van Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap en Brandweer die lang zo hard niet zijn. Vertegenwoordigers van die diensten waren ontboden zonder dat het stadsdeel de afgelopen 2 jaar zijn eigen huiswerk heeft gedaan. En zonder eerst met ons tot vergelijk te komen. Zo verspilt de lokale overheid het krediet bij andere diensten. En verkracht bewonersparticipatie tot loze versiering.
Dus nog eens: blijven we nog langer moeilijk doen? òf zetten we nu een streep onder het verleden en werken we samen aan verbetering?

Aanlegovereenkomst

Bootbewoners van het Buiten IJ worden in hun woonrecht bedreigd en geconfronteerd met een aanlegovereenkomst. Het WBK is van mening dat je zo niet met mensen om kan gaan en heeft ter ondersteuning een Raadsadres gestuurd. Inmiddels is er bericht van het stadsdeel gekomen dat het Raadsadres op 30 augustus in de raadscommissie Middelen wordt behandeld. De commissie begint om 20.00 uur. Bewoners die daarbij aanwezig willen zijn kunnen de datum vast noteren.

Ligplaatsvergunning; artikel 31 – 2005

Naar aanleiding van de brief van 1 juni jl. van het Stadsdeel over de aangewezen ligplaatsen en de afhandeling daarvan, hebben wij een klacht bij het stadsdeel ingediend en deze

doorgestuurd aan de Gemeentelijke Ombudsman (zie verder in de krant). Het stadsdeel heeft gereageerd dat de klacht volgens de Klachtenregeling wordt behandeld en dat binnen 14 dagen telefonisch wordt gereageerd en uiterlijk in zes weken de klacht wordt afgehandeld. Indien wij niet tevreden zijn over de afhandeling dan kunnen wij ons wenden tot de Gemeentelijk Ombudsman. Bewoners die met hun boot ligplaats innemen op een aangewezen ligplaats moeten zelf de keuze maken of ze een ligplaatsvergunning willen aanvragen of deze procedure willen afwachten. Wij houden u op de hoogte.

Enquête van het bureau Onderzoek & Statistiek

Bootbewoners (niet iedereen) hebben van het bureau Onderzoek & Statistiek van de Gemeente Amsterdam een enquêteformulier ontvangen voor een woonlastenonderzoek, waarin ook werd gesteld dat dit in overleg met de Woonboten Comités heeft plaatsgevonden. De vraag van bewoners was of dit ook in overleg met het WB K is gebeurd. Daar kunnen wij kort over zijn: het WBK is hier niet bij betrokken geweest.

In 1991 is door dit zelfde onderzoeksbureau een woonlastenonderzoek gedaan en toen was het resultaat dat de woonlasten voor huiseigenaren en woonbooteigenaren praktisch gelijk waren. Opgemerkt moet worden dat toen de bootbewoners nog geen Roerende Ruimte Belasting betaalden en rioolaansluitrecht. Er zijn dus meer vaste woonlasten bijgekomen en is dit onderzoek feitelijk overbodig.

Precario 2005

Stand van zaken m.b.t. het voorstel betaling voor gebruik steigers en gebruikersovereenkomst voor de tuin.
Op 3 mei jl. heeft het WBK een brief ontvangen van het Dagelijks Bestuurslid dhr. R. Post. Omdat daarin er een onjuiste voorstelling van zaken is gegeven en een standpunt over het baggeren en beschoeiing door het DB werd ingenomen, die afwijkt van het vastgestelde beleid, hebben wij daarop een reactie aan de betrokken portefeuillehouder gestuurd. Tot op heden is hierop geen reactie gekomen.

