precario verhoging 2019

Aandachtspunten voor gesprek met kandidaat gemeenteraadsleden

De Dienst Vastgoed heeft het plan klaar om de grondslag voor berekening van de liggeld precario te wijzigen. Bedoeld voor een hogere opbrengst voor de gemeente.

Daarvoor wordt uitgegaan van de grondwaarde zoals ook gebruikt voor de berekening bij erfpacht. Beweerd wordt dat dit marktconform zou zijn. Indien het nivo van de huur op Rijkswater als maat wordt genomen, betekent het dat het liggeld in Amsterdam 3 keer zo hoog gaat worden.

Oorspronkelijk was deze verhoging gepland voor 2018. Maar de politiek wou geen problemen zo kort voor de verkiezingen en laat het besluit over aan de nieuwe gemeenteraad.

Het is handig in aanloop naar de verkiezingen alvast kennis te maken met de mensen die straks moeten beslissen over de precario verhoging. Niet dat het nu al zin heeft alle details aan te kaarten. Dat komt wel bij de behandeling na de zomer 2018. Nu gaat het erom bij gemeenteraadsleden onze zorgen kenbaar te maken, zodat we daar later bij de fracties op terug kunnen komen.

Voor wie bij verkiezingsbijeenkomsten in gesprek wil gaan met de kandidaat gemeenteraadsleden, volgen hieronder enkele argumenten die daarbij naar wens gebruikt kunnen worden. Net zoals het uitkomt. Lees verder “precario verhoging 2019”

precario 2018 en 2019

Precario tarief

Het precario tarief voor een ligplaats blijft in 2018 gelijk aan dat voor 2017. De dienst Vastgoed wil echter vanaf 2019 een veel hoger tarief incasseren. Daartoe wordt geprobeerd de precario gelijk te stellen aan de marktconforme grondwaarde.

Hoe deze constructie eruit gaat zien, is nog onduidelijk. Om geen stemmen te verliezen is de presentatie en behandeling uitgesteld tot na de gemeenteraadsverkiezingen van half maart 2018. Lees verder “precario 2018 en 2019”

Help de precario betaalbaar houden

Het WBK heeft het initiatief genomen actieve woonboot organisaties bijeen te roepen om te overleggen hoe we gezamenlijk de precariobelasting voor de ligplaats van een woonboot betaalbaar te houden. De eerste bijeenkomst heeft eind mei al plaats gehad.

Het gemeentelijk plan is in 2018 de precario voor ligplaats van een woonboot aanzienlijk omhoog te laten gaan. Dat blijkt uit de gemeenteraadsstukken ‘voordracht precario’ van 9 november 2016, pagina 8. Gesteld is dat de prijs marktconform moet zijn. Dat betekent dat de Dienst Vastgoed droomt van een prijs op het niveau van de opbrengst per ligplaats uit erfpacht. Daartoe wordt dan dezelfde grondprijsberekening aangehouden als voor erfpacht.

Maar, precario is niet hetzelfde als erfpacht. Precario is een belasting op publiekrechtelijke basis en geeft veel minder rechtsbescherming dan erfpacht. Erfpacht is een privaatrechtelijke overeenkomst tussen gemeente en bootbewoner, naderend naar eigendom en geeft meer rechten. Dus moet de precario in prijs veel lager uitpakken. Sommigen maken nu de vergissing dat erfpacht en precario gelijkgetrokken worden, dat is niet zo. Er wordt in de plannen een ander stelsel voor precario ingevoerd.

Lees verder “Help de precario betaalbaar houden”

Argumenten tegen precarioverhoging 2018

In het overleg van Amsterdamse woonboot komitees zijn voorlopig de volgende standpunten naar voren gekomen:

  • Het voornemen de precario voor ligplaats van woonschepen fors te verhogen, leidt tot veel onrust onder bootbewoners.
    Precario verhoging met de inflatie is acceptabel. Maar voor 2018 is het voornemen de precario excessief te verhogen.
  • Dat sinds 1995 de precario nooit verhoogd zou zijn is een vals argument. Uit de stukken van de diverse deelraden blijkt dat er jaarlijkse verhogingen tot wel 30% zijn toegepast.
  • Het Gemeente bestuur is er voor de bewoners, maar een excessieve precario verhoging voor ligplaatsen zal vele bewoners onder modaal en zeker onder het minimuminkomen de stad uit jagen, waarbij na verkoop van hun woonboot zij uitgesloten zijn een sociale huurwoning te betrekken. De precarioverhoging betekent voor vele Amsterdammers een verarmingsbeleid en verdrijvingspolitiek.
  • Omdat een bootbewoner maar éénmaal zijn geld kan uitgeven, leidt verhoging van de precario tot navenante waardedaling van de woonboot en daarmee de mogelijkheid een hypotheek te verkrijgen.
  • De geluiden vanuit de Dienst Vastgoed zijn dat voor precarioheffing dezelfde grondwaarde gebruikt gaat worden als toegepast bij uitgifte van ligplaatsen in erfpacht. Dat is een stelsel wijziging bedoeld om voor de Gemeente tot hogere inkomsten te komen. Echter:

