precario 2017

verhoging

De precario voor woonboten in 2017 komt op € 6,69 per vierkante meter.
Dit tarief geldt alleen op water van de gemeente Amsterdam. In Amsterdam Noord betekent dit een verhoging met 11½%. Niet gering.

De gemeente had weliswaar eerder aangekondigd de precario voor woonboten niet te wijzigen, maar daarmee werden niet de bootbewoners bedoeld, alleen de gemeente zelf. De totale inkomsten uit de woonboten precario over 2016 zijn domweg bijelkaar opgeteld en weer gelijkelijk over alle 2170 woonboten op Amsterdams water verdeeld. In centrum betekent het in 2017 een prijsverlaging. In Noord een verhoging. Helaas is dit onopgemerkt de gemeenteraad gepasseerd. Lees “precario 2017” verder

Baggeren

Als het gaat om achterstallig onderhoud van beschoeiingen en op diepte houden van het water, sturen ambtenaren bootbewoners graag van het kastje naar de muur. Daarvoor worden de meest fantastische smoezen gebruikt. Zoals dat het water van Rijkswaterstaat zou zijn en dat die het dus moet doen; of dat je daarvoor Waternet moet bellen; of dat je verplicht bent zelf zorg te dragen dat er 50 cm water onder de woonboot staat, en de vervuilde grond voor eigen kosten moet laten afvoeren naar een speciaal depot. Ook is op schrift gesteld dat ingestorte beschoeiingen die door de bootbewoner van ellende zelf zijn gerepareerd, nooit meer voor verantwoordelijkheid van de gemeente kunnen vallen. Allemaal onzin en alleen maar het ontlopen van de eigen verantwoordelijkheid. Uit domheid of onwil.

Precario
Op alle water in de Buiksloterham en Nieuwendammerham is de gemeente beheerder en ook verstrekker van de omgevingsvergunning.
De gemeente heft voor de ligplaatsen precario. Dat is geen huur, maar een belasting. Belasting kan alleen geheven worden over eigendom. Dus omgekeerd: zolang je voor je ligplaats precario betaalt en het dus gemeentewater betreft, heeft de gemeente -of namens haar het stadsdeel- de plicht tot onderhoud.

Rijkswaterstaat beheert alleen de hoofdvaarweg -en het water tot aan de oevers- van Amsterdam Rijnkanaal, Binnen IJ, Buiten IJ en Noordzeekanaal.

De verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat voor het water dat uitmondt op Noordzeekanaal en Binnen IJ gaat niet verder dan de waterkwaliteit. Het water op het Buiten IJ blijft in beheer bij Rijkswaterstaat en is niet van de gemeente. De ligplaatshuur wordt geheven door het Rijksvastgoedbedrijf, alleen afgifte van de omgevingsvergunning is aan de gemeente.

Waternet is slechts een uitvoeringsorganisatie van de gemeente, samen met het hoogheemraadschap Amstel- Gooi- en Vechtstreek AGV. Hoofdtaak is drinkwater voorziening en rioolafvoer. Later is Binnenhavenbeheer Amsterdam BBA daaraan toegevoegd, het voormalige SBH. Sommige stadsdelen hebben een lopend contract met deze afdeling van Waternet voor de uitvoering van het woonboten- en vergunningenbeleid. Stadsdeel Noord heeft dat niet.

Hoogheemraadschap AGV heeft het buitendijks aangeplempte land van Buiksloterham en Nieuwendammerham in beheer, maar heeft dat deels weer overgedragen aan het stadsdeel: grofweg de Van der Pekbuurt en Rimboe met de industrieterreinen en Vogelwijk met de industrieterreinen.

Het hoogheemraadschap Noordhollands Noorderkwartier en provincie hebben zeggenschap over de dijken en wateren ten noorden van die dijken en Willemssluizen.