Alternatief WBK Zijkanaal I voor 2e fietsbrug over Zijkanaal I

Fietsplan (CONCEPT)
Alternatief WBK Zijkanaal I voor 2e fietsbrug over Zijkanaal I
WBK, werkgroep De Bongerd
Concept 260605

aanleiding
-de 2e fietsbrug is in eerder stadium in het bestemmingsplan De Bongerd door de raad van state na advies extern juridisch deskundige niet als noodzakelijk aangetoond en is toen nietig verklaard
(advies stichting advisering rechtspraak opgesteld 8 juni 2001, STAB kenmerk 35052/H)
-direct na deze uitspraak is de 2e fietsbrug door het stadsdeel steeds opnieuw ingetekend als noodzakelijk ondanks deze uitspraak
-de gemeente werkt aan een nieuw stedenbouwkundig plan voor De Bongerd, hierbij worden nieuwe fietsroutes in en langs De Bongerd aangegeven in noord-zuid richting aan de westzijde van Zijkanaal I, die een 2e fietsbrug niet noodzakelijk maken
-de 2e fietsbrug wordt steeds op andere plekken over bestaande te handhaven woonboten ingetekend, door de gemeente aangegeven als “indicatief”, hierdoor is door het WBK dan wel voor individuele betrokkenen geen gelegenheid om hier tegen bezwaar te maken, de brug verplaatst zich over het kanaal als rusisch roulette.
-doel om na vier jaar na de bovengenoemde uitspraak duidelijkheid te krijgen over de status van de steeds wijzigende plannen van de gemeente over de voorstellen voor een 2e fietsbrug
-hiermee rechtszekerheid te bieden aan bestaande woonbootbewoners over de status van deze plannen en daarmee hun woonsituatie
-doel is om vanuit het WBK zijkanaal I de bezwaren tegen deze plannen voor een 2e fietsbrug te motiveren en constructieve voorstellen te doen voor alternatieve ingrepen in het fietspadenplan

plannen gemeente  1e fietsbrug over Zijkanaal I De Bongerd
-het  WBK kijkt positief naar een extra fiets verbinding via een brug over het Zijkanaal I, deze verbindt de De Bongerd en daarmee ook buurten als Tuindorp Oostzaan direct via doorgaande fietspaden met bijvoorbeeld De Banne en het Buikslotermeerplein
-de voorgestelde 1e fietsbrug is helaas niet beweegbaar (alleen uitneembaar) en heeft een beperkte doorvaarthoogte (3 meter?), deze beperken het gebruik van de vaarroute voor onderhoud van de woonboten en voor het recreatieve gebruik van het water, hiertegen is al eerder bezwaar gemaakt
-zorgen zijn er bij deze brug over de aanlanding aan de Buiksloterdijk, deze heeft een beperkte breedte en hier gaat doorgaand verkeer (bus en auto) zonder vrijliggende fietspaden

voorstellen gemeente 2e fietsbrug over Zijkanaal I
een 2e fietsbrug tussen de voorgestelde 1e nieuwe brug en de bestaande fietsroute over de brug ter plaatse van de Klaprozenweg heeft voor het WBK een aantal onoverkomelijke bezwaren zonder dat deze structurele problemen in het fietsnetwerk oplost:
1-op de schaal van noord zijn twee doorgaande bestaande en nieuwe fietsroutes in oost-west richting: van Tuindorp Oostzaan/De Bongerd naar de Banne en het Buikslotermeerplein én een fietsroute via de Klaprozenweg naar de ponten (NDSM en Buiksloterveer).
Een mogelijke 3e route hiertussen wordt geblokkeerd door het Noord Hollands Kanaal met aan de westoever de Buiksloterkerk, het BovenIJ ziekenhuis en het Sportpark Buikslotermeer. De 2e fietsbrug en een mogelijke nieuwe 3e fietsroute loopt hier dan ook dood.
2-op de schaal van de Bongerd en omgeving zijn geen directe aanleidingen om op 400 meter ! afstand van elkaar twee nieuwe fietsbruggen aan te leggen, er zijn aan weerszijde fietsroutes in noord-zuid richting mogelijk langs het kanaal waardoor één fietsbrug voldoende mogelijkheden biedt.
3-de voorgestelde 2e fietsbrug gaat minimaal ten koste van 2 woningen van woonbootbewoners, de vraag is welke , daarnaast zal een fietsbrug op hoogte direct naast de overige bestaande woonboten voor aantasting van de privacy en geluidsoverlast zorgen (scooters)
4-de 2e fietsbrug is zoals door de gemeente voorgesteld beweegbaar om voldoende gebruik te kunnen maken van het recreatief water en onderhoud aan alle woonboten te kunnen plegen
5-de aanlanding van deze 2e brug aan de Buiksloterdijk is qua verkeersveiligheid zeer moeizaam te regelen, de brug komt vanaf hoogte aflopend loodrecht aan op de dijk waardoor fietsers de weg op zullen schieten zonder dat hier ruimte is om te stoppen.