Lees verder “Argumenten tegen precarioverhoging 2018”

Oproep help de precario betaalbaar houden

oproep

help de precario betaalbaar houden

De gemeentelijke beleidswijziging zat verstopt in de stukken voor de gemeenteraad, waardoor het niet eerder is opgevallen. Als WBK zijn we alvast begonnen met contact te leggen met woonboot organisaties in andere delen van de stad. Want alleen gezamenlijk kunnen we de verhoging bestrijden. Nu zoeken we nog mensen in Noord die zich willen inzetten om de precario betaalbaar te houden. Meld je aan via deze website.

Lees hier de precarioverordening van 2017 waarin op pagina 8 opgenomen is, dat vanaf 2018 de precarioheffing voor woonboten flink zullen stijgen, naar marktconforme beprijzing.

precario 2017

verhoging

De precario voor woonboten in 2017 komt op € 6,69 per vierkante meter.
Dit tarief geldt alleen op water van de gemeente Amsterdam. In Amsterdam Noord betekent dit een verhoging met 11½%. Niet gering.

De gemeente had weliswaar eerder aangekondigd de precario voor woonboten niet te wijzigen, maar daarmee werden niet de bootbewoners bedoeld, alleen de gemeente zelf. De totale inkomsten uit de woonboten precario over 2016 zijn domweg bijelkaar opgeteld en weer gelijkelijk over alle 2170 woonboten op Amsterdams water verdeeld. In centrum betekent het in 2017 een prijsverlaging. In Noord een verhoging. Helaas is dit onopgemerkt de gemeenteraad gepasseerd. Lees verder “precario 2017”

Baggeren

Als het gaat om achterstallig onderhoud van beschoeiingen en op diepte houden van het water, sturen ambtenaren bootbewoners graag van het kastje naar de muur. Daarvoor worden de meest fantastische smoezen gebruikt. Zoals dat het water van Rijkswaterstaat zou zijn en dat die het dus moet doen; of dat je daarvoor Waternet moet bellen; of dat je verplicht bent zelf zorg te dragen dat er 50 cm water onder de woonboot staat, en de vervuilde grond voor eigen kosten moet laten afvoeren naar een speciaal depot. Ook is op schrift gesteld dat ingestorte beschoeiingen die door de bootbewoner van ellende zelf zijn gerepareerd, nooit meer voor verantwoordelijkheid van de gemeente kunnen vallen. Allemaal onzin en alleen maar het ontlopen van de eigen verantwoordelijkheid. Uit domheid of onwil.

Precario
Op alle water in de Buiksloterham en Nieuwendammerham is de gemeente beheerder en ook verstrekker van de omgevingsvergunning.
De gemeente heft voor de ligplaatsen precario. Dat is geen huur, maar een belasting. Belasting kan alleen geheven worden over eigendom. Dus omgekeerd: zolang je voor je ligplaats precario betaalt en het dus gemeentewater betreft, heeft de gemeente -of namens haar het stadsdeel- de plicht tot onderhoud.

Rijkswaterstaat beheert alleen de hoofdvaarweg -en het water tot aan de oevers- van Amsterdam Rijnkanaal, Binnen IJ, Buiten IJ en Noordzeekanaal.

De verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat voor het water dat uitmondt op Noordzeekanaal en Binnen IJ gaat niet verder dan de waterkwaliteit. Het water op het Buiten IJ blijft in beheer bij Rijkswaterstaat en is niet van de gemeente. De ligplaatshuur wordt geheven door het Rijksvastgoedbedrijf, alleen afgifte van de omgevingsvergunning is aan de gemeente.

Waternet is slechts een uitvoeringsorganisatie van de gemeente, samen met het hoogheemraadschap Amstel- Gooi- en Vechtstreek AGV. Hoofdtaak is drinkwater voorziening en rioolafvoer. Later is Binnenhavenbeheer Amsterdam BBA daaraan toegevoegd, het voormalige SBH. Sommige stadsdelen hebben een lopend contract met deze afdeling van Waternet voor de uitvoering van het woonboten- en vergunningenbeleid. Stadsdeel Noord heeft dat niet.

Hoogheemraadschap AGV heeft het buitendijks aangeplempte land van Buiksloterham en Nieuwendammerham in beheer, maar heeft dat deels weer overgedragen aan het stadsdeel: grofweg de Van der Pekbuurt en Rimboe met de industrieterreinen en Vogelwijk met de industrieterreinen.