Zelf baggeren
Het stadsdeel mag niemand verplichten zelf te baggeren. De vervuilde grond onder de woonboot is namelijk geen eigendom van de bootbewoner. Alleen degenen die een erfpachtcontract hebben getekend, hebben zichzelf daartoe contractueel verplicht. Dan gaat het over 30 cm onder de boot. Hopelijk hebben deze bootbewoners wel eerst een schone grond verklaring geëist.

Doorbraak
Verheugend is dat Saskia Groenewoud als DB lid van de bestuurscommissie opdracht heeft gegeven om alle instanties en belanghebbenden rond het baggerprobleem -daaronder ook het WBK- bij elkaar te halen.

Maar verrassend genoeg circuleren er op het stadsdeel verschillende versies over de precieze inhoud van die opdracht. Gaan we uitzoeken.
Wordt vervolgd.

Aanslag precario belasting kan mogelijk onjuist zijn

Medio juli, melde een bewoner van de steigers in Zijkanaal I, dat over de aanslag van de precario belasting (liggeld voor woonschepen) in sommige gevallen toch weer BTW wordt geheven. Er werd ook gemeld dat in één geval de belastingdienst zeven vierkante meter teveel had berekend, terwijl op de acceptgiro wel het juiste aantal vierkante was aangegeven. Let dus op de hoogte van de aanslag en het aantal vierkante meters. Het tarief voor het liggeld voor 2012, is door de Stadsdeelraad vastgesteld op zes euro per vierkante meter per jaar. Als u meer betaald dan zes euro per vierkante meter of het aantal vierkante meters te veel blijkt te zijn neemt u dan contact op met de belasting dienst.

Het WBK heeft oktober 2011 bezwaar gemaakt tegen de enorme verhoging van het liggeld, omdat de afschaffing van 19% BTW op het liggeld voor de bewoners tot vermindering van het liggeld zou moeten betekenen. Dat was niet het geval omdat de Stadsdeelraad het wegvallen van de 19% BTW al bij haar begroting had ingedeeld en daarbovenop een nominale verhoging van 2,89% met daarbovenop nog eens een extra verhoging, dat als gevolg heeft gehad, een heffing van 6 euro per vierkante meter per jaar. U kunt dit alles nog eens nalezen in de Nieuwsbrief van december 2011.

Precarioheffing 2012 SDAN – liggeld voor woonschepen.

De staatsecretaris van Financiën heeft bepaald dat per 1 juli 2011 de BTW op liggeld van woonschepen wordt afgeschaft. De staatsecretaris maakt gebruik van een wijziging in de Europese Uitvoeringsverordening BTW, maar moet deze regel op basis van de Europese regelgeving ook uitvoeren. Dit betekent voor woonboten dat er geen 19% BTW meer over liggeld mag worden geheven en dus zou het liggeld 19% minder moeten bedragen.

In juli 2011 zijn alle bootbewoners door de Gemeentelijke Belastingdienst in kennis gesteld dat precario aanslagen over 2011, inclusief de BTW (19%) moeten worden betaald, maar dat de bewoners de BTW over de tweede helft van 2011 (vanaf 1 juli) terugbetaald krijgen, of dat het verrekend wordt met openstaande rekeningen. Dat zou eind december moeten gebeuren.

Goed nieuws voor de bewoners dachten wij maar de Precarioverordening 2012 van het Stadsdeel Amsterdam-Noord, die op 2 november 2011 ter behandeling op de agenda van de Commissie Middelen stond, gaf een ander beeld. De verlaging van de BTW (19%) komt niet ten goede aan de bewoners. Uit het voorstel aan de Raad blijkt dat het stadsdeel het wegvallen van de 19% BTW gewoon bij haar begroting heeft ingedeeld, plus de nominale verhoging van 2.89 % plus nog een extra verhoging. Terwijl uit de gegevens van het stadsdeel blijkt dat de invorderingskosten (verrichtingen voor inning) de inkomsten de van 2009 voor precario- reclamebelasting en liggelden, ruimschoots overtreffen.