Alternatief WBK
Het WBK stelt voor om een beperkt deel van de middelen die de gemeente heeft voor de aanleg van een 2e beweegbare fietsbrug op een andere manier in te zetten zodat hetzelfde doel wordt bereikt: het verbeteren van de fietsverbindingen tussen Oostzaan/De Bongerd met De Banne en het Buiksloterplein:

1-vanaf de 1e fietsbrug kan op een eenvoudige manier een extra fietspad gemaakt worden vanaf de Buiksloterdijk langs de zuidkant van het gemaal bij Kadoelen dat uitkomt bij het bestaande fietspad langs de IJdoornlaan naar De Banne en het Buikslotermeerplein. Hierdoor hoeft er niet meer omgefietst te worden via de Buiksloterdijk maar ontstaat er een directe recreatieve route langs Kadoeler Breek. Voor deze fietsroute kan grotendeels gebruik gemaakt worden van de bestaande toerit tot het gemaal, er moet slechts een klein stukje nieuw fietspad aangelegd worden (circa 80 meter).
2-een doorgaande fietsroute langs De Bongerd aan de groene westoever van het Zijkanaal I (zit in de huidige indicatieve plannen van de gemeente)

3-het doortrekken van de fietsroute over het noordelijk deel van de Buiksloterdijk (vrijliggende/afgebakende fietspaden)
4-het verbeteren van de fietsroute over de Klaprozenweg door de aanleg van een 2 richtingen fietspad aan de noordzijde van de bestaande brug, hierdoor hoeven fietsers de Klaprozenweg niet over te steken om naar de pont te gaan (wordt in de praktijk al zo gebruikt maar is verkeersonveilig)
5-het beweegbaar maken van de geplande 1e fietsbrug zodat een duurzaam en recreatief gebruik van heel het Zijkanaal I mogelijk blijft.

Reactie op brief van 3 mei 2005

Aan dhr. R. Post voorzitter van het
Stadsdeel Amsterdam- Noord
Postbus 37608
1030 BB Amsterdam

Amsterdam, 16 juni 2005

Onderwerp: uw brief van 3 mei /kenmerk 210373

Geachte voorzitter,

Uit uw brief van 3 mei 2005 blijkt dat u niet verder wil gaan met het overleg dat wij met de voormalige portefeuillehouder hadden over de gebruikersregeling betreffende de steigers en gebruik van tuin “om niet”, Wij zijn hierover uitermate teleurgesteld. Het nauw betrekken van bewoners bij voorstellen heeft blijkbaar voor u geen prioriteit.

Verder stelt u dat de afspraak betreffende het voorstel voor de steigers van het Woonboten Komitee Zijkanaal I. (WBK), tijdens de raadsvergadering, mede op verzoek van het WBK is ingetrokken. Dit is onjuist. De situatie is als volgt: Door twee vertegenwoordigers van het WBK is op 22 december 2004 in het vragenhalfuurtje, ingesproken. De toenmalige voorzitter heeft kort na de inspreekreactie bekend gemaakt dat er een afspraak gemaakt is met een delegatie van het WBK (op 15 dec. 2004) over een huurovereenkomst, waarin geregeld is dat voor kleine steigers 25 euro en voor grote steigers 50 euro per jaar moet worden betaald en dat daarmee de precariotarieven voor de steigers vervallen. Dat besluit zou op 21 december in het Dagelijks Bestuur (DB) genomen zijn.

