inspraak reactie WBK precario 2020

WBK woonbotenkomitee Amsterdam Noord
Grasweg 16A
1031 HW Amsterdam
wbkamsterdamnoord@gmail.com
www.wbkonline.nl
kvk 34133449

betreft: precario woonboten 2020 / 2021

Geacht raadslid,

dit kan toch niet de bedoeling zijn?
Verhoging precario 2020 voor woonboten komt In Amsterdam Noord uit op +34%. Naar 2021 op zelfs +64%.
Buitensporig voor een verantwoord en proportioneel overheidsbeleid.
Verdedigbaar is hooguit een verhoging gelijk aan de inflatie.
Dit voorstel is onacceptabel, want:

• De gemeente verleent geen enkele tegenprestatie,
geen verbeterde dienstverlening, wel verzwaarde juridische regelgeving.
• Voorgesteld precario tarief is een slag in de lucht.
• Tariefstelling van andere overheden als maat nemen, is stompzinnig na-apen.
• De regering belooft ons lastenverlaging, maar de gemeente verhoogt wel de lasten. Lees verder “inspraak reactie WBK precario 2020”

Precario

De kosten van precario zijn in 2019 niet gestegen ten opzichte van 2018. Precario blijft dit jaar 6,69 euro.

precario verhoging 2019

Aandachtspunten voor gesprek met kandidaat gemeenteraadsleden

De Dienst Vastgoed heeft het plan klaar om de grondslag voor berekening van de liggeld precario te wijzigen. Bedoeld voor een hogere opbrengst voor de gemeente.

Daarvoor wordt uitgegaan van de grondwaarde zoals ook gebruikt voor de berekening bij erfpacht. Beweerd wordt dat dit marktconform zou zijn. Indien het nivo van de huur op Rijkswater als maat wordt genomen, betekent het dat het liggeld in Amsterdam 3 keer zo hoog gaat worden.

Oorspronkelijk was deze verhoging gepland voor 2018. Maar de politiek wou geen problemen zo kort voor de verkiezingen en laat het besluit over aan de nieuwe gemeenteraad.

Het is handig in aanloop naar de verkiezingen alvast kennis te maken met de mensen die straks moeten beslissen over de precario verhoging. Niet dat het nu al zin heeft alle details aan te kaarten. Dat komt wel bij de behandeling na de zomer 2018. Nu gaat het erom bij gemeenteraadsleden onze zorgen kenbaar te maken, zodat we daar later bij de fracties op terug kunnen komen.

Voor wie bij verkiezingsbijeenkomsten in gesprek wil gaan met de kandidaat gemeenteraadsleden, volgen hieronder enkele argumenten die daarbij naar wens gebruikt kunnen worden. Net zoals het uitkomt. Lees verder “precario verhoging 2019”

precario 2018 en 2019

Precario tarief

Het precario tarief voor een ligplaats blijft in 2018 gelijk aan dat voor 2017. De dienst Vastgoed wil echter vanaf 2019 een veel hoger tarief incasseren. Daartoe wordt geprobeerd de precario gelijk te stellen aan de marktconforme grondwaarde.

Hoe deze constructie eruit gaat zien, is nog onduidelijk. Om geen stemmen te verliezen is de presentatie en behandeling uitgesteld tot na de gemeenteraadsverkiezingen van half maart 2018. Lees verder “precario 2018 en 2019”

Help de precario betaalbaar houden

Het WBK heeft het initiatief genomen actieve woonboot organisaties bijeen te roepen om te overleggen hoe we gezamenlijk de precariobelasting voor de ligplaats van een woonboot betaalbaar te houden. De eerste bijeenkomst heeft eind mei al plaats gehad.

Het gemeentelijk plan is in 2018 de precario voor ligplaats van een woonboot aanzienlijk omhoog te laten gaan. Dat blijkt uit de gemeenteraadsstukken ‘voordracht precario’ van 9 november 2016, pagina 8. Gesteld is dat de prijs marktconform moet zijn. Dat betekent dat de Dienst Vastgoed droomt van een prijs op het niveau van de opbrengst per ligplaats uit erfpacht. Daartoe wordt dan dezelfde grondprijsberekening aangehouden als voor erfpacht.