Omdat het WBK van mening is dat de vermindering van de BTW ten goede hoort te komen aan de bootbewoners is een brief aan de Commissie Middelen van het Stadsdeel –Noord gericht met de volgende tekst.

———————————————————

Amsterdam, 28 oktober 2011

Aan: de Commissie Middelen van het Stadsdeel Amsterdam –Noord

Betreft: verzoek deze brief m.b.t. Precarioverordening 2012 in behandeling te nemen op
2 november 2011, agendapunt 8 Commissie Middelen

Geachte Commissieleden,

Het Woonboten Komitee Zijkanaal I (WBK) brengt het volgende onder uw aandacht. De 19% BTW voor liggeld voor woonschepen is per 1 juli 2011 afgeschaft. Dit zou een verlaging van het liggeld tot gevolg moeten hebben. Wat niet het geval blijkt te zijn. Wij constateren dat de voorgestelde extreme verhoging van liggeld voor woonschepen zoals aangegeven in de precarioverordening 2012 een onevenredige verhoging betreft die nergens verantwoord wordt en dus onredelijk is.

Het stadsdeel geeft aan dat de inkomsten de invorderingskosten ruimschoots overtreffen en daarom is voor de Precarioverordening voor 2012 uitgegaan van een nominale ontwikkeling van 2,89%. De tarieventabel conform paragraaf 4.3 ligplaats woonschip en vlot zou dus inclusief de indexering € 4,75 per m2 per jaar moeten zijn. Toch geeft de tarieventabel voor 2012 een tarief van € 6,00 m2 per jaar aan, met als redenering dat in 2011 een tarief van € 5,70 m2 inclusief btw is geheven. Maar het nieuwe tarief voor 2012 moet natuurlijk ex btw gerekend worden, namelijk
€ 4,62 + indexering van 2.89% = € 4,75 per m2 per jaar (zie: pag.19-20 besluit nr.4707-A).

Doordat het stadsdeel de afschaffing van de btw nu zomaar terugpakt en optelt bij het netto tarief vindt er, inclusief de indexering, een verhoging plaats van maar liefst 28%! Deze onevenredige verhoging wordt door het stadsdeel beargumenteerd alsof dit zou worden gedaan, om in de buurt te komen van het tarief van het Centrum ( hoogste tarief). Wij vinden dit geen redelijk argument om tot deze extreme verhoging te komen. Het stadsdeel Centrum is immers een ander stadsdeel met onvergelijkbare tarieven. Ondermeer daarom wonen we ook niet daar, maar in Amsterdam Noord. Het stadsdeel geeft zelf al aan dat de afschaffing van de heffing van 19% BTW op het liggeld geen nadelige financiële gevolgen voor het stadsdeel heeft. Er is dus geen enkele financiële reden om het liggeld voor woonschepen buitenproportioneel te verhogen.

Wij verzoeken de Commissie Middelen niet akkoord te gaan met het voorstel van het Dagelijks Bestuur en de verhoging en het liggeld voor woonschepen vast te stellen op = € 4,75 per m2 per jaar inclusief de indexering.

Hoogachtend,

G. van Zelst,
Secretaris,

Woonboten Komitee Zijkanaal I e.o.

Op 2 november jl. waren een paar bootbewoners bij de Commissie Middelen aanwezig, die constateerde dat er geen meerderheid was om aan ons verzoek te voldoen. De PvdA, GroenLinks waren voor de verhoging, de VVD twijfelde nog.

Bij de behandeling van de Precarioverordening 2012 in de Stadsdeelraad op 23 november jl. is door de SP het volgende amendement (Motie) ingediend om te proberen het liggeld op hetzelfde tarief te houden als 2010 (5,70 euro). Het mocht niet baten. De PvdA, Groen Links en ook de VVD wilden het voorstel niet steunen omdat dhr. R. Post naar voren bracht dat het 25.000 euro zou kosten, omdat het bedrag al verrekend is in de begroting. De precario wordt daarom verhoogd naar 6 euro per m2 per jaar.