Bij de behandeling van de Precarioverordening 2005, op 22 december merkten enkele raadsleden op dat over de inhoud van de overeenkomst niets bekend is. Uw antwoord (eerste termijn) daarop was, dat er een precaire situatie was ontstaan en dat u meende dat de Raad op de hoogte gebracht diende te worden van de overeenstemming tussen DB en bootbewoners over de steigers. Het was dan ook uw voorstel om de Precarioverordening 2005 vast te stellen, met de wijziging dat de tarieven aanhorigheden 2005 teruggebracht worden tot nul, en met de toezegging dat het DB dit zal uitzoeken en met een voorstel zal komen. Daar is de Raad (tweede termijn) uiteindelijk mee akkoord gegaan. Daarna is er voor de leden van het WBK geen gelegenheid meer geweest om nog iets in de Raad naar voren te brengen.

Hoewel uw brief van 6 januari 2005 uitsluitend gericht is aan de leden van de stadsdeelraad, schrijft u in de laatste alinea dat “het voorstel van het woonbotencomité opnieuw aan de orde zal komen”. Uit uw brief van 3 mei 2005 blijkt dit echter niet. Daarin staat alleen nog dat in het kader van de inspraakverordening het WBK benaderd zal worden. Wij gaan er vooralsnog van uit dat u uw toezegging in de brief van 6 januari 2005 gestand doet.

Wat betreft de vraag wie de verantwoordelijkheid draagt voor baggerwerkzaamheden heeft het Dagelijks Bestuur volgens u eerder het standpunt ingenomen dat uitsluitend gebaggerd wordt indien dat noodzakelijk is vanwege nautische belangen of waterberging. U gaat niet in op het door ons gebruikte argument dat de portefeuillehouder tijdens de Commissie Middelen op 23 november 2004 zelf gezegd heeft dat in geheel Noord de afgelopen 30 jaar niet gebaggerd is en dat dat inderdaad een probleem is.

U geeft aan dat indien baggeren noodzakelijk is voor het aanleggen van een woonboot, de kosten voor rekening van de betreffende woonbootbewoners is. Hetzelfde zou ook voor de toestand van de beschoeiing gelden, indien deze aangepast moet worden vanwege het aanleggen van een woonboot.

Wij constateren dat het DB hiermee een standpunt inneemt dat afwijkt van het vastgestelde beleid, met grote gevolgen voor de bootbewoners. Wij willen dan ook schriftelijk van u vernemen wanneer het DB dit standpunt heeft ingenomen en waarop dit is gebaseerd. Dit DB standpunt is namelijk volledig tegengesteld aan het vastgestelde Woonschepenbeleid van 1991. De bagger- en beschoeiingswerkzaamheden genoemd in de nota Woonschepenbeleid hebben betrekking op de ligplaatsen van de woonboten. Het stadsdeel dient volgens de nota de publieke taak zoals vastgelegd in het vastgestelde beleid als goed beheerder uit te voeren. Door het nu ingenomen standpunt van het DB, onttrekt het bestuur zich aan haar verplichtingen en wordt deze publieke taak op de schouders van de bootbewoners gelegd. Is hier sprake van het  invoeren van nieuw beleid, dan heeft de Raad daar geen beslissing over genomen en zijn de betrokken bewoners er niet in gekend. Overigens is het op diepte houden van de vaargeul (nautische aspecten) een verantwoordelijkheid van het stadsdeel, όόk als daar geen woonboten liggen.