Maar, precario is niet hetzelfde als erfpacht. Precario is een belasting op publiekrechtelijke basis en geeft veel minder rechtsbescherming dan erfpacht. Erfpacht is een privaatrechtelijke overeenkomst tussen gemeente en bootbewoner, naderend naar eigendom en geeft meer rechten. Dus moet de precario in prijs veel lager uitpakken. Sommigen maken nu de vergissing dat erfpacht en precario gelijkgetrokken worden, dat is niet zo. Er wordt in de plannen een ander stelsel voor precario ingevoerd.

Lees verder “Help de precario betaalbaar houden”

Argumenten tegen precarioverhoging 2018

In het overleg van Amsterdamse woonboot komitees zijn voorlopig de volgende standpunten naar voren gekomen:

  • Het voornemen de precario voor ligplaats van woonschepen fors te verhogen, leidt tot veel onrust onder bootbewoners.
    Precario verhoging met de inflatie is acceptabel. Maar voor 2018 is het voornemen de precario excessief te verhogen.
  • Dat sinds 1995 de precario nooit verhoogd zou zijn is een vals argument. Uit de stukken van de diverse deelraden blijkt dat er jaarlijkse verhogingen tot wel 30% zijn toegepast.
  • Het Gemeente bestuur is er voor de bewoners, maar een excessieve precario verhoging voor ligplaatsen zal vele bewoners onder modaal en zeker onder het minimuminkomen de stad uit jagen, waarbij na verkoop van hun woonboot zij uitgesloten zijn een sociale huurwoning te betrekken. De precarioverhoging betekent voor vele Amsterdammers een verarmingsbeleid en verdrijvingspolitiek.
  • Omdat een bootbewoner maar éénmaal zijn geld kan uitgeven, leidt verhoging van de precario tot navenante waardedaling van de woonboot en daarmee de mogelijkheid een hypotheek te verkrijgen.
  • De geluiden vanuit de Dienst Vastgoed zijn dat voor precarioheffing dezelfde grondwaarde gebruikt gaat worden als toegepast bij uitgifte van ligplaatsen in erfpacht. Dat is een stelsel wijziging bedoeld om voor de Gemeente tot hogere inkomsten te komen. Echter:

Lees verder “Argumenten tegen precarioverhoging 2018”

Oproep help de precario betaalbaar houden

oproep

help de precario betaalbaar houden

De gemeentelijke beleidswijziging zat verstopt in de stukken voor de gemeenteraad, waardoor het niet eerder is opgevallen. Als WBK zijn we alvast begonnen met contact te leggen met woonboot organisaties in andere delen van de stad. Want alleen gezamenlijk kunnen we de verhoging bestrijden. Nu zoeken we nog mensen in Noord die zich willen inzetten om de precario betaalbaar te houden. Meld je aan via deze website.

Lees hier de precarioverordening van 2017 waarin op pagina 8 opgenomen is, dat vanaf 2018 de precarioheffing voor woonboten flink zullen stijgen, naar marktconforme beprijzing.

precario 2017

verhoging

De precario voor woonboten in 2017 komt op € 6,69 per vierkante meter.
Dit tarief geldt alleen op water van de gemeente Amsterdam. In Amsterdam Noord betekent dit een verhoging met 11½%. Niet gering.