Ingediende Motie SP

Motie liggeld

De Stadsdeelraad Amsterdam-Noord, in vergadering bijeen
op 23 en 24 november 2011,

constateert dat

• het liggeld voor woonboten in de precarioverordening door het stadsdeel met 30 cent wordt verhoogd
• het hier om een verhoging gaat groter dan de nominale 2,89 procent (5,3 procent)
• het stadsdeel bovendien het wegvallen van de 19 procent btw op liggeld (Rijksmaatregel) niet verrekent

overweegt dat
• uniformering van tarieven en de btw-afschaffing ertoe leiden dat de liggelden voor woonboten in stadsdelen als Centrum en West naar beneden worden bijgesteld
• bootbewoners in Noord ook best mogen profiteren van zo’n schaarse meevaller uit het Rijk
• het stadsdeel de door het Rijk afgeschafte btw toevoegt aan de eigen begroting

draagt het Dagelijks Bestuur op:
• het tarief voor de ligplaats van een woonschip of vlot voor 2012 gelijk te houden aan dat 2011 (5,70 euro)

en gaat over tot de orde van de dag.

Daniël Peters

PRECARIOVERORDENING 2010

Op 4 november 2009 is in de Raadscommissie Middelen van het Stadsdeel-Noord de Precarioverordening 2010 aan de orde geweest. De verhoging betreft een nominale verhoging van de precario van 0,7%.  Voor de woonboten betekent dit dat de ligplaats voor het woonschip (liggeld) ook met 0,7% wordt verhoogd. De voordracht wordt rijp geacht voor besluitvorming in de deelraad.

 

Dit betekent dat het liggeld van € 5,66 naar € 5,70 per m2 per jaar gaat. In de verordening is in punt 3.4. opgenomen dat dit geldt voor een ligplaats woonschip, bedrijfsvaartuig of stationerend vaartuig en vlot.

Bedankt! Bedankt! Bedankt!

In maart jl. hebben bewoners geld overgemaakt om een juridisch vooronderzoek te laten verrichten om ons te kunnen weren tegen het nieuwe beleid van het stadsdeel aangaande de tuinen. Door deze giften hebben wij inmiddels de bewoners kunnen informeren over welke juridisch stappen zij kunnen nemen. Indien nodig zal nadere informatie bekend gemaakt worden. Daarom willen wij langs deze weg de bewoners voor de geldelijke ondersteuning hartelijk bedanken. Bewoners die dit ook willen steunen kunnen alsnog een bedrag overmaken op onze rekening onder vermelding van gift voor juridisch advies.

Precarioheffing voor woonboten 2009

Op 30 maart jl. hebben de bootbewoners in Noord een aanslag liggeld voor woonschepen van de Belastingdienst Amsterdam ontvangen met een verhoging van 10%. Omdat dit niet conform het vastgestelde percentage van 3.25% was heeft het WBK op 3 mei jl. een brief gericht aan het Dagelijks Bestuur met het verzoek deze fout te herstellen.

Omdat er geen reactie op onze brief van het DB kwam, is op 18 mei opnieuw een brief gericht aan het DB met een dringend verzoek de fout snel te herstellen. Het Dagelijks Bestuur vindt het blijkbaar niet nodig om op onze brieven te reageren. Toch hebben de bewoners op 20 mei jl van de belastingdienst een brief ontvangen over een foutief tarief liggeld voor woonschepen 2009. Inmiddels heeft de belastingdienst een nieuwe aanslag met het juiste tarief aan de bewoners doen toekomen.

Indien u van de belastingdienst geen brief heeft ontvangen over het correctie tarief, dan kunt u alsnog een bezwaarschrift aanvragen via het emailadres van het centrale contactadres.

Nog geen reactie SDAN

Per brief en per mail

Aan:  Het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel Amsterdam-Noord
t.a.v. Portefeuilliehouder Financiën dhr. R. Post
Postbus 3760
1030 BB Amsterdam

Amsterdam, 18 mei 2009

Betreft: Nog geen reactie op de ten onrechte opgelegde precarioheffing met een percentage van 10%.

Geachte heer Post,

Per brief van 3 mei 2009 hebben wij u aangegeven dat er ten onrechte een precarioheffing (liggeld voor woonschepen) van 10% wordt geheven.

Wij hebben er in deze brief op gewezen dat de Stadsdeelraad op 17 december 2008 akkoord is gegaan met het amendement precarioverordening 2009 – A1. Dit betekent dat het precariotarief voor de bootbewoners ook op 3.25% is vastgesteld.

De verhoging van het liggeld voor woonschepen is dientengevolge op 3.25% gebaseerd en vastgesteld op € 5.60 per m2 per jaar.

Wij hebben u dringend verzocht om de foutieve heffing van 10% ongedaan te maken, er zorg voor te dragen om deze aanslagen ambtshalve te laten intrekken en om de bewoners een nieuwe aanslag met het juiste tarief van € 5,60 per m2 per jaar (verhogingstarief van 3,25%) toe te zenden.

Toch hebben wij na 14 dagen nog geen enkele reactie van u mogen ontvangen.

Wij verzoeken u dringend binnen 7 dagen met een reactie op onze brief te komen, anders zijn wij genoodzaakt de bewoners te adviseren om een bezwaarschrift tegen deze verhoging bij de belastingdienst in te dienen.

Hoogachtend,

Namens het Woonboten Komitee Zijkanaal I e.o.

Gabriëlla Meerbach, voorzitter

Gerda van Zelst, secretaris

C.C. Stadsdeelraad

Brief aan SDAN over onterechte verhoging precario van 10%

Per brief en per mail

Aan: Het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel Amsterdam-Noord
t.a.v. Portefeuilliehouder Financiën dhr. R. Post
Postbus 3760
1030 BB Amsterdam

Amsterdam, 3 mei 2009

Betreft: definitieve aanslag precariobelasting liggeld voor woonschepen is ten onrechte met een percentage van 10% verhoogd tot € 5.95 per m2 per jaar.

Geachte heer Post,

Tijdens de Raadsvergadering op 17 december 2008 is een amendement precarioverordening 2009 – A1 ingediend, waarin het voorstel is gedaan om het precariotarief ook voor de bootbewoners op 3.25% te stellen (zie bijlage 1).

Dit amendement is met algemene stemmen door de Raad aangenomen en dit betekent dat het discriminerende voorstel van het Dagelijks Bestuur, om alleen voor woonschepen de precarioheffing met 10% te verhogen, is afgewezen. De verhoging van het liggeld voor woonschepen is dientengevolge op 3.25% gebaseerd en vastgesteld op € 5.60 per m2 per jaar.

U hebt op 17 december 2008 aangegeven zich niet te verzetten tegen het ingediende amendement. Desondanks ontvangen de bootbewoners een definitieve aanslag precariobelasting (liggeld) met een verhoging van 10%.

Omdat dit een fout betreft van het SDAN verzoeken wij u dringend binnen de termijn van 6 weken de belastingdienst van het foutieve tarief op de hoogte te stellen en deze aanslagen ambtshalve te laten intrekken. Wij verzoeken u er zorg voor te dragen dat de bewoners een nieuwe aanslag met het juiste tarief van € 5,60 per m2 per jaar (verhogingstarief van 3,25%) wordt toegezonden.

Indien de aanslagen niet binnen 6 weken (dagtekening is 30-04-2009) worden ingetrokken betekent dit verspilling van ambtelijke capaciteit en dus belastinggeld van de burgers, omdat de bootbewoners dan genoodzaakt zijn een bezwaarschrift bij de belastingdienst tegen deze aanslag in te dienen.

Hoogachtend,

Namens het Woonboten Komitee Zijkanaal I e.o.

Gabriëlla Meerbach, voorzitter

Gerda van Zelst, secretaris

Bijlage: Amendement A1 – 17 december 2008

C.C. Stadsdeelraad