Voor uw informatie melden we in dit verband nog dat  DWR in oktober 2000 per brief aankondigde dat zij in Zijkanaal I, bij de woonboten zouden gaan baggeren (na ruim 35 jaar was dat wel nodig), omdat zij bezig waren met het op onderhoudsdiepte brengen van het kanaal. Dit wordt gedaan om de doorstroming en de kwaliteit van de waterbodem te verbeteren. Wij citeren: “ Verder beperkt het op onderhoudsdiepte brengen het risico op bodemschade en dergelijke aan uw ark of schip”.
In juli 2001 is door DWR per brief aan de bewoners gemeld dat de voorgenomen baggerwerkzaamheden bij de woonarken niet worden uitgevoerd. Als reden wordt door DWR aangevoerd dat de beschoeiingen niet overal even sterk zijn om de druk op de vaste wal tijdens de baggerwerkzaamheden te weerstaan. Met andere woorden DWR is bang dat de tuin het water inschuift en dat DWR voor de kosten moet opdraaien.

Mede gezien het voorafgaande zien wij het zo: Het stadsdeel geeft een vergunning uit om op een plek een ligplaats in gebruik te nemen, daarvoor wordt precario betaald, in ruil daarvoor moet van de ligplaats gebruik gemaakt kunnen worden. Het stadsdeel zorgt dan ook voor een deugdelijke beschoeiing en baggert conform het vastgestelde beleid, ook als dit ten behoeve van een nieuwe woonboot moet gebeuren. Om te kunnen baggeren en voor het vervoer van bagger naar een depot is de overheid aan strenge regels gebonden. Het is om voornoemde redenen onjuist en ondenkbaar dat een burger dergelijke overheidstaken opgelegd krijgt. Wij verzoeken u daarom het eerder ingenomen standpunt van het DB m.b.t. baggeren en beschoeiingen bij woonboten in heroverweging te nemen en het beleid uit te voeren zoals vastgesteld is in de nota Woonschepenbeleid 1991.

Hoogachtend,

Woonboten Komitee Zijkanaal I e.o.
G. van Zelst, bestuurslid

c.c Dagelijks Bestuur Raadsleden

reactie brief van 6 januari 2005

Amsterdam, 19 april 2005

Onderwerp: uw brief van 6 januari 2005 aan de leden van de stadsdeelraad

Geachte voorzitter,

Naar aanleiding van uw brief van 6 januari 2005 aan de leden van de stadsdeelraad betreffende “afspraak woonboot komitee”willen wij in de eerste plaats opmerken dat wij het betreuren dat wij niet in kennis zijn gesteld van deze brief. De brief heeft betrekking op het Woonboten Komitee Zijkanaal I (WBK), de belangen van de bewoners en afspraken die met de voormalige portefeuillehouder grondzaken zijn gemaakt.

Ten tweede: de opmerking in uw brief over de voormalige portefeuillehouder, waarin u aangeeft dat zij de mening over achterstallig onderhoud van de walkanten niet deelt, heeft ons zeer verbaasd, omdat zij dit nooit tijdens een overleg tegen ons heeft gezegd. Het is ook strijdig met wat zij op 23 november 2004 in de Commissie Middelen heeft gezegd namelijk: “Overigens is in geheel stadsdeel Noord de afgelopen 30 jaar niet gebaggerd en dat is inderdaad een probleem”. Wij begrijpen de passage in deze brief dan ook niet.

Ten derde: u maakt bekend dat het Dagelijks Bestuur de komende maanden een voorstel aan de Raadsleden zal doen over het huur- en precariobeleid ten aanzien van tuingrond en water, waarbij het voorstel van het WBK opnieuw aan de orden zal komen. Het lijkt ons van belang dat wij als direct belanghebbenden hierbij betrokken worden en vragen u hierbij om de gesprekken/overleggen die wij met de voormalige portefeuillehouder hebben gehad te continueren.

Hopende op een spoedige reactie van uw kant.

Met vriendelijke groet,

Namens de bewonerswerkgroep,
Precario van het Woonboten Komitee Zijkanaal I e.o.
G. van Zelst, bestuurslid

c.c. Dagelijks Bestuur Raadsleden