Het hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier en provincie hebben zeggenschap over de dijken en wateren ten noorden van die dijken en Willemssluizen.

Zelf baggeren
Het stadsdeel mag niemand verplichten zelf te baggeren. De vervuilde grond onder de woonboot is namelijk geen eigendom van de bootbewoner. Alleen degenen die een erfpachtcontract hebben getekend, hebben zichzelf daartoe contractueel verplicht. Dan gaat het over 30 cm onder de boot. Hopelijk hebben deze bootbewoners wel eerst een schone grond verklaring geëist.

Doorbraak
Verheugend is dat Saskia Groenewoud als DB lid van de bestuurscommissie opdracht heeft gegeven om alle instanties en belanghebbenden rond het baggerprobleem -daaronder ook het WBK- bij elkaar te halen.

Maar verrassend genoeg circuleren er op het stadsdeel verschillende versies over de precieze inhoud van die opdracht. Gaan we uitzoeken.
Wordt vervolgd.

Aanslag precario belasting kan mogelijk onjuist zijn

Medio juli, melde een bewoner van de steigers in Zijkanaal I, dat over de aanslag van de precario belasting (liggeld voor woonschepen) in sommige gevallen toch weer BTW wordt geheven. Er werd ook gemeld dat in één geval de belastingdienst zeven vierkante meter teveel had berekend, terwijl op de acceptgiro wel het juiste aantal vierkante was aangegeven. Let dus op de hoogte van de aanslag en het aantal vierkante meters. Het tarief voor het liggeld voor 2012, is door de Stadsdeelraad vastgesteld op zes euro per vierkante meter per jaar. Als u meer betaald dan zes euro per vierkante meter of het aantal vierkante meters te veel blijkt te zijn neemt u dan contact op met de belasting dienst.

Het WBK heeft oktober 2011 bezwaar gemaakt tegen de enorme verhoging van het liggeld, omdat de afschaffing van 19% BTW op het liggeld voor de bewoners tot vermindering van het liggeld zou moeten betekenen. Dat was niet het geval omdat de Stadsdeelraad het wegvallen van de 19% BTW al bij haar begroting had ingedeeld en daarbovenop een nominale verhoging van 2,89% met daarbovenop nog eens een extra verhoging, dat als gevolg heeft gehad, een heffing van 6 euro per vierkante meter per jaar. U kunt dit alles nog eens nalezen in de Nieuwsbrief van december 2011.

Precarioheffing 2012 SDAN – liggeld voor woonschepen.

De staatsecretaris van Financiën heeft bepaald dat per 1 juli 2011 de BTW op liggeld van woonschepen wordt afgeschaft. De staatsecretaris maakt gebruik van een wijziging in de Europese Uitvoeringsverordening BTW, maar moet deze regel op basis van de Europese regelgeving ook uitvoeren. Dit betekent voor woonboten dat er geen 19% BTW meer over liggeld mag worden geheven en dus zou het liggeld 19% minder moeten bedragen.

In juli 2011 zijn alle bootbewoners door de Gemeentelijke Belastingdienst in kennis gesteld dat precario aanslagen over 2011, inclusief de BTW (19%) moeten worden betaald, maar dat de bewoners de BTW over de tweede helft van 2011 (vanaf 1 juli) terugbetaald krijgen, of dat het verrekend wordt met openstaande rekeningen. Dat zou eind december moeten gebeuren.

Goed nieuws voor de bewoners dachten wij maar de Precarioverordening 2012 van het Stadsdeel Amsterdam-Noord, die op 2 november 2011 ter behandeling op de agenda van de Commissie Middelen stond, gaf een ander beeld. De verlaging van de BTW (19%) komt niet ten goede aan de bewoners. Uit het voorstel aan de Raad blijkt dat het stadsdeel het wegvallen van de 19% BTW gewoon bij haar begroting heeft ingedeeld, plus de nominale verhoging van 2.89 % plus nog een extra verhoging. Terwijl uit de gegevens van het stadsdeel blijkt dat de invorderingskosten (verrichtingen voor inning) de inkomsten de van 2009 voor precario- reclamebelasting en liggelden, ruimschoots overtreffen.

Omdat het WBK van mening is dat de vermindering van de BTW ten goede hoort te komen aan de bootbewoners is een brief aan de Commissie Middelen van het Stadsdeel –Noord gericht met de volgende tekst.