De gemeente had weliswaar eerder aangekondigd de precario voor woonboten niet te wijzigen, maar daarmee werden niet de bootbewoners bedoeld, alleen de gemeente zelf. De totale inkomsten uit de woonboten precario over 2016 zijn domweg bijelkaar opgeteld en weer gelijkelijk over alle 2170 woonboten op Amsterdams water verdeeld. In centrum betekent het in 2017 een prijsverlaging. In Noord een verhoging. Helaas is dit onopgemerkt de gemeenteraad gepasseerd. Lees verder “precario 2017”

Baggeren

Als het gaat om achterstallig onderhoud van beschoeiingen en op diepte houden van het water, sturen ambtenaren bootbewoners graag van het kastje naar de muur. Daarvoor worden de meest fantastische smoezen gebruikt. Zoals dat het water van Rijkswaterstaat zou zijn en dat die het dus moet doen; of dat je daarvoor Waternet moet bellen; of dat je verplicht bent zelf zorg te dragen dat er 50 cm water onder de woonboot staat, en de vervuilde grond voor eigen kosten moet laten afvoeren naar een speciaal depot. Ook is op schrift gesteld dat ingestorte beschoeiingen die door de bootbewoner van ellende zelf zijn gerepareerd, nooit meer voor verantwoordelijkheid van de gemeente kunnen vallen. Allemaal onzin en alleen maar het ontlopen van de eigen verantwoordelijkheid. Uit domheid of onwil.

Precario
Op alle water in de Buiksloterham en Nieuwendammerham is de gemeente beheerder en ook verstrekker van de omgevingsvergunning.
De gemeente heft voor de ligplaatsen precario. Dat is geen huur, maar een belasting. Belasting kan alleen geheven worden over eigendom. Dus omgekeerd: zolang je voor je ligplaats precario betaalt en het dus gemeentewater betreft, heeft de gemeente -of namens haar het stadsdeel- de plicht tot onderhoud.

Rijkswaterstaat beheert alleen de hoofdvaarweg -en het water tot aan de oevers- van Amsterdam Rijnkanaal, Binnen IJ, Buiten IJ en Noordzeekanaal.

De verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat voor het water dat uitmondt op Noordzeekanaal en Binnen IJ gaat niet verder dan de waterkwaliteit. Het water op het Buiten IJ blijft in beheer bij Rijkswaterstaat en is niet van de gemeente. De ligplaatshuur wordt geheven door het Rijksvastgoedbedrijf, alleen afgifte van de omgevingsvergunning is aan de gemeente.

Waternet is slechts een uitvoeringsorganisatie van de gemeente, samen met het hoogheemraadschap Amstel- Gooi- en Vechtstreek AGV. Hoofdtaak is drinkwater voorziening en rioolafvoer. Later is Binnenhavenbeheer Amsterdam BBA daaraan toegevoegd, het voormalige SBH. Sommige stadsdelen hebben een lopend contract met deze afdeling van Waternet voor de uitvoering van het woonboten- en vergunningenbeleid. Stadsdeel Noord heeft dat niet.

Hoogheemraadschap AGV heeft het buitendijks aangeplempte land van Buiksloterham en Nieuwendammerham in beheer, maar heeft dat deels weer overgedragen aan het stadsdeel: grofweg de Van der Pekbuurt en Rimboe met de industrieterreinen en Vogelwijk met de industrieterreinen.

Het hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier en provincie hebben zeggenschap over de dijken en wateren ten noorden van die dijken en Willemssluizen.

Zelf baggeren
Het stadsdeel mag niemand verplichten zelf te baggeren. De vervuilde grond onder de woonboot is namelijk geen eigendom van de bootbewoner. Alleen degenen die een erfpachtcontract hebben getekend, hebben zichzelf daartoe contractueel verplicht. Dan gaat het over 30 cm onder de boot. Hopelijk hebben deze bootbewoners wel eerst een schone grond verklaring geëist.

Doorbraak
Verheugend is dat Saskia Groenewoud als DB lid van de bestuurscommissie opdracht heeft gegeven om alle instanties en belanghebbenden rond het baggerprobleem -daaronder ook het WBK- bij elkaar te halen.

Maar verrassend genoeg circuleren er op het stadsdeel verschillende versies over de precieze inhoud van die opdracht. Gaan we uitzoeken.
Wordt vervolgd.