———————————————————

Amsterdam, 28 oktober 2011

Aan: de Commissie Middelen van het Stadsdeel Amsterdam –Noord

Betreft: verzoek deze brief m.b.t. Precarioverordening 2012 in behandeling te nemen op
2 november 2011, agendapunt 8 Commissie Middelen

Geachte Commissieleden,

Het Woonboten Komitee Zijkanaal I (WBK) brengt het volgende onder uw aandacht. De 19% BTW voor liggeld voor woonschepen is per 1 juli 2011 afgeschaft. Dit zou een verlaging van het liggeld tot gevolg moeten hebben. Wat niet het geval blijkt te zijn. Wij constateren dat de voorgestelde extreme verhoging van liggeld voor woonschepen zoals aangegeven in de precarioverordening 2012 een onevenredige verhoging betreft die nergens verantwoord wordt en dus onredelijk is.

Het stadsdeel geeft aan dat de inkomsten de invorderingskosten ruimschoots overtreffen en daarom is voor de Precarioverordening voor 2012 uitgegaan van een nominale ontwikkeling van 2,89%. De tarieventabel conform paragraaf 4.3 ligplaats woonschip en vlot zou dus inclusief de indexering € 4,75 per m2 per jaar moeten zijn. Toch geeft de tarieventabel voor 2012 een tarief van € 6,00 m2 per jaar aan, met als redenering dat in 2011 een tarief van € 5,70 m2 inclusief btw is geheven. Maar het nieuwe tarief voor 2012 moet natuurlijk ex btw gerekend worden, namelijk
€ 4,62 + indexering van 2.89% = € 4,75 per m2 per jaar (zie: pag.19-20 besluit nr.4707-A).

Doordat het stadsdeel de afschaffing van de btw nu zomaar terugpakt en optelt bij het netto tarief vindt er, inclusief de indexering, een verhoging plaats van maar liefst 28%! Deze onevenredige verhoging wordt door het stadsdeel beargumenteerd alsof dit zou worden gedaan, om in de buurt te komen van het tarief van het Centrum ( hoogste tarief). Wij vinden dit geen redelijk argument om tot deze extreme verhoging te komen. Het stadsdeel Centrum is immers een ander stadsdeel met onvergelijkbare tarieven. Ondermeer daarom wonen we ook niet daar, maar in Amsterdam Noord. Het stadsdeel geeft zelf al aan dat de afschaffing van de heffing van 19% BTW op het liggeld geen nadelige financiële gevolgen voor het stadsdeel heeft. Er is dus geen enkele financiële reden om het liggeld voor woonschepen buitenproportioneel te verhogen.

Wij verzoeken de Commissie Middelen niet akkoord te gaan met het voorstel van het Dagelijks Bestuur en de verhoging en het liggeld voor woonschepen vast te stellen op = € 4,75 per m2 per jaar inclusief de indexering.

Hoogachtend,

G. van Zelst,
Secretaris,

Woonboten Komitee Zijkanaal I e.o.

Op 2 november jl. waren een paar bootbewoners bij de Commissie Middelen aanwezig, die constateerde dat er geen meerderheid was om aan ons verzoek te voldoen. De PvdA, GroenLinks waren voor de verhoging, de VVD twijfelde nog.

Bij de behandeling van de Precarioverordening 2012 in de Stadsdeelraad op 23 november jl. is door de SP het volgende amendement (Motie) ingediend om te proberen het liggeld op hetzelfde tarief te houden als 2010 (5,70 euro). Het mocht niet baten. De PvdA, Groen Links en ook de VVD wilden het voorstel niet steunen omdat dhr. R. Post naar voren bracht dat het 25.000 euro zou kosten, omdat het bedrag al verrekend is in de begroting. De precario wordt daarom verhoogd naar 6 euro per m2 per jaar.

Ingediende Motie SP

Motie liggeld

De Stadsdeelraad Amsterdam-Noord, in vergadering bijeen
op 23 en 24 november 2011,

constateert dat

• het liggeld voor woonboten in de precarioverordening door het stadsdeel met 30 cent wordt verhoogd
• het hier om een verhoging gaat groter dan de nominale 2,89 procent (5,3 procent)
• het stadsdeel bovendien het wegvallen van de 19 procent btw op liggeld (Rijksmaatregel) niet verrekent

overweegt dat
• uniformering van tarieven en de btw-afschaffing ertoe leiden dat de liggelden voor woonboten in stadsdelen als Centrum en West naar beneden worden bijgesteld
• bootbewoners in Noord ook best mogen profiteren van zo’n schaarse meevaller uit het Rijk
• het stadsdeel de door het Rijk afgeschafte btw toevoegt aan de eigen begroting

draagt het Dagelijks Bestuur op:
• het tarief voor de ligplaats van een woonschip of vlot voor 2012 gelijk te houden aan dat 2011 (5,70 euro)

en gaat over tot de orde van de dag.

Daniël